Wednesday 20 June 2012

ေအာ္စလုိ ခရီးသည္ အပုိင္း(၁)

(၁)
`ဖိတ္စာရွာမေတြ႕သည့္ ေၾကာင္´

ေမလ အလယ္ေလာက္ကတည္းက သတင္း႒ာနမ်ဳိးစုံဆီမွ
အန္တီ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တစ္ေယာက္ ႏုိဗယ္
ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ကုိ လက္ခံရယူဖုိ႕ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံသုိ႕ ခရီးစဥ္
ရွိေၾကာင္း သတင္းမ်ား ၾကားေနပါသည္။ ဆုလက္ခံရယူ
မည့္ ရက္စြဲမွအပ ခရီးစဥ္တစ္ခုလုံး အေသးစိတ္ အစီအစဥ္
မ်ားကုိ သတင္း႒ာန အားလုံးလုိလုိ ေသေသခ်ာခ်ာ မထုတ္
ျပန္ႏုိင္ၾကပါ။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဗယ္ဆုေပးပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္
ေအာ္စလုိျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ လူဦးေရ တစ္ေထာင္ခန္႕ တက္
ေရာက္ခြင့္ ရမည္ျဖစ္ျပီး ထုိ အေရအတြက္အတြင္း ျမန္မာလူမ်ဳိး
အေယာက္တစ္ရာခန္႕အား တက္ေရာက္ခြင့္ ေပးမည္ဟု ႏုိဗယ္
ဆုေပးပြဲ ေကာ္မတီက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

ေမလ မကုန္ခင္ တစ္ပတ္ခန္႕အလုိကတည္းက က်ေနာ္သည္
ဆုေပးပြဲ တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ ႏုိဗယ္ဆုေပးပြဲ
ေကာ္မတီထံသုိ႕ အင္တာနက္ အီေမးလ္မွတဆင့္ ဆက္သြယ္
ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္တေန႕တြင္ ဒိန္းမတ္ႏုိ္င္ငံေရာက္ ျမန္မာ
လူမ်ဳိးတစ္ဦးျဖစ္ေသာ က်ေနာ္ထံသုိ႕ သူတုိ႕ အေၾကာင္းျပန္
ခဲ့သည္မွာ ေနာ္ေ၀- ျမန္မာ ေကာ္မတီထံ ဆက္သြယ္ဖုိ႕ ျဖစ္
ပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ ေနာ္ေ၀- ျမန္မာ ေကာ္မတီထံသုိ႕လည္း
အလားတူ အင္တာနက္ အီေမးလ္မွတဆင့္ က်ေနာ္ ဆက္သြယ္
ခဲ့ပါသည္။ သုံးရက္ခန္႕ ၾကာေသာအခါ ေနာ္ေ၀- ျမန္မာ
ေကာ္မတီထံမွ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္မွာ အခမ္းအနား အစီအစဥ္
အတြင္း တက္ေရာက္ခြင့္ရမည့္ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္
`ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၾကိဳဆုိေရး ေကာ္မတီ´ ေခၚ ေကာ္မတီ
တစ္ရပ္ရွိျပီး ယင္း ေကာ္မတီမွေန၍ ႏုိင္ငံတကာေရာက္ ျမန္မာ့
ႏုိင္ငံေရး လွဳပ္ရွားသူမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ဖိတ္ၾကားမည္ဟု သူတုိ႕
သိထားေၾကာင္း၊ ဖိတ္စာမ်ားကုိလည္း ယင္းေကာ္မတီမွ စီစဥ္
ဆုံးျဖတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေကာ္မတီတြင္ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ
ေရာက္ ျမန္မာမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း စသျဖင့္ စာျပန္
ပါသည္။

`ဒီပဲယင္း အဓိကရုဏ္း´ ႏွစ္ပတ္လည္ျဖစ္ေသာ ေမလ ၃၀
ရက္ေန႕ ညတြင္ အဆုိပါ `ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၾကိဳဆုိေရး
ေကာ္မတီ´မွ ဦးေဆာင္သူ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ လက္ရွိေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ
တြင္ ေနထုိင္ေနဆဲ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား
လွယ္ ဦးေက်ာ္သြင္ထံ က်ေနာ္ ဖုန္းဆက္ပါသည္။ ပထမအၾကိမ္
က်ေနာ္ ဖုန္းေခၚစဥ္က အလုပ္မ်ားေနေသာေၾကာင့္ ေနာက္
နာရီ၀က္ခန္႕အၾကာတြင္ ထပ္မံ ဖုန္းေခၚပါရန္ ဖုန္းကုိင္လာသူက
က်ေနာ့္အား ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ေျပာျပပါသည္။ က်ေနာ္
အနည္းငယ္ ေပ်ာ္ရႊင္သြားပါသည္။ က်ေနာ့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္
ေရာင္ျခည္သည္ ေနာက္နာရီ၀က္ခန္႕တြင္ ထြန္းလင္းႏုိင္ေသး
သည္ဟု က်ေနာ္ ေမွ်ာ္လင့္ေနပါသည္။

