Wednesday, 30 November 2011

အင္းသီး (မွတ္တမ္း- ရုပ္ရွင္)(ျပည္တြင္းမွာ ျပသခြင့္မရေသးတဲ့ အင္းေလးကန္ရဲ႕ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ကား
ပါ၊ ဒါရုိက္တာ မင္းထင္ကုိကုိၾကီးဇာတ္ကားေတြကုိ `တိမ္ေတြသြားတဲ့လမ္း´
မွာကတည္းက စျပီး သတိထားမိပါတယ္၊ အရမ္းေကာင္းတဲ့ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္
မုိ႕လုိ႕ ထပ္ဆင့္ျဖန္႕ေ၀လုိက္တာပါ။)
Read more »

Tuesday, 29 November 2011

ေဒါက္တာသန္းထြန္း အထိမ္းအမွတ္/ သမုိင္းပေဟဠိ အေျဖညိွ အထူးအစီအစဥ္

သမုိင္းပညာရွင္ ဆရာၾကီး ေဒါက္တာသန္းထြန္း ကြယ္လြန္ျခင္း
(၆)ႏွစ္ျပည့္ ျဖစ္ေသာ ႏုိ၀င္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႕ အထိမ္းအမွတ္
အျဖစ္ `သမုိင္းပေဟဠိ အေျဖညိွ´ အထူးအစီအစဥ္အျဖစ္ သမုိင္း
ဆုိင္ရာ ရွားပါးဓါတ္ပုံမ်ားကို ထည့္သြင္းထားပါသည္။

(၁၂)ဤဓါတ္ပုံထဲတြင္ ၾကိဳးစင္သုိ႕ တင္ရန္အတြက္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္
ျခင္း ခံလာရေသာသူသည္ မည္သူ ျဖစ္ပါသနည္း ?

(၁၃)ဤဓါတ္ပုံထဲက ႏွစ္ဦးသည္ မည္သူတို႕ ျဖစ္ပါသနည္း ?

(၁၄)ဤဓါတ္ပုံထဲက မိဘႏွစ္ပါးသည္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး
၏မိဘမ်ားျဖစ္ပါသည္၊ မည္သူ၏ မိဘမ်ား ျဖစ္ပါသလဲ ?

(၁၅)ဤေၾကးရုပ္ ရုပ္တုသည္ မည္သူ႕ကုိ ဂုဏ္ျပဳထားေသာ ေၾကးရုပ္
ရုပ္တု ျဖစ္ပါသနည္း ?

(၁၆)ဤရုပ္တုသည္ ကိုလုိနီေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခ်မ္းသာဆုံး
ပုဂၢိဳလ္ၾကီးတစ္ဦး၏ ရုပ္တုျဖစ္ပါသည္၊ မည္သူ ျဖစ္ပါသနည္း ?

(၁၇)ဤပုဂၢိဳလ္ၾကီးသည္ ကိုလုိနီေခတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာလူမ်ဳိး
မ်ားထဲ၌ ပထမဆုံး ဘုရင္ခံ ျဖစ္ခြင့္ရသူ ျဖစ္ပါသည္၊ မည္သူ
ျဖစ္ပါသနည္း ?

(၁၈)ဤဓါတ္ပုံထဲက ပုဂၢိဳလ္ၾကီးသည္ သမၼတျဖစ္ခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္ပါ
သည္၊ မည္သူ ျဖစ္ပါသနည္း ?

(၁၉)ဤဓါတ္ပုံထဲက စစ္၀တ္စုံျဖင့္ တရုတ္ၾကီးသည္ (၁၉.၀၄.၁၉၄၂)
ေန႕တြင္ ျမန္မာႏို္င္ငံ ေမျမိဳ႕သုိ႕ အလည္ေရာက္ခဲ့ေသာ တရုတ္
ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္၊ မည္သူ ျဖစ္ပါသနည္း ?
….

`သမုိင္းပေဟဠိ အေျဖညိွ(၂)´၏ အေျဖမ်ားမွာ …

(၆)ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
(၇)ခ်င္း တုိင္းရင္းသား
(၈)မြန္ တုိင္းရင္းသား
(၉)၁၉၀၈ ခုႏွစ္
(၁၀)ရွမ္းအမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(SNLD)
(၁၁)ကိုဘခင္၊ကုိေအာင္ဒင္၊ကိုဘဦး
....

-စစ္ျငိမ္းဒီေရ
Read more »

Sunday, 27 November 2011

သမုိင္းပေဟဠိ အေျဖညိွ (၂)

(၆)ဤဓါတ္ပုံထဲမွ မိန္းကေလးသည္ မည္သူျဖစ္ပါသနည္း ?

(၇)၁၈၈၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အဂၤလိပ္တုိ႕၏ ကိုလုိနီ
အျဖစ္ ေရာက္ရွိသြားသည့္အခါ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးျဖင့္
အဂၤလိပ္တုိ႕ကုိ ရွည္ၾကာစြာ ဆန္႕က်င္ခဲ့သည့္ ျပည္နယ္အဆင့္ရွိ
တုိင္းရင္းသား ?
ေအာက္ပါ အေျဖ(၃)ခုမွ အမွန္(၁)ခုကို ေရြးၾကည့္ပါ ...
(က)ရွမ္း တုိင္းရင္းသား
(ခ)ခ်င္း တုိင္းရင္းသား
(ဂ)ကယား တုိင္းရင္းသား

(၈)၁၈၈၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အဂၤလိပ္တုိ႕၏ ကိုလုိနီ
အျဖစ္ ေရာက္ရွိသြားသည့္အခါ ျမန္မာတုိ႕အေပၚ မုန္းတီးစိတ္ျဖင့္
အဂၤလိပ္တုိ႕ကုိ လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရး မဆင္ႏႊဲခဲ့ေသာ
ျပည္နယ္အဆင့္ရွိ တုိင္းရင္းသား ?
ေအာက္ပါ အေျဖ(၃)ခုမွ အမွန္(၁)ခုကို ေရြးၾကည့္ပါ ...
(က)မြန္ တုိင္းရင္းသား
(ခ)ရခုိင္ တုိင္းရင္းသား
(ဂ)ကခ်င္ တုိင္းရင္းသား

(၉)အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ခံ ကုိလုိနီေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
ညီညြတ္ေရးအတြက္ ပထမဆုံး ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ Y.M.B.A ေခၚ
ဗုဒၶဘာသာကလ်ာဏယု၀ အသင္းၾကီး စတင္ ထူေထာင္ေသာ
ခုႏွစ္ ?
ေအာက္ပါ အေျဖ(၃)ခုမွ အမွန္(၁)ခုကို ေရြးၾကည့္ပါ ...
(က)၁၈၈၅ ခုႏွစ္
(ခ)၁၉၀၈ ခုႏွစ္
(ဂ)၁၉၁၇ ခုႏွစ္

(၁၀)၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္ေနရာအမ်ားစုကုိ
ဒုတိယအမ်ားဆုံး အေရြးခံရသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ?
ေအာက္ပါ အေျဖ(၃)ခုမွ အမွန္(၁)ခုကို ေရြးၾကည့္ပါ ...
(က)ရွမ္းအမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(SNLD)
(ခ)တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးပါတီ(NUP)
(ဂ)ရခုိင္အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ALD)

(၁၁)ေရႊတိဂုံေစတီ အေနာက္ေျမာက္ေထာင့္ (စေနေထာင့္)ရွိ
ပထမေက်ာင္းသားသပိတ္ အထိမ္းအမွတ္ ေက်ာက္တုိင္တြင္
ေဖာ္ျပထားေသာ သမုိင္း၀င္ သပိတ္ေမွာက္ ေကာ္လိပ္ ေက်ာင္းသား
(၁၁)ဦး အမည္မ်ားရွိပါသည္၊ အမွတ္စဥ္(၉)၊ (၁၀)ႏွင့္ (၁၁)တုိ႕တြင္
ရွိေသာ အမည္မ်ားကုိ သိပါသလား ?
ေအာက္ပါ အေျဖ(၃)ခုမွ အမွန္(၁)ခုကို ေရြးၾကည့္ပါ ...
(က)ကုိဘရွင္၊ကုိညီပိတ္၊ကုိဖုိးကြန္း
(ခ)ကုိေအး၊ကုိလွတင္၊ကုိေဖသိန္း
(ဂ)ကိုဘခင္၊ကုိေအာင္ဒင္၊ကိုဘဦး
….

