Friday 18 November 2011

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ား (၁)

ဒီေန႕(၁၈.၁၁.၂၀၁၁)ေန႕မွာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
NLD က ပါတီအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္မည္၊ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ
တြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္မည္ စသျဖင့္ ေၾကညာလုိက္တဲ့အတြက္
ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး အခန္းက႑ာမွာ ၾကီးမားတဲ့
အလွည့္အေျပာင္းတစ္ခုကို စတင္လုိက္ျပီလုိ႕ ထင္ပါတယ္။


NLD ပါ၀င္တဲ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားျပဳေကာ္မတီ CRPP၊
ျပည္ပေရာက္ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးစုံ ပါ၀င္ေသာ ENC တုိ႕
ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အေရအတြက္၊ အရည္အခ်င္း၊
အလုပ္ လုပ္ႏိုင္မွဳ၊ ျပည္သူရဲ႕ တုိက္ရုိက္ေထာက္ခံမွဳ၊ႏိုင္ငံတကာမွာ
ဘယ္ေလာက္အထိ က်ယ္ျပန္႕သလဲ စတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို
လက္ရွိ ျပည္တြင္းက ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြေရာ ေလ့လာသူမ်ားပါ
တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သိသင့္ပါတယ္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ
မွာ NLD ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ သပိတ္ေမွာက္ဆန္႕က်င္ခဲ့ပါတယ္၊
CRPP အဖြဲ႕၀င္ အျခား တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားလည္း အလားတူ သပိတ္
ေမွာက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ေတြ ထုတ္ျပန္ၾကပါတယ္။ မဲရုံသြားျပီး
မဲမေပးဖုိ႕ စည္းရုံးလွဳပ္ရွားမွဳေတြမွာ CRPP အဖြဲ႕၀င္ တုိင္းရင္းသား
ပါတီမ်ား အေျခစုိက္ရာ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ လုံး၀ မျဖစ္ပြားခဲ့ပါ။ ဒါေၾကာင့္
ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္မ်ား ထြက္လာေသာအခါ တုိင္းရင္းသား အမ်ားစု
ေနထုိင္ေသာ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားသည္ ၾကံ့ခုိင္ေရး
ပါတီကဲ့သုိ႕ အနည္းနဲ႕အမ်ားဆုိသလုိ အေရြးခံရပါတယ္။ ENC သည္
စစ္အစုိးရ တည္ရွိမွဳအား တစုံတရာ လွဳပ္ခက္သြားေအာင္ လွဳပ္ရွား
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ျပင္းထန္သည့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ဳိး
မရွိခဲ့ေသးပါ။

ယေန႕ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးတြင္ လစ္ဘရယ္ဒီမုိကရက္၀ါဒ ေရစီးေၾကာင္း
တြင္က်ယ္လာပါတယ္၊ လစ္ဘရယ္ဒီမုိကရက္ ဆုိသည့္ အဓိပၸါယ္ႏွင့္
လစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီ ၀ါဒအေၾကာင္း နည္းနည္းသိသူေရာ မ်ားမ်ားသိသူ
ပါ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ေျပာဆုိေနၾကပါတယ္၊ တစ္ေယာက္က `ဗဟု´
သံ ၾကားရုံႏွင့္ `ဗဟု´တာမ်ဳိး မဟုတ္ပဲ ေသေသခ်ာခ်ာ သိသင့္ပါတယ္၊
NLD အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အပါအ၀င္ ဦးသုေ၀တုိ႕၏ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ၊ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ
တုိ႕၏ NDF ပါတီ၊ ဦးသိန္းညႊြန္႕တုိ႕ ပါတီ၊ ကုိေအးလြင္တုိ႕ ပါတီ၊
လက္ရွိ အာဏာရ ၾကံ့ခုိင္ေရးပါတီ၊ တစည ပါတီ၊ ရွမ္း က်ားျဖဴပါတီ၊
ခ်င္းတုိင္းရင္းသား ပါတီမ်ား၊ ရခုိင္တုိင္းရင္းသား ပါတီမ်ား အေနျဖင့္
`မူ၀ါဒေရးရာ သုေတသန´ ဌာနမ်ား ဖြင့္လွစ္သင့္ပါတယ္၊ ျပည္သူ
လူထုႏွင့္ ပက္သက္သည့္ ႏိုင္ငံေရး အသိပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား
ဒီထက္ပုိျပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ လုပ္သင့္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ားအျပားသည္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ
ဆင္းရဲေမြေတမွဳ မ်ဥ္းေအာက္ပုိင္းတြင္ ရပ္တည္ေနပါတယ္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံ
ေရးေလာကတြင္ `ဆုိရွယ္ဒီမုိကရက္၀ါဒ´ အေၾကာင္း ေျပာဆုိသည့္
အေရအတြက္သည္ ယေန႕အခါ အလြန္နည္းပါး ေနပါတယ္။ လယ္သမား၊
အလုပ္သမား၊ လူမွဳကြန္ယက္မ်ားကို အေျခခံသည့္ ဆုိရွယ္ဒီမုိကရက္တစ္
ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ `ဆုိရွယ္ဒီမုိကရက္၀ါဒ´ကို အေျခခံသည့္ ႏိုင္ငံေရး
ပါတီမ်ားလည္း တရား၀င္အားျဖင့္ ရွိသင့္ပါတယ္။ဆုိရွယ္လစ္ စီးပြားေရး
စနစ္သည့္ `ေရာ္ဘင္ဟု၀ါဒ´ (သူေ႒းေတြဆီက ဓျမတုိက္၊ ဆင္းရဲသားကို
ေ၀ေပး) အျဖစ္ ကမၻာ့ ေဘာဂေဗဒ ပညာရွင္အမ်ားစုက သတ္မွတ္ထား
ေသာေၾကာင့္ ေရပန္းမစားေတာ့ပါ၊ သုိ႕ေသာ္ ကမၻာ့ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္
တည္ရွိေနဆဲ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ တစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ `ဆုိရွယ္ဒီမုိကရက္
တစ္၀ါဒ´ကို အေျခခံသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား တည္ရွိသင့္ပါတယ္။