သုိ႕ေသာ္ …
သုိ႕ေသာ္ …
သုိ႕ေသာ္ေပါင္း မ်ားစြာတုိ႕၏ သုိ႕ေသာ္ ….
ေနာက္ နာရီ၀က္ခန္႕အၾကာတြင္ က်ေနာ္သည္ အန္ကယ္
ဦးေက်ာ္သြင္ထံသုိ႕ ဖုန္းဆက္လုိက္ပါသည္။ အန္ကယ္
ဦးေက်ာ္သြင္က က်ေနာ့္အား ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ခ်ဳိခ်ဳိ
သာသာ ေျပာျပပါသည္။ ယေန႕သည္ ဖိတ္စာမ်ား ေလွ်ာက္
ထားရန္အတြက္ ေနာက္ဆုံးေန႕ရက္ ျဖစ္ပါသည္။ ဖိတ္စာ
ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ထပ္မံ လက္မခံႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း သိရ
ပါသည္။ အန္တီစုအား ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဗယ္ဆု ေပးအပ္မည့္
ေအာ္စလုိျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ အစီအစဥ္အျပီးတြင္ ျမန္မာမ်ားႏွင့္
သီးသန္႕ေတြ႕ဆုံရန္ `ႏုိဗယ္စင္တာ´တြင္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း၊
ယင္းေနရာသုိ႕ ေန႕လည္ကတည္းက ၾကိဳတင္တန္းစီ ေနရာ
ယူထားႏုိင္ပါမွ ... ညေန ၃ နာရီခြဲခန္႕တြင္ ေရာက္ရွိလာမည့္
အန္တီစုနဲ႕ ေတြ႕ဆုံႏုိင္ရန္ ေသခ်ာသေလာက္ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း
ႏူးညံ့ခ်ဳိသာစြာ ေျပာျပပါသည္။

က်ေနာ္သည္ အန္ကယ္ ဦးေက်ာ္သြင္အား ….
က်ေနာ္တုိ႕သည္ FBE ညီလာခံေခၚ
Forum of Burmese in Europe တြင္ ႏွစ္ၾကိမ္- သုံးၾကိမ္ခန္႕
လူခ်င္း စုံေတြ႕ဖူးေၾကာင္း၊ အန္ကယ္ ဦးေက်ာ္သြင္သည္
ျမန္မာ့ႏုိ္င္ငံေရး လွဳပ္ရွားမွဳ နယ္ပယ္စုံမွ လူပုဂၢိဳလ္ေပါင္းစုံ
ႏွင့္ ဆက္ဆံေနသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ က်ေနာ္၏ ႏုိင္ငံေရး
ေနာက္ခံ အခ်ဳိ႕ကုိလည္း ေျပာျပပါသည္။
အရံ ခုံေနရာမ်ား ….
လစ္လပ္ႏုိင္ေသာ ခုံေနရာမ်ား ….
ရွိခဲ့ပါလွ်င္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အား ရွင္သန္ခြင့္ျပဳဖုိ႕
ေကာင္းမြန္စြာ က်ေနာ္ ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