`သမုိင္းပေဟဠိ အေျဖညိွ(၁)´တြင္ ေျဖဆုိေပးခဲ့ေသာ စာဖတ္သူ
အေပါင္းအား ေလးစားစြာ ေက်းဇူးတင္ပါသည္ ...
အေျဖမ်ားမွာ …

(၁)ဂ႒ဳန္ဦးေစာ
(၂)တုိ႕ဗမာအစည္းအရုံး၏ ပထမဆုံး ဥကၠ႒ျဖစ္သူ
သခင္ဘေသာင္းႏွင့္ NLD ၏ ပထမဆုံးဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကီး
(၃)ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေမာ္ေတာ္ကား
(၄)ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ တ.က.သ အေဆာက္အအုံ၀န္း
(၅)အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္၊ ဆဲဗန္း(7) ဇူလုိင္ အေရးအခင္း


-စစ္ျငိမ္းဒီေရ
Read more »

Saturday, 26 November 2011

သမုိင္းပေဟဠိ အေျဖညွိ (၁)

(၁)ဓါတ္ပုံထဲတြင္ ၾကိဳးေပးခံရသူ၏ အမည္ကုိ သိပါသလား?

(၂)ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းတြင္ ဥကၠ႒ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖူး
ေသာ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးႏွစ္ဦးသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခြက္ခြက္လန္
ေအာင္ ရွံဳးနိမ့္ခဲ့ဖူူးသည္၊ ပထမ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးမွာ ဒုတိယကမၻာစစ္
မတုိင္ခင္ သမုိင္း၀င္ အဖြဲ႕ၾကီးတစ္ခု၏ ပထမဆုံး ဥကၠ႒ျဖစ္ျပီး
ဒုတိယ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးမွာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္း လူသိမ်ားေသာ
ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုမွ ပထမဆုံး ဥကၠ႒ တာ၀န္ကို
ရယူဖူးသူျဖစ္သည္။
ယင္းတုိ႕၏ အမည္ကို သိပါသလား ?

(၃)ယင္းေမာ္ေတာ္ကား၏ ပုိင္ရွင္ကို သိပါသလား ?

(၄)ဤေနရာသည္ မည္သည့္ေနရာ ျဖစ္ပါသနည္း ?

(၅)ရန္ကုန္တကၠသုိလ္၏ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ဆရာၾကီးဦးကာ
သည္ မည္သည့္ဘာသာတရားကို ကုိးကြယ္ယုံၾကည္သူ
ျဖစ္ပါသနည္း၊ ဆရာၾကီးဦးကာ တာ၀န္ယူစဥ္ ထင္ရွားေသာ
သမုိင္း၀င္ အျဖစ္အပ်က္ကို သိပါသလား ?

-စစ္ျငိမ္းဒီေရ
Read more »

Monday, 21 November 2011

ေဆးလိပ္ေသာက္ခဲ့ဖူးေသာ ေန႕စြဲမ်ား

ျပည္တြင္းက ဘေလာ့ဂါတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ မျမေသြးနီက သူ႕ဘေလာ့
မွာ `ကမၻာၾကီးကို ကယ္တင္ပါ´ ဆုိတဲ့ ပုိ႕စ္တစ္ခု တင္ထားပါတယ္၊
အဲဒီအထဲက အမွတ္စဥ္(၉)မွာ … ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွား
ပါ၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းဟာ က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္ကို
ညစ္ညမ္း ပ်က္စီးေစတယ္ … လုိ႕ ဆုိပါတယ္ … ။ ဒါနဲ႕ပဲ ကြ်န္ေတာ္
ေဆးလိပ္ျဖတ္ခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္ကို မွ်ေ၀လုိက္ပါတယ္။


က်ေနာ္ဟာ တခ်ိန္က ဖင္ကေန မီးခုိထြက္ေအာင္ ေဆးလိပ္ေသာက္
သူလုိ႕ ငယ္သူငယ္ခ်င္း၊ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းသားဘ၀ကတည္းက
ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေဖာ္လုပ္ဖက္ ေကာင္းျမင့္ထြဋ္ (ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္
မွာ ၀င္ျပိဳင္ခဲ့တဲ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း)က မွတ္ခ်က္
ခ် ေျပာခဲ့တဲ့ အသံကုိ ယေန႕အထိ နားထဲ ၾကားေယာင္ဆဲပါ။ ၁၉၈၉-၉၀
ခုႏွစ္မွာ ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ကုန္းေကြ႕က လူ႕ေဘာင္သစ္ပါတီ
၀န္းအတြင္း အ.က.သ (B.E.S.U) ရန္ကုန္တုိင္းအဆင့္ အစည္းအေ၀းျပီး
သြားရင္၊ လူ႕ေဘာင္သစ္ပါတီ ရုံးခန္းရဲ႕ အတြင္းဖက္ အိပ္ခန္းထဲမွာ
က်ေနာ္တုိ႕ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္က အ.က.သ တသုိက္ဟာ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္
အစည္းအေ၀းကုိ ဆက္လုပ္ပါတယ္။ အစည္းအေ၀းခန္းအတြင္း
က်ေနာ့္ရဲ႕ အားေဘာင္အားရင္သန္သန္ ျငင္းခုန္သံေတြနဲ႕အတူ
အေငြ႕ေတြကုိ အစည္းအေ၀းလာတက္တဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ
မ်ားရွဳရွိဳက္ ေနရပါတယ္၊ အဲဒါကေတာ့ က်ေနာ့္ပါးစပ္ကေန
မွဳတ္ထုတ္လုိက္တဲ့ ေဆးလိပ္ေငြ႕ေတြပါ …. ။