*တရုတ္ႏွင့္ အာဆီယံ ကုန္သြယ္မွဳ မညီမွ်ျခင္း
*ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအၾကား ျပႆနာ
*တရုတ္ႏွင့္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံအၾကား မဟာမိတ္ဆန္လာျခင္း
*အေမရိကန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးလာသည့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံေရးေလာက
*ဗီယက္နမ္ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတုိ႕ အက်ဳိးစီးပြား ပူးေပါင္းလာမွဳ
*ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ရွိ ကြ်န္းလုပြဲေၾကာင့္ ရုိက္ခက္လာေသာ
ေဒသတြင္း စစ္ေရးျပင္ဆင္မွဳမ်ား
*က်ယ္ျပန္႕လာသည့္ တရုတ္ယဥ္ေက်းမွဳႏွင့္ စီးပြားေရးအင္ပါယာ
… အစရွိတဲ့ ေဒသတြင္း ျပႆနာမ်ားကို အထူးျပဳေလ့လာသည့္
`ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ သုေတသန´ဌာန မ်ဳိးလည္း ႏုိင္ငံေရး
ပါတီမ်ားတြင္ ယေန႕အထိ လုံး၀ မရွိေသးပါ။ အျမန္ဆုံး ဖြင့္လွစ္သင့္
ပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပက္သက္သည့္ မဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသည့္ လူဦးေရစာရင္း၊
ၾကိဳတင္မဲေပးမည့္ အစုိးရ၀န္ထမ္းႏွင့္ နာဖ်ားစာရင္း၊ မဲရုံ အေရအတြက္၊
မဲရုံ ကိုယ္စားလွယ္၊ ဥပေဒပုိင္ဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္းသူမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲ
ဆုိင္ရာ ဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား စတဲ့ လုိအပ္ခ်က္
မ်ားႏွင့္ ပက္သက္ျပီး စစ္တပ္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ အာဏာရၾကံ့ခုိင္ေရး
ပါတီမွ လႊဲ၍ က်န္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ျပင္ဆင္ထားမွဳသည္ လုံေလာက္ျခင္း
မရွိေသးပါ။ `ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ သုေတသန´ ဌာနလည္း ဖြင့္လွစ္ရန္
လုိအပ္ပါတယ္။

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ေငြျဖဴေငြမဲ ခ၀ါခ်သူမ်ား၊ ျပည္ပမွ ေရာက္ရွိလာ
ေသာ စီးပြားေရးအရ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား စတဲ့ စီးပြားေရး
သမားမ်ားႏွင့္ ကုမၼဏီမ်ား၏ အတြင္းေရး၊ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ
မွတ္တမ္းတင္ သိရွိႏိုင္ရန္ `စီးပြားေရးဆုိင္ရာ သုေတသန´ ဌာနလည္း ရွိသင့္
ပါတယ္။

*`မူ၀ါဒေရးရာ သုေတသန´ ဌာန
*`ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ သုေတသန´ ဌာန
*`ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ သုေတသန´ ဌာန
*`စီးပြားေရးဆုိင္ရာ သုေတသန´ ဌာန
…...
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္ အျမန္ဆုံး ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ၾကပါေစလုိ႕ ဆုေတာင္း
ပါတယ္။

-စစ္ျငိမ္းဒီေရ

8 comments:

SHWE ZIN U said...

ဘာေတြ ျဖစ္လာမယ္ မသိဘူး ေကာင္းေစခ်င္လွၿပီ ကိုေအာင္ေရ

June Moe said...

တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အေကာင္းဘက္ ဦးတည္လာမယ္ထင္ပါတယ္ အကုိေရ

ခင္လ်က္
ဂၽြန္မုိး

June Moe said...

တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အေကာင္းဘက္ ဦးတည္လာမယ္ထင္ပါတယ္ အကုိေရ

ခင္လ်က္
ဂၽြန္မုိး

June Moe said...

တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အေကာင္းဘက္ ဦးတည္လာမယ္ထင္ပါတယ္ အကုိေရ

ခင္လ်က္
ဂၽြန္မုိး

June Moe said...

တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အေကာင္းဘက္ ဦးတည္လာမယ္ထင္ပါတယ္ အကုိေရ

ခင္လ်က္
ဂၽြန္မုိး

June Moe said...

တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အေကာင္းဘက္ ဦးတည္လာမယ္ထင္ပါတယ္ အကုိေရ

ခင္လ်က္
ဂၽြန္မုိး

June Moe said...

အေကာင္းဘက္ကုိ ဦးတည္မယ္လုိ႔ ျမင္တယ္ အကုိေရ

ခင္လ်က္
ဂၽြန္မုိး

June Moe said...

အေကာင္းဘက္ကုိ ဦးတည္မယ္လုိ႔ ျမင္တယ္ အကုိေရ

ခင္လ်က္
ဂၽြန္မုိး