သုိ႕ေသာ္ …
သုိ႕ေသာ္ …
သုိ႕ေသာ္ေပါင္း မ်ားစြာတုိ႕၏ သုိ႕ေသာ္ ….
စိတ္မေကာင္းပါေၾကာင္းဟူေသာ္ စကားလုံးမ်ားမွ
အပ မည္သည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ျခည္မ်ားကုိလည္း
က်ေနာ္ မရခဲ့ေပ။ ေနာက္ ငါးရက္ခန္႕အၾကာတြင္
က်ေနာ္ႏွင့္ အင္မတန္ ရင္းႏွီးေသာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟုိလူငယ္နဲ႕ ရန္ကုန္တုိင္း လူငယ္ေကာ္မတီ
တုိ႕တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖူးခဲ့ေသာ အမ မပုိ လည္း
ၾကိဳးစားေတာင္းဆုိ ေပးပါသည္။ ခုံေနရာမ်ား အျပည့္
ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ...
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဟူေသာ စကားလုံးမွာ ...
အလင္းေရာင္ လုံး၀ မရွိေသာ ညအေမွာင္ထဲတြင္
ေၾကာင္အမဲတစ္ေကာင္အား လုိက္ရွာေနရသလုိ
ျဖစ္ေနပါသည္။ က်ေနာ္ရွာေနေသာ `ေၾကာင္´ သည္
ကြယ္လြန္သူ တရုတ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း တိန္ေရွာက္ဖိန္
ေျပာခဲ့ေသာ ၾကြက္ဖမ္းႏုိင္ေရးကို ဦးတည္သည့္ ေၾကာင္
မ်ဳိးေတာ့ မဟုတ္ပါ ….။

(၂)
`ႏုိင္ငံကူးစာအုပ္မပါေသာ ခရီးသြား´

ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံသုိ႕ သြားမည့္ က်ေနာ့္တြင္ ႏုိင္ငံကူးစာအုပ္
ေခၚ ခရီးသြား စာအုပ္ လုံး၀မရွိပါ။ ခရီးသြား စာအုပ္ႏွင့္
ေနထုိင္ခြင့္ မွတ္ပုံတင္ ကဒ္ျပားတုိ႕ကုိ သက္တမ္းအသစ္
လဲရန္အတြက္ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ၊ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်လာသူ
မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ရုံးသုိ႕ ပုိ႕ထားသည္မွာ လ အနည္းငယ္
ရွိပါသည္။ ထုိရုံးသည္ က်ေနာ္တစ္ဦးသာမက မည္သူမဆုိ
လ အနည္းငယ္ထက္ ပုိ၍ ၾကာသည္အထိ ေစာင့္ရေလ့
ရွိပါသည္။ အျမဲတမ္း ေနထုိင္ခြင့္ ျပဳထားေသာ ရုံးစာရြက္သာ
က်ေနာ္တြင္ ရွိပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ ထုိစာရြက္တြင္ စာသားမ်ား
သာ ရွိ၍ ဓါတ္ပုံ ကပ္ထားေလ့ မရွိပါ။ က်ေနာ့္ ဇနီးသည္က
ရယ္ရယ္ေမာေမာ စကားတစ္ခြန္း ေျပာပါသည္ ….

`ႏုိင္ငံကူး စာအုပ္လည္း မရွိ၊ မွတ္ပုံတင္ ID လည္း မပါပဲ
ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ သြားအုံးမယ္၊ ျပီးေတာ့ ဆုေပးပြဲလုပ္မယ့္ ခန္းမ
ထဲလည္း တက္ခ်င္ေသးတယ္၊ ဘာ အေထာက္အထားမွ
မရွိတဲ့ဟာကုိ ဘယ္လုိ သြားမွာလဲ အကုိ …. ´

က်ေနာ္တြင္ ဓါတ္ပုံကပ္ထားေသာ ကဒ္ျပားဟူ၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္
ေမာင္း လုိင္စင္သာ ရွိပါသည္။ ဥေရာပ EU အဖြဲ႕၀င္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္
ထုိယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္သည္ ထူးျခားေသာ သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခု
ျဖစ္ပါသည္။ EU အဖြဲ႕၀င္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ႏုိင္ငံသားမ်ား ကုိင္ေဆာင္
ေသာ ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ ကဒ္ျပားမ်ားသည္ ပုံစံတူမ်ားျဖစ္ျပီး
ႏုိင္ငံအလုိက္ ဂ်ာမနီဆုိလွ်င္ DE၊ ဒိန္းမတ္ဆုိလွ်င္ DK အစျပဳ
ထားၾကသည္။ ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္တစ္ခုသည္ မိမိႏုိင္ငံတြင္သာ
မက ဥေရာပ EU အဖြဲ႕၀င္ ႏုိင္ငံအားလုံးတြင္ ေမာင္းႏွင္းခြင့္
ရွိပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္သည္ ဓါတ္ပုံ ကပ္ထား
ေသာ မွတ္ပုံတင္ ID တစ္ခုလုိ အသုံး၀င္ေနသေယာင္ ျဖစ္ေန
ပါသည္။