ေဆးလိပ္ကုိ က်ေနာ္ ပထမဆုံး ခုိးေသာက္ပုံက ဒီလုိပါ၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္
ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္လက္ထက္ ဆႏၵျပပြဲအတြင္းကပါ၊ မေန႕တစ္ေန႕
ကမွ ေထာင္ထဲကေန ျပန္လြတ္လာတဲ့ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ကိုေသာ္ဇင္ထြန္း
ဟာ က်ေနာ့္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးပါ။ ကိုေသာ္ဇင္ထြန္း ဦးေဆာင္တဲ့
က်ေနာ္တုိ႕အဖြဲ႕ကို ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ အစုိးရလက္ထက္က မ.က.ဒ
လုိ႕ေခၚျပီး လက္ရွိ ႏွစ္ရွည္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြျဖစ္တဲ့ ကုိမင္းေဇယ်၊
ကုိေ႒းၾကြယ္နဲ႕ ကိုလွမ်ဳိးေနာင္တုိ႕ ဦးေဆာင္ပါတယ္၊ ေနာက္ပုိင္းမွာ မ.က.ဒ
ဟာ မ.က.သ.ဖ အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႕ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္
မ.က.ဒ စုရပ္က ေရႊတိဂုံဘုရား အေရွ႕ဖက္မုဒ္က `ေၾကးသြန္းဘုရားၾကီး´
မွာပါ၊ ဘာျဖစ္လုိ႕လဲဆုိေတာ့ ဗဟန္းေခါင္းေဆာင္ ကိုေသာ္တုိ႕ မိသားစု
ရဲ႕ အိမ္ဟာ ေၾကးသြန္းဘုရားၾကီး အေနာက္ဖက္မွာပါ၊ ရန္ကင္းနဲ႕ ဗဟန္း
က မ.က.ဒ အဖြဲ႕၀င္ေတြဟာ မနက္မုိးလင္းတာနဲ႕ ရပ္ကြက္အသီးသီးရဲ႕
ပထမ စုရပ္ကေန ဒုတိယစုရပ္ျဖစ္တဲ့ ေၾကးသြန္းဘုရားၾကီး၀န္းဆီ နံနက္
(၉)နာရီ မထုိးခင္ အေရာက္ခ်ီတက္ရပါတယ္၊ အဲဒီကေန အလုံျမိဳ႕နယ္
မွာ ရွိတဲ့ မ.က.ဒ ဗဟုိစုရပ္ျဖစ္တဲ့ ေရနံရုံးဆီ က်ေနာ္တုိ႕ ထပ္မံ့ခ်ီတက္
ရပါတယ္။

ေၾကးသြန္းဘုရား၀န္းထဲ ေရာက္လုိ႕ လူမစုံေသးရင္ လူစုံတဲ့အထိ ေစာင့္
ရတာမ်ဳိး ရွိပါတယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာ တကၠသုိလ္တက္ဆဲ အကုိတခ်ဳိ႕က
ေဆးေပါ့လိပ္တုိ႕ စီးကရက္တုိ႕ ေသာက္ၾကပါတယ္၊ ဒါနဲ႕ က်ေနာ္လည္း
သူတုိ႕ဆီမွာ တစ္ဖြာ … ႏွစ္ဖြာေလာက္ ေတာင္းဖြာၾကည့္ပါတယ္၊ အဲဒီ
အခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တုိ႕ေခါင္းေဆာင္ ကိုေသာ္တုိ႕အေဖက က်ေနာ္တုိ႕
ဆႏၵျပရင္းစားဖုိ႕ တစ္အိမ္တက္ တစ္အိမ္ဆင္း ထမင္းထုပ္ေတြ လုိက္စုေပး
ပါတယ္၊ က်ေနာ္ အဲလုိ ေဆးလိပ္ခုိးေသာက္ဖုိ႕ ၾကိဳးစားတာကို ကုိေသာ္တုိ႕
အေဖက လုံး၀ လက္မခံပါ၊ ေတြ႕တာနဲ႕ … ဟုိေကာင္ေလး၊ ေဆးလိပ္
မေသာက္နဲ႕ေနာ္၊ မင္းအေဖဆီ ငါ လာတုိင္ေျပာမယ္ …. ဆုိျပီး ေစတနာျဖင့္
ေျပာဆုိဆုံးမ တားျမစ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။

အခ်ိန္ကာလႏွင့္ ဘ၀ရဲ႕ အခ်ဳိးအေကြ႕ေတြ၊ စစ္ေၾကာေရးနဲ႕ ေထာင္ေတြ၊
….. စတဲ့ ျဖတ္သန္းမွဳမ်ားကို ေက်ာ္လြန္ေသာအခါ က်ေနာ္သည္ ဆယ္တန္း
ေအာင္လုိ႕ တကၠသုိလ္ မတက္ခင္ကပင္ ေဆးလိပ္ကို ကြ်မ္းကြ်မ္းက်င္က်င္
ေသာက္တတ္ေနပါျပီ၊ ေဆးေပါ့လိပ္ကို ရွဳရွိဳက္ျပီး ျပန္ထြက္တဲ့အေငြ႕ကုိ
အကြင္းလုိက္ ေပၚေအာင္ မွဳတ္ထုတ္ျပတဲ့ ျပိဳင္ပြဲမ်ဳိးရွိလုိ႕ ၀င္ျပိဳင္ခြင့္ရခဲ့ရင္
က်ေနာ္ဟာ ျမန္မာေဘာလုံးအသင္းလုိ တတိယဆုေတာ့ မကပါ … း)

ဒီလုိနဲ႕ အသက္ (၁၇)ႏွစ္သားေလာက္ကတည္းက ေဆးလိပ္ေသာက္တတ္
ခဲ့ေသာ က်ေနာ္တစ္ေယာက္ မေလးရွားႏုိင္ငံကုိ ေရာက္ခဲ့ျပန္ပါတယ္၊ မေလး
ရွားႏုိင္ငံက ျမန္မာသံရုံးေရွ႕မွာ ဆႏၵျပလုိ႕ တရားမ၀င္ လူစုေ၀းမွဳနဲ႕ မေလး
ရွားရဲက က်ေနာ္အပါအ၀င္ ျမန္မာ(၂၀)ေက်ာ္ကို ေထာင္ထဲ ပို႕လုိက္ပါ
တယ္။ မေလးရွားႏုိင္ငံက ေထာင္အတြင္း ေဆးလိပ္ေသာက္ခြင့္ မရွိပါ၊
ေထာင္ထဲမွာ ေဆးလိပ္ဟာ ေစ်းအရမ္းၾကီးပါတယ္၊ `တမာေကာက္´
လုိ႕ ေခၚတဲ့ စကၠဴနဲ႕လိပ္ေသာက္ရတဲ့ ေဆးလိပ္ေဆးမ်ဳိးပဲ ရွိပါတယ္၊
ေဆးလိပ္ (၂)လိပ္စာ ေဆးသားဟာ အက်ႌ(၁)ထည္နဲ႕ တန္ဖုိးခ်င္း ညီပါ
တယ္။ ကြာလာလန္ပူျမိဳ႕လယ္ေခါင္က `ပူလူးေထာင္´ ေထာင္အတြင္း
က်ေနာ္တုိ႕ ေဆးလိပ္ခုိးေသာက္ေနစဥ္ ေထာင္ရဲေတြ ၀င္လာပါတယ္၊
ဒါနဲ႕ က်ေနာ္က ေဆးလိပ္ေသာက္ေဆးထည့္ထားတဲ့ ပလပ္စတစ္အိတ္
ကို ျပတင္းေပါက္ကေန လႊင့္ျပစ္လုိက္ပါတယ္၊ အဲဒီ ပလပ္စတစ္အိတ္
ထဲမွာ က်ေနာ္တုိ႕အဖြဲ႕ထဲက တစ္ေယာက္ရဲ႕ မ်က္မွန္ ပါသြားပါတယ္၊
မ်က္မွန္ပုိင္ရွင္က အေမရိကားက ဘေလာ့ဂါတစ္ဦးျဖစ္တဲ့
ကိုေဇာ္မ်ဳိးလြင္ ပါ ...း)

ေထာင္ထဲမွာ ေဆးလိပ္ရွာမရခဲ့တဲ့ ေန႕ေတြမွာ ေထာင္၀င္စာ
လာၾကလုိ႕ ဗူး၀ေစ်းဆုိင္က ၀ယ္လာတဲ ့`ေကြကာအု´ကုိ
သတင္းစာ စကၠဴနဲ႕ လိပ္ျပီး ေဆးလိပ္ပုံစံ အေငြ႕ထြက္ ျပီးေရာအျဖစ္
ေသာက္ပါတယ္ … း)

ဒီလုိနဲ႕ ေဆးလိပ္ေသာက္ဖုိ႕ ခဲယဥ္းတဲ့ မေလးရွားက ေထာင္
ေတြျဖစ္တဲ့ ပူလူးေထာင္၊ ဆြတ္ခုိင္ဘလုိ႕ေထာင္၊ ကာဂ်မ္းေထာင္၊
စတဲ့ ေထာင္ေတြထဲ ေဆးလိပ္ေဆး `တမာေကာက္ရဖုိ႕´ ၾကံဖန္
ပါေတာ့တယ္၊ မေလးရွားႏိုင္ငံက ေထာင္ေတြထဲမွာ ေဆးလိပ္ကို
တရား၀င္ ေသာက္ခြင့္ရတဲ့ အက်ဥ္းသားေတြ ရွိပါတယ္၊ သူတုိ႕က
ေသဒဏ္က်ခံရတဲ့ ၾကိဳးသမားေတြပါ၊ သူတုိ႕ကုိ တရားရုံးခ်ဳပ္က
ေသဒဏ္ေပးလုိက္ပါျပီ၊ သူတုိ႕ဟာ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္အဆင့္
ဘုရင္ခံ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဘုရင္ျဖစ္တဲ့ ဆူေလတန္ေစာ္ဘြားဆီ အဆင့္
(၃)ဆင့္နဲ႕ အယူခံ၀င္ရပါတယ္၊ အဲဒီ (၃)ဆင့္စလုံးက အယူခံလႊာ
ကို ပယ္ခ်လုိက္တာနဲ႕ (၄၅)ရက္အတြင္း ၾကိဳးေပးပါေတာ့တယ္။
ဒါေၾကာင့္ ၾကိဳးသမားေတြကုိ ေထာင္က အထူးအခြင့္အေရးအျဖစ္
တစ္ပတ္ကို ဒယ္ဟီးတံဆိပ္ စီးကရက္တစ္ေတာင့္နဲ႕ တမာေကာက္
အထုပ္(၂၀)အား ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ေနာက္ဆုံးေစတနာသေဘာ
ခ်ီးျမွင့္ပါတယ္။ မေလးရွားေထာင္ထဲက ေသဒဏ္က် ၾကိဳးသမား
ေတြအတြက္ အစားအစာ ေကြ်းတာ စပယ္ရွယ္ပါ၊ ၾကက္သား
ေကြ်းရင္ေတာင္ သူတုိ႕ အရုိးစူးမွာကုိ ႏုိင္ငံေတာ္က စုိးရိမ္းလုိ႕
အရုိးထြင္ျပီး ေကြ်းပါတယ္။

ေသဒဏ္က် ၾကိဳးသမားဟာ စိတ္ဓါတ္က်ျပီး ၾကိဳးမေပးခင္ သူ႕ဘာသာ
သူ သတ္ေသဖုိ႕ ၾကိဳးစားတာကို ၾကိဳတင္ကာကြယ္တဲ့အေနနဲ႕ ၾကက္သား
ဟင္း ေကြ်းတဲ့ေန႕မွာေတာင္ အရုိးထြင္ျပီး ေကြ်းတာပါ၊ သူတုိ႕ကို
ေန႕စဥ္ေကြ်းတဲ့ ေထာင္ထမင္း (၂)ႏွပ္မွာ (၁)ႏွပ္ဟာ ၾကက္သားဟင္း
ပါ၊ ၾကက္ရုိးေတြကုိ စုျပီး ကုိယ့္ဘာသာ သတ္ေသဖုိ႕ ၾကိဳးစားဖူးတဲ့
ဟုိအရင္က အျဖစ္အပ်က္သမုိင္းေတြ ရွိခဲ့လုိ႕ပါ၊ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႕စား
တဲ့ ၾကက္သားကို အရုိးထြင္ျပီး ေကြ်းပါတယ္၊ အရုိးထြင္တဲ့ အလုပ္ကုိ
လုပ္ေပးတဲ့သူေတြက က်ေနာ္ အပါအ၀င္ ေထာင္အတြင္း ေဆးလိပ္
ေသာက္ခ်င္လုိ႕ စဖုိးေဆာင္က ေဆးလိပ္ခ်စ္သူေတြေပါ့ …

ေဆးလိပ္ေသာက္ခြင့္ လုံး၀ မရတဲ့ ေထာင္ထဲမွာ စီးကရက္ေသာက္
ရတယ္ဆုိတာ နည္းတဲ့ ကုသုိလ္ကံ မဟုတ္ဘူးဗ်၊ စီးကရက္ေလးမ်ား
တစ္ဖြာေလာက္ ဖြာလုိက္ရတာနဲ႕ လူက ေျမၾကီးနဲ႕ လြတ္ျပီး
အာကာသထဲ ေမွ်ာေနသလုိလုိ …

တစ္ညေတာ့ စီးကရက္ဗူးလုိက္ေပးခဲ့တဲ့ ၾကိဳးသမားက ၾကိဳးေပးခံ
ရျပီး ဘ၀ကူးသြားပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္္ က်ေနာ္ မသိေသးပါ၊ မနက္
ေစာေစာ ေထာင္က ခရာသံေတြအၾကား သံတုိင္ေတြအေနာက္
ကေန လက္လာျပေတာ့ ေဆးလိပ္ၾကိဳက္ေသာ က်ေနာ္လည္း
ေလး … ငါးရက္ေလာက္ ေဆးလိပ္ ပ်က္ခ်င္သလုိလုိ ျဖစ္ဖူး
ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကုိ မရပ္နားခဲ့ပါ ...။

ဒီလုိနဲ႕ အသက္ (၁၇)ႏွစ္သားကေန (၂၁)ႏွစ္တိတိ တရွိဳက္မက္မက္
ဖြာရွိဳက္ခဲ့ေသာ ေဆးလိပ္ကို လက္တြဲျဖဳတ္ဖုိ႕ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္
ႏွစ္ကုန္ပုိင္းမွာ စ'ၾကိဳးစားၾကည့္ပါတယ္ ….

က်ေနာ့္လက္ရွိ ေနထုိင္တဲ့ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး
ဌာနက ေဆးလိပ္ေသာက္သူေတြ ေဆးလိပ္ျပတ္ဖုိ႕ သင္တန္းေတြ
ဖြင့္ထားပါတယ္၊ သင္တန္းအမည္က rygestopkursus ၊ အဂၤလိပ္လုိ
smoking cessation courses … ေဆးလိပ္ျဖတ္ သင္တန္းေပါ့ ...။

သင္တန္းစတဲ့ေန႕ သင္တန္းဆရာမရဲ႕ အဖြင့္ႏူတ္ဆက္ပုံက ...
ေဆးလိပ္ေသာက္ခ်င္ဟာ ကင္ဆာေရာဂါကို ျဖစ္ေစတယ္ေပါ့၊ ဒါ
အားလုံးသိထားျပီးသားပါ၊ ကင္ဆာေရာဂါရဲ႕ တခ်ဳိ႕ ကုထုံးေတြဟာ
အဂၤလန္သုံး ေပါင္စတာလင္ ၄ … ၅ သိန္းနီးပါး ကုန္က်တဲ့အထိ ၾကီးမား
တဲ့ ႏွဳန္းထားေတြ ရွိပါတယ္။ ဥေရာပရဲ႕ က်န္းမာေရးစနစ္မွာ ျပည္သူ
ေတြကုိ အစုိးရေဆးရုံက အခမဲ့ ကုသေပးပါတယ္၊ အစုိးရက အဲလုိ
ေငြပမာဏၾကီးမားတဲ့ ကုသေပးမွဳမ်ဳိးမရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေတြဆုိရင္ ဘယ္လုိ
လုပ္ၾကမလဲ … ဒါလည္း စဥ္းစားစရာပါ။ ဥေရာပမွာ ေနာ္ေ၀းႏိုင္ငံနဲ႕
ေဟာ္လန္ႏုိင္ငံေတြမွာ ႏိုင္ငံသားေတြအျပင္ ႏုိင္ငံသား မျဖစ္ေသးတဲ့
အျမဲတမ္းေနထုိင္ခြင့္ရတဲ့သူေတြကိုေတာင္ အဲလုိ ေပါင္စတာလင္
၄ .. ၅ သိန္းအထိ ကုန္တဲ့ ေဆး၀ါးကုသမွဳကို ကုေပးပါတယ္၊ ေနာ္ေ၀း
နဲ႕ နယ္သာလန္(ေဟာ္လန္)ႏိုင္ငံကလႊဲရင္ က်န္ ဥေရာပႏုိင္ငံေတြမွာ
အဲလုိ ေပါင္စတာလင္ သိန္းခ်ီကုန္တဲ့ က်န္းမာေရးစရိတ္ကုိ ႏိုင္ငံသား
မွအပ က်န္တဲ့သူေတြကုိ ကုေပးမယ္… မကုေပးဘူး ဆုိတာ တရားဥပေဒ
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတာ့ မရွိပါဘူး၊ ႏုိင္ငံေတာ္က အရမ္းၾကီး ေျပလည္ေနရင္
ေတာ့ ျဖစ္ႏို္င္ပါတယ္ … ´

က်ေနာ္နဲ႕အတူ သင္တန္းတက္တဲ့ ဒိန္းမတ္ အမ်ဳိးသမီးငယ္ေလး
တစ္ဦးကလည္း ဆရာမကို ျပန္ေျပာပုံက …
`ေဆးလိပ္ေသာက္တုိင္း ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္တာ မဟုတ္ဘူးေလ၊
လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ smoking ေနတဲ့သူေတြ အမ်ားၾကီး …´
(*စစ္အသုံးစရိတ္ကုိ ဆုိလုိတာပါ)

ဒီလုိနဲ႕ က်ေနာ္ ေဆးလိပ္ျဖတ္သင္တန္းကို စ'တက္ပါတယ္၊
စ'တက္တယ္ဆုိလုိ႕ တစ္မ်ဳိး မထင္နဲ႕ေနာ္၊ က်ေနာ္က အဲဒီေဆးလိပ္
ျဖတ္သင္တန္းကို တက္ခဲ့တာက တစ္ၾကိမ္တည္း မဟုတ္ဘူး၊
သုံးၾကိမ္ …

*ေဆးလိပ္ေသာက္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ကာလ
*တစ္ရက္ကို ေဆးလိပ္ ဘယ္ေလာက္ေသာက္သလဲ
(ေဆးလိပ္တစ္ဗူးကို အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္အထိ ေသာက္သလဲ)
*ေဆးလိပ္စြဲလမ္းမွဳ `ယင္းကုိက္´ မွဳ ပုံစံ
-တစ္ခုခု စားျပီးတုိင္း ေသာက္တတ္လား …
-ည တေရးႏုိးတဲ့အခါ ေဆးလိပ္ ထ'ေသာက္သလား ….
-မနက္ ႏုိးတာနဲ႕ ေဆးလိပ္ ေသာက္တတ္သလား …

အဲဒီအေပၚ အထက္က ေမးခြန္းေတြအေပၚ မူတည္ျပီး ….
*ေဆးလိပ္ေသာက္ခ်င္တုိင္း ပါးစပ္ထဲ ထည့္၀ါးဖုိ႕ ပီေက
*ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေန႕စဥ္ ပ်မ္းမွ် ေဆးလိပ္(၁)ဗူးနဲ႕ (၁)ဗူး
နဲ႕ အထက္ ေသာက္သူမ်ားအတြက္ ညအိပ္ရင္ ေက်ာ၊လက္ေမာင္း
မွာကပ္ႏုိင္ေသာ ေဆး ပလာစတာ
*ေဆးလိပ္ေသာက္ခ်င္စိတ္ကို ဇြတ္အတင္း ခ်ဳပ္တည္းျပီး
အိပ္ယာထဲ လဲေနသူေတြအတြက္ ငံုးေဆး
(*** အဲဒီငုံးေဆး ငုံးျပီးရင္ မူးတဲ့အာနိသင္ရိွပါတယ္၊ ငုံးေဆး
သုံးျပီးတာနဲ႕ (၄)နာရီအထိ ကားေမာင္းခြင့္မရွိ)
*မျဖစ္မေန ေဆးလိပ္ေသာက္ခ်င္သူေတြအတြက္ ေဆးလိပ္
ပုံစံ လုပ္ထားတဲ့ ေဆးလိပ္အတု
*နာေခါင္းထဲထည့္တဲ့ ေဆးရည္
*ပါးစပ္ထဲ ျဖန္းတဲ့ ေဆးရည္

ဒီလုိနဲ႕ သင္တန္းကို စတက္ပါေတာ့တယ္ …
ပထမေန႕မွာ ဆရာမက ေျပာပါတယ္၊ အခုျပန္တဲ့အခ်ိန္ကစျပီး
ေဆးလိပ္ေသာက္တာကို ထက္၀က္ေလွ်ာ့ပါ၊ မနက္ျဖန္မွာ ၾကိဳဆုိ
ေနမယ္ေပါ့၊ ဒုတိယေန႕ေရာက္တဲ့အထိ တ၀က္မေျပာနဲ႕၊တစိတ္
ေတာင္ ေလွ်ာ့လုိ႕မရပါ၊ ဒါနဲ႕ ဒုတိယေန႕ ျပီးျပန္ေတာ့ ဆရာမက
ထပ္ေျပာပါတယ္၊ တတိယေန႕(ပထမေန႕နဲ႕ ဒုတိယေန႕က
ကပ္လ်က္ပါ၊ ဒုတိယေန႕နဲ႕ တတိယေန႕က သုံးရက္ေလာက္
ကြာထားတယ္) ျပန္ေတြ႕ရင္ လုံး၀ ျပတ္တဲ့အဆင့္ကို ၾကိဳးစားပါ …
တတိယေျမာက္ ခ်ိန္းဆုိထားတဲ့ ေန႕အထိ ေဆးလိပ္ျပတ္ဖုိ႕
ေနေနသာသာ အသိေတြနဲ႕ ေန႕တုိင္းလုိလုိ ေတြ႕ေနလုိ႕ သူ႕
ေဆးလိပ္ဗူးက ေဆးလိပ္ကို ကုိယ္ယူေသာက္၊ ကိုယ့္ဗူးထဲက
ေဆးလိပ္ သူ ယူေသာက္နဲ႕ ေဆးလိပ္ေသာက္တဲ့ အေရအတြက္
ေတာင္ တုိးလာေသး …
တတိယေျမာက္ သင္တန္းျပန္ေတြ႕ေတာ့ ဆရာမက ၾကားရက္
မွာ ေဆးလိပ္ေသာက္ထားလား … မေသာက္ဘူးလားဆုိတာ
စစ္ပါတယ္၊ သူတုိ႕ စစ္ေဆးတဲ့ ကိရိယာက ပါးစပ္နဲ႕ မွဳတ္ျပရတဲ့
ေလမွဳတ္ကိရိယာ၊ အေ၀းေျပးလမ္းေတြမွာ ရဲက ကားေမာင္းသူေတြ
အရက္ alcohol ရာခုိင္ႏွဳန္း စစ္တဲ့ပုံစံမ်ဳိး ( ကားေမာင္းသူ alcohol
0.5% ထက္ ပုိေသာက္ထားတာ ေတြ႕ရင္ အေရးယူတယ္)၊
က်ေနာ့္လည္း စစ္ၾကည့္ေရာ ဆရာမ မ်က္လုံးျပဴးသြားပါတယ္၊
ခင္ဗ်ား …. ေဆးလိပ္ျဖတ္ သင္တန္းကို လာ တက္တာလား၊
ေဆးလိပ္ေသာက္ သင္တန္းကုိ လာတတ္တာလားတဲ့ …

ဒီလုိနဲ႕ ေဆးလိပ္ျဖတ္သင္တန္း ေနာက္ထပ္ တစ္လေလာက္
အၾကာမွာ ဒုတိယအၾကိမ္ သြားတက္ပါတယ္၊ ဒါလည္း အရင္လုိပဲ
ေဆးလိပ္ျဖတ္လုိ႕ မရတာနဲ႕ ေဆးလိပ္မျပတ္ပဲ ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။
ဒုတိယအၾကိမ္ သင္တန္းနဲ႕ ေနာက္ဆုံး တတိယ အၾကိမ္အၾကာ
ႏွစ္လေလာက္ ေဆးလိပ္ျဖတ္ဖုိ႕ ကုိယ့္ဘာသာ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိး
စဥ္းစားၾကည့္ပါတယ္၊ ဒါနဲ႕ က်ေနာ္ လုပ္ခဲ့မိတာေတြက …

*တစ္ခါေသာက္ရင္ တစ္လိပ္ကုန္ေအာင္ ေသာက္တဲ့ ေနရာမွာ
ေဆးလိပ္တ၀က္ပဲ ေသာက္ၾကည့္ပါတယ္၊ ဒါနဲ႕ ႏွစ္ရက္ကို
ေဆးလိပ္တစ္ဗူးႏွဳန္း ျဖစ္ေနရာကေန သုံးရက္ကုိ ေဆးလိပ္တစ္ဗူး
ႏွဳန္းျဖစ္သြားပါတယ္။
*ေန႕လည္ေန႕ခင္း ပုံမွန္ ေဆးလိပ္ေသာက္ေနၾက အခ်ိန္ေတြမွာ
ေဆးလိပ္အစား ပီေက ၀ါးပါတယ္၊ ပီေက ၀ါးလြန္းလုိ႕ ကိုယ့္လွ်ာ
ကုိယ္ေတာင္ ျပန္ကုိက္မိပါတယ္ …
(ဒီလုိနဲ႕ သုံးရက္တစ္ဗူးကေန ေလးရက္ တစ္ဗူး ျဖစ္သြားပါတယ္)

*ထမင္းစားျပီးကာစနဲ႕ ညဖက္ အိပ္ယာ၀င္စ အခ်ိန္ေတြကလႊဲရင္
က်န္အခ်ိန္ေတြမွာ ေဆးလိပ္အစား ပီေက ၀ါးပါတယ္ …
-ကုိယ့္ေရွ႕မွာ ေဆးလိပ္လာေသာက္ေနတာေတြ ေတြ႕တာနဲ႕
သူတုိ႕နံေဘးကေန ေျပးပါတယ္ …
-အဲဒီရက္ပုိင္းမွာ ေဆးလိပ္ေသာက္တတ္တဲ့သူေတြ ရွိတဲ့
အလွဴ၊ အစည္းအေ၀း … စတဲ့ေနရာေတြကို လုံး၀ မသြားပါ …
(ဒီလုိနဲ႕ ေလးရက္တစ္ဗူးကေန ေျခာက္ရက္တစ္ဗူးျဖစ္သြားပါတယ္)

အဲလုိ (၆)ရက္ကို ေဆးလိပ္တစ္ဗူးႏွဳန္း ျဖစ္သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ
ေဆးလိပ္ျဖတ္သင္တန္းကုိ တတိယအၾကိမ္ေျမာက္ က်ေနာ္
သြား တက္ခဲ့ပါတယ္၊ သင္တန္းရဲ႕ ဒုတိယေျမာက္ေန႕မွာပဲ
အလုပ္ကေန ခြင့္(၁)ပတ္ ယူခဲ့ပါတယ္၊ ဒုတိယေျမာက္ သင္တန္း
ကေန အိမ္အျပန္မွာ အိမ္ထဲက အိမ္ျပင္ လုံး၀ မထြက္ပဲ
ေဆးလိပ္ကို ျဖတ္ခဲ့ပါတယ္ (မေနႏုိင္ရင္ ထ'ေသာက္ဖုိ႕ဗူးထဲမွာ
ႏွစ္လိပ္ေလာက္ေတာ့ ရွိပါေသးတယ္ …)
*ေဆးလိပ္အနံ႕ကို လုံး၀ မရွဳပဲ ေလးရက္ေလာက္ေနေတာ့
ေနသာ က်သြားပါတယ္၊ သင္တန္းတတိယေန႕မွာ ေဆးလိပ္ကုိ
က်ေနာ္ လုံး၀ ျဖတ္ႏုိင္ခဲ့ပါျပီ ….

ေဆးလိပ္ျဖတ္ျပီးကာစ က်ေနာ္ ေနခဲ့ပုံက …
*အဲလုိ အိမ္ထဲကေန အိမ္ျပင္ လုံး၀ မထြက္ပဲ ေဆးလိပ္ ျဖတ္ေနတုန္း
ပ်င္းလုိ႕ TV တုိ႕ အင္တာနက္ေပၚက ရုပ္ရွင္ေတြ ၾကည့္တဲ့အခါ
ေဆးလိပ္ေသာက္ခန္းပါရင္ ေက်ာ္ပါေတာ့တယ္ …
*ေဆးလိပ္အနံ႕ကုိ ရတဲ့ ေဆးလိပ္ေသာက္တဲ့သူေတြ နံေဘးနား
လုံး၀ မသြားေတာ့ပါ၊ ေဆးလိပ္ေရာင္းတဲ့ ေကာင္တာက ေဆးလိပ္ဗူး
ေတြကို မျမင္ေအာင္ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ေနခဲ့ပါတယ္၊ ပီေက ေတာ့
ေဆးလိပ္ လုံး၀ ျဖတ္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ကစျပီး ေနာက္ထပ္ (၂)လေလာက္
အထိ အခ်ိန္တုိင္လုိလုိ ၀ါးခဲ့ပါတယ္ …
(ကုိယ့္လွ်ာ ကိုယ္ျပန္ကုိက္မိတဲ့ အခါေပါင္းလည္း မနည္းေတာ့ပါ ...)

ဒီလုိနဲ႕ က်ေနာ္ ေဆးလိပ္ျဖတ္ႏုိင္ခဲ့တာ (၈)လ ေက်ာ္ပါျပီ၊
(*အစားထုိးခဲ့တဲ့ ပီေကကိုယ္လည္း ဆက္ မ၀ါးျဖစ္ေတာ့ပါ၊
ပါးေတြလည္း ေညာင္းေနပါျပီ …)
ဟုိတေလာက ေဆးလိပ္ျဖတ္ သင္တန္းေက်ာင္းက ဆရာမ
က်ေနာ့္ အလုပ္ လုပ္ေနတဲ့ ေနရာကို အလည္ ေရာက္လာပါတယ္၊
`ခင္ဗ်ား … က်ေနာ့္ဆီ ဘယ္ေတာ့ ျပန္လာအုံးမလဲလုိ႕ က်ေနာ္
ေမွ်ာ္ေနေသးတယ္ ….´

က်ေနာ္ ဘာမွ ျပန္မေျပာေတာ့ပါ၊ ရယ္ရုံသာ ရယ္ေနခဲ့ပါတယ္ ….

-စစ္ျငိမ္းဒီေရ

ေလ့လာစရာ ဓါတ္ပုံအခ်ဳိ႕ ….

*ေဆးလိပ္ေသာက္ခ်င္တုိင္း ပါးစပ္ထဲ ထည့္၀ါးဖုိ႕ ပီေက


ေဆး ပလာစတာ

ေဆးလိပ္အတု

ပါးစပ္ထဲ ျဖန္းတဲ့ ေဆးရည္

နာေခါင္းထဲထည့္တဲ့ ေဆးရည္


http://www.youtube.com/watch?v=ojOwk6NyXBY
http://www.youtube.com/watch?v=zRei97WJE6k&feature=related
Read more »

Saturday, 19 November 2011

ၾကံဳရဆံုရ ဂ်ပန္ဝိညာဥ္ေလာက (ဇာတ္သိမ္း)

ယခင္အပုိင္းမွ အဆက္ …...

ဒီျမိဳ႕ေလးကို ကၽြန္ေတာ္ ေရာက္ျဖစ္လာတာကေတာ့ တိုက်ိဳမွာ
ေနရတဲ့ ျမိဳ႕ျပဘဝကို မြန္းၾကပ္လာတာရယ္...
ေနာက္မထင္မွတ္ပဲ ယခင္ ၈ႏွစ္ခန္႔ လုပ္ခဲ့တဲ့ အလုပ္ကို ျငီးေငြ႕
လာတာရယ္ေၾကာင့္ တရြာမေျပာင္း သူေကာင္းမျဖစ္ဆိုျပီး
ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာေပါ့..။ တေန႔ ရန္ကုန္ျပန္ေတာ့မယ့္ မိတ္ေဆြက
ဖုန္းဆက္လာျပီး အလုပ္တခုကို ဝင္လုပ္ေပးပါလားတဲ့ တစ္လ
ယန္း ေသာင္း(၃၀) ေဒၚလာ (၃၀၀၀)ေပါ့..။


နယ္မွာတဲ့ ေနစရာလည္း ေပးမယ္ အလုပ္နဲ႔လည္း နီးတဲ့အိမ္တဲ့
ျမိဳ႕ျပျငီးေငြ႔ေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ္ အံကိုက္ေပါ့...။ တိုက်ိဳကေန
၁- နာရီခြဲ နီးပါးေလာက္ဆိုေတာ့ မဆိုးဘူးေလ..။
စဥ္းစားမေနေတာ့ပဲ ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္..။ လုပ္ရမယ့္ အလုပ္မွာ
လည္း ျမန္မာ ၃ …. ၄ေယာက္ရွိတယ္ ဆိုေတာ့ ပ်င္းစရာ
မဟုတ္ေပါ့..။ ေနရမယ့္ အိမ္ကလည္း ကုမၸဏီသူေ႒းက ငွားေပး
ထားတာ ခ်က္ျခင္းတက္ေနရုံတဲ့... ဘာေျပာေကာင္းမလဲ
ခ်က္ျခင္း တိုက်ိဳက အိမ္ျပန္အပ္ျပီး အင္မတန္ရင္းႏွီးလွတဲ့ ဂ်ပန္
မိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္အကူအညီနဲ႔ အိမ္ေျပာင္းေပါ့..။

ဒီလိုနဲ႔ မိတ္ေဆြ ဆီက လိပ္စာယူျပီး ကားတစီးစာ ေတာ္ရုံသင္
ရုံထည့္ျပီး ေျပာင္းပါေလေရာ..။ (စကားခ်ပ္.. ဂ်ပန္မွာ အိမ္
ေျပာင္းရတာ မလြယ္ေလ ဆယ္စုႏွစ္ တခုေက်ာ္ ေနလာခဲ့တဲ့
ပစၥည္းေတြကုိ လႊင့္ျပစ္ရတာ ပစ္ခ ယန္း၅ေသာင္း (ေဒၚလာ
၅၀၀ေက်ာ္) က်တယ္..။ တီဗီ၊ ေရထဲေသတၱာ အလကားေပးလည္း
ဘယ္သူမွ မယူေလ) အသက္တမွ် ခ်စ္လွစြာေသာ laptop ကြန္ျပဴ
တာက မပါမျဖစ္ေလ။ ေျပာရဦးမယ္ အရင္ စြဲစြဲျမဲျမဲ ရြတ္ဖတ္လာတဲ့
သံဗုေဒၶဂါထာအစား ပ႒ာန္းကို ညစဥ္ရြတ္ဖတ္၊ မနက္ဆို ပ႒ာန္း
အေခြေလး ဖြင့္ျပီး အလုပ္သြားေပါ့.. ၁၉၉၉ကစျပီး ၄ ….. ၅ႏွစ္
ေလာက္ မျပတ္ လုပ္လာတာေလ..။

ဒီလိုနဲ႔ အိမ္ေျပာင္းေတာ့ မိတ္ေဆြဂ်ပန္ရဲ့ အကူအညီနဲ႔ လိပ္စာ
အတိုင္း ေနရမယ့္ အေဆာင္တိုက္ခန္းကို ေရာက္လာပါေလ
ေရာ..။ ပတ္ဝန္းက်င္မွာကေတာ့ ေတာင္ကုန္းျမင့္ေလးေတြ
ေပၚကအိမ္ေတြလွ မလွ.. ေနာက္ အိမ္ရဲ့အေရွ႕ဘက္မွာ ရထား
လမ္းက ေျပးေနတယ္ေလ..။ ငယ္ငယ္တည္းက ရထားလမ္း
နဲ႔ နီးရာမွာ ေနရေစသားလို႔ ေျပာရမလားပဲ..။ ေဘးမွာေတာ့
ဝါးရုံပင္ေတြ အျပည့္နဲ႔ ေတာင္ကုန္းေပၚမွာ ဂ်ပန္ဘုရားေက်ာင္း
ေလးပါပဲ...။ ၇- ထပ္ေလာက္ရွိမယ့္ တိုက္ခန္းရဲ့ က်ယ္ျပန္႔ပံု
က ေဆးရုံတခုလို႔ အလ်ားလိုက္ ေတာ္ေတာ္ေလးရွည္ပါတယ္။
ကားပါကင္မွာ ကားရပ္ျပီး ပစၥည္းေတြခ်.. တိုက္ေစာင့္
အဘိုးအိုကို အခန္းနံပါတ္ျပျပီး သြားသတင္းပို႔ေပါ့။ တိုက္ခန္းရဲ႕
ေျမညီထပ္ကို ဝင္လိုက္တယ္ဆိုရင္ပဲ ေဆးရုံတခုရဲ့ အန႔ံအသက္
တခုကို ခံစားလိုက္မိတယ္..။ ပါလာတဲ့ ဂ်ပန္မိတ္ေဆြလည္း
ထိုနည္းတူခံစားရတာပါ..။ အခန္းေပါင္း ၇၀ေလာက္ရွိမလားပဲ..။
သူက ' ေအာင္ေရ တို႔ေဆးရုံမ်ား ေရာက္ေနတာလားမသိ'
' အင္း ဟုတ္တယ္ေနာ္ ဟိုမွာလည္း လက္တြန္းလွည္းေတြ
ထားထားတယ္ ဘာေတြမွန္းမသိ"

တိုက္ေစာင့္ အဘိုးၾကီးနဲ႔ မိတ္ဆက္ေတာ့ ေဖာ္ေဖာ္ေရြေရြပါပဲ
ဘယ္အခန္းလည္း ေမးေတာ့ ၃၀၁ပါဆိုေတာ့..

တခ်က္မ်က္ႏွာကြက္ကနဲ႔ ျဖစ္သြားျပီး ခ်က္ခ်င္း ျပံဳးျပံဳး
ရႊင္ရႊင္နဲ႔ ဒိုးဆို ဒိုးဆိုတဲ့ (ဆက္လုပ္ပါေပါ့) ဒါနဲ႔ အခန္းေရာက္ေတာ့
အခန္းတခါးဖြင့္ထား တယ္ေလ.. လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ရက္ေလာက္က
ၾကိဳေရာက္ျပီး အလုပ္ဝင္ေနျပီျဖစ္တဲ့ အခန္းေဖာ္ ၂ဦးကေတာ့
အလုပ္သြားေနၾကေလရဲ့ ဒီမွာကေတာ့ သိတဲ့ အတိုင္း အခန္း
တံခါးဖြင့္ထားလဲ ျပသနာမရွိေလ..။ တိုက်ိဳမွာ ေနရတဲ့ အခန္း
ထက္ က်ယ္ျပီး သပ္ရပ္တဲ့ အိပ္န္း ၂ခုရွိတဲ့ အခန္းထဲမွာေတာ့
ကၽြန္ေတာ္ေနရမယ့္ အခန္းက သီးသန္႔ေလးေပါ့။ ျပတင္းေပါက္
ဖြင့္ၾကည့္ အေရွ႕ဘက္ ဝရန္တာ ဖြင့္ၾကည္႔ေတာ့ ေအာက္
တည့္တည့္မွာ ရထားလမ္းေလ.. အခန္းအတြင္းအျပင္ၾကည့္
အိပ္ယာလိပ္ေတြခ်ျပီး ထံုးစံအတိုင္း ကြန္ျပဴတာ ပလပ္ထိုးျပီး
ပါဝါႏွိပ္လိုက္ေတာ့.. ထြက္လာတဲ့ သီခ်င္းသံက ဖိုးခ်ိဳရဲ့ သီခ်င္း
တပိုင္းတစ မဆီမဆိုင္ထြက္လာပါေလေရာ မေန႔ညက ကၽြန္ေတာ္
ဖြင့္ရပ္တန္းလန္း စက္ပိတ္ျပီးယူလာတဲ့ CD အေခြထဲက
"အေဆာင္မွာ ေျခာက္တဲ့ သူရဲၾကီးရဲ့ ဂႏၱဝင္ေျမာက္တဲ့ ခ်စ္ေမတၱာ"
တဲ့ ေအာင္မေလး တေယာက္တည္းရွိေနခ်ိန္ဆိုေတာ့ ၾကက္သီး
တျဖန္းျဖန္းထသြားတာေပါ့..။
ခ်က္ျခင္းပိတ္လိုက္ျပီး ဘာလဟ... တခုခုေတာ့ တခုခုပဲေလ..။
ေနာက္မွ သတိယျပီး ခုမွေျပာင္းတဲ့ အိမ္ဆိုေတာ့ ပ႒ာန္းဖြင့္ဦးမွ
ဆိုျပီး ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္ရဲ့ ပ႒ာန္းအေခြထည္႔ျပီး ဖြင့္လိုက္
ပါတယ္...။ ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္ရဲ့ အနႏၱဂုဏံ အရဟံဝႏၱာမိ
သဗၺတာဆိုတဲ့ တရားသံ ၾကားရတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ စိတ္
နည္းနည္း ေပါ့သြားသလို ျဖစ္သြားပါတယ္..။

ေနာက္ပိုင္းမွာ ဒီအခန္းမွာ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ အေျခအေနေတြ
ဟာလည္း ဒီအေခြနဲ႔ သက္ဆိုင္ေနမလားပဲ...။ ပ႒ာန္းရြတ္ရင္
မေကာင္းဆိုးရြားေတြ မခံႏိုင္၊ မေနႏိုင္ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး
တိုက်ိဳမွာ မိတ္ေဆြ အမ်ိဳးသမီးသူငယ္ခ်င္း တဦးက သူ ပ႒ာန္း
အျမဲရြတတ္ဖတ္ပူေဇာ္တဲ့ အတြက္ တရက္မွာ ေလွခါးေပၚက
ျပဳတ္က်တယ္တဲ့။ ေနာက္ေန႔ အိမ္မက္ထဲမွာ ဂ်ပန္အဘိုးၾကီး
အဘြားၾကီးလင္မယားႏွစ္ေယာက္က သူ႔ကို ေလွကားေပၚကေန
ခါးေထာက္ျပီး ၾကည္႔ေနတယ္ဆိုပဲ။ အဲ့ေန႔က စျပီးမရြတ္ရဲေတာ့
တဲ့ အဲ့တုန္းက ကၽြန္ေတာ္ျပန္ေျပာလိုက္ပါတယ္.. မယံုမယံု
မယံုဘူးလို႔ မေကာင္းဆိုးရြားေတြ မေနႏိုင္ေတာ့ ေကာင္းတာ
ေပါ့လို႔ ျပန္ေျပာလိုက္ေသး..။
သူက ကိုယ္ကံနိမ့္ေနခ်ိန္ဆို ျပန္ဒုကၡေပးတတ္တယ္ဆိုလား..။

စကားမစပ္ ပ႒ာန္းရြတ္ဖတ္လို႔ နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္ေတြ
လာေရာက္ပူေဇာ္တာကို ခံရတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃာ့ မဟာနာယက
အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ခ်ဳပ္ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ၾကီး လြန္ခဲ့တဲ့ဲ့
၂ႏွစ္ေက်ာ္က တိုက်ိဳကိုလာေရာက္စဥ္ ဆရာေတာ္ၾကီးကို
ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေမးေလွ်ာက္ခဲ့ဘူးပါတယ္..။ မႏၱေလးမွာ
ဆရာေတာ္ၾကီး ေနစဥ္က သီလရွင္ၾကီး တပါးက ဘုရားေတြ
တည္၊ ေက်ာင္းေတြေဆာက္ေနတာျမင္ရေတာ့ တေန႔ ဆရာေတာ္
ၾကီးကို အဆိုပါ သီလရွင္ၾကီး လာေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ေတာ့ ေမး မိသ
တဲ့။ ဆရာေတာ္ၾကီးက အခုလို ဘုရားေတြတည္ ေက်ာင္းေတြ
ေဆာက္ေနတာ ဘာေတြမ်ား ရြတ္ဖတ္လို႔ ေဆာက္ႏိုင္တာလဲ
ေမးေတာ့ အဆိုပါ သီလရွင္ၾကီးက ပ႒ာန္းရြတ္လို႔ပါတဲ့..။
ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ၾကီးက ဟဲ့ငါလည္း ပ႒ာန္းရြတ္တာပဲ ဘာမွ
မထူးျခားပါလားတဲ့ (ထိုစဥ္က မႏၱေလးက ဗန္းေမာ္ေက်ာင္းဟာ
ေက်ာင္းအိုၾကီးတခုပါ.. ေနာက္ပိုင္းဆရာေတာ္ၾကီးကို တိပိဋက
ေရစၾကိဳဆရာေတာ္ရဲ့ တရားပြဲတခုမွာ ၾသဝါဒခံယူစဥ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ခင္ညြန္႔က သိရွိသြားျပီး.. ေက်ာင္းကိုျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးခဲ့ပါတယ္)
အရွင္ဘုရား ပ႒ာန္းရြတ္တာ အဂၤါ၅ပါးနဲ႕ ညီညြတ္ရပါတယ္
ဘုရားေပါ့..။ ဟဲ့ရွင္းျပစမ္းပါဦးဆိုေတာ