ဆုေပးပြဲတက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္စာမရေသာ က်ေနာ္သည္ ဆုေပးပြဲ
တက္ေရာက္သူမ်ား ၀တ္ဆင္ရန္ ေၾကညာထားေသာ ၀တ္စုံပုံစံ
ရွိပါေသာ္လည္း သယ္ေဆာင္ မသြားဖုိ႕ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ အန္တီစု
အား မိမိျမင္ကြင္းတြင္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ေတြ႕ရလွ်င္ပဲ ေက်နပ္
စရာဟု ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျပီး ေနာ္ေ၀ခရီးစဥ္
အတြက္ အင္တာနက္ေပၚမွ သေဘၤာလက္မွတ္ ၀ယ္ယူခဲ့ပါသည္။

က်ေနာ္ ေနထိုင္ေသာ ျမိဳ႕ႏွင့္ သိပ္မေ၀းေသာ ေနရာတစ္ခုတြင္
ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ ေအာ္စလုိျမိဳ႕ေတာ္ဆီသုိ႕ ပ်ံသန္းေသာ ေလေၾကာင္း
ခရီးစဥ္မ်ား ရွိရာ ေလဆိပ္ရွိပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ က်ေနာ့္တြင္ ႏုိင္ငံကူး
စာအုပ္ မရွိပါ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ က်ေနာ္ ေနထုိင္ရာ ျမိဳ႕မွ ကီလုိမီတာ
သုံးရာ ေက်ာ္ေ၀းေသာ သေဘၤာဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕တစ္ခုမွ ေအာ္စလုိ
ျမိဳ႕ေတာ္ဆီသုိ႕ သေဘၤာ စီးသြားရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ အဘယ္
ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သေဘၤာဆိပ္တြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံကူး
စာအုပ္ စစ္ေဆးေလ့ မရွိပါ။ တခါတရံမွသာ စစ္ေဆးေလ့ရွိ
ပါသည္။ ေလဆိပ္တြင္မူ ႏုိင္ငံကူး စာအုပ္မပါပဲ ခရီးသြား
လုိ႕ေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ေခ်။

(၃)။
`ကမ္းေျချမိဳ႕ေလးတစ္ခုမွ ဇနီးေမာင္ႏွံ´

ကုိမုိက္ကယ္ ေခၚ ကိုေသာင္းေရႊ၊ အမ မပုိ (NLD ဗဟုိလူငယ္
ႏွင့္ တုိင္းလူငယ္ အဖြဲ႕၀င္)တုိ႕ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွင့္ က်ေနာ္သည္
ေနာ္ေ၀ခရီးစဥ္အတြက္ ဗုဒၶဟူးေန႕ ေန႕လည္ပိုင္းတြင္ စတင္
ထြက္ခြာခဲ့ၾကပါသည္။ ခရီးသြား သုံးဦးစလုံး၏ ပစၥည္းမ်ားကုိ
က်ေနာ့္ကားျဖင့္ ရထားဘူတာသုိ႕ သယ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။
ထုိ႕ေနာက္ ကားကုိ ဂုိေဒါင္ထဲ ျပန္ထည့္ကာ ဘူတာဖက္ဆီသုိ႕
ခပ္သုတ္သုတ္ ေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္ အေသာ့ႏွင္းခဲ့ပါသည္။ မုိးသည္
ခပ္ဖြဲဖြဲ ရြာေနပါသည္။ က်ေနာ့္ဇနီးသည္ သည္ အလုပ္မျပီး
ေသးေသာေၾကာင့္ ဘူတာအထိ က်ေနာ့္အား လုိက္ပါ
မႏူတ္ဆက္ႏုိင္ပါ။

က်ေနာ္တုိ႕ သုံးဦး ေနထုိင္ရာ `ဘာမင္း´ (Bramming)ျမိဳ႕
ဘူတာမွ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံ၏ (၅)ခုေျမာက္ ျမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ
က်ေနာ္တုိ႕ ခရုိင္ျမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ `အက္စ္ပီးယား´
(Esbjerg) ျမိဳ႕အထိ ပထမဆုံး ရထား စီးရပါသည္။
`အက္စ္ပီးယား´ဘူတာမွ နံပါတ္(၉၈၀) အေ၀းေျပးကား
ျဖင့္ သေဘၤာဆိပ္ကမ္းရွိရာ `ဖာသာ(ဒါသ္)ေဟာင္း´
(Frederikshavn) အနီးရွိ `ေဆးျဗဴ´(Sæby) ျမိဳ႕ဆီသုိ႕
သြားၾကပါသည္။ ထုိ `ေဆးျဗဴ´ ျမိဳ႕ေလးတြင္ က်ေနာ္တုိ႕
ႏွင့္ အင္မတန္ ရင္းႏွီးေသာ ျမန္မာ့အေရး လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္
တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုသန္းေအာင္ႏုိင္တုိ႕ဇနီးေမာင္ႏွံ
ေနထုိင္ၾကပါသည္။


(ဆက္လက္ ေဖာ္ျပပါအုံးမည္ … ။)
-စစ္ျငိမ္းဒီေရ

12 comments:

ေမာင္သီဟ said...

ခရီးသြားေနသူတစ္ေယာက္လာဖတ္သြားတယ္ကုိေအာင္

Anonymous said...

ဖတ္လုိ႕ေကာင္းတယ္ ကိုေအာင္....
အခန္းအနားကို မေမွ်ာ္လင့္ပဲ တက္ေရာက္ခြင့္ ရမယ့္ အေနအထားနဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ကို ဆက္ျပီး ေစာင့္ဖတ္ေနပါ့မယ္...

ေနာင့္ း)

ျမေသြးနီ said...

ဆက္ရန္ေမွ်ာ္ေနပါမည္....

Anonymous said...

၁၆.၀၆.၂၀၁၂ ရက္ေန ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုးဗယ္ဆုေပးပြဲအခန္းအနားကို ေနာ္ေ၀းေရာက္ ေခါင္ေပါင္းနီေဆာင္ထားသည္ ့အမည္မသိအဖြဲ ့အစည္းမွ ေနရာယူ တတ္ေရာက္သြားျကေျကာင္း သတင္းရတယ္

Anonymous said...

waiting next one..!

Anonymous said...

ကိုေအာင္ စဖတ္လိုက္တယ္ ဖိတ္စာကိစၥ ၿမန္မာအဖဲြ ့ကို တာ၀န္ေပးထားတယ္ဆိုကတည္းသိလိုက္တယ္ ျမန္မာေတြ ေတာ့ထိုင္ခုံေန၇ာမ၇မွာေသခ်ာတယ္ဆိုတာ ေၾသာ္လူပါး၀လူမ်ဳိးေတြ ဥေ၇ာပ ကို ေရာက္တဲ့အထိမေဖ်ာက္ႏိုင္ၾကေသးဘူးေနာ

Anonymous said...

ပို ့စ္ေနာက္ဆံုးမွာ သရဲ တေကာင္၂ေကာင္ အေျကာင္းပါ မလားလို ့မ်က္လုံးျပဴးဖတ္သြားပါသည္။

ပုိ ့စ္ထဲတြင္ မပါေသာ္လည္း ကုိေအာင္၏ ခရီးေဆာင္ အိတ္ထဲတြင္ တေစ မွင္စာေလးမ်ား ကပ္ခုိပါလာနုိင္ သည္ဟု ယူဆမိပါေသာေျကာင့္ ေနာက္ပို ့စ္ကို ဆက္လက္ေမွ်ာ္ေနပါသည္

အမစု အန္တီစု အေမစု ကို ဘယ္လိုျကည့္ျကည့္ က်က္သေရ ရိွလြန္းလို ့မ်က္ျမင္ေတြ ့နုိင္သူမ်ားအား အားက်မိပါ၏

ကိုေအာင္၏ ခရီးစဥ္စြန္ ့စားခန္းအား အားက်မႈ ့ အားေပးမႈ ့ ၀မ္းေျမာက္မႈ ့နွင့္အတူ သရဲေျကာက္မႈ ့အပါ ေစာင့္ေမွ်ာ္ဖတ္ပါမည္ ျဖစ္ေျကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

ေဆာင္း

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
San San Htun said...

စြန္ ့စားခန္းဝထၳဳဖတ္ရသလိုပဲ ကိုေအာင္ေရ..တက္ခြင့္ ရ မရ သိခ်င္ပါတယ္...

ၿငိမ္းစိုးဦး said...

တကယ့္လႈပ္ရွားမႈကို ျမင္ေယာင္မိလ်က္ ေစာင့္ႀကိဳေနပါေၾကာင္း ...

An Asian Tour Operator said...

သဲထိပ္ရင္ဖို လား ကိုေအာင္

Anonymous said...

a ko waiting for part 2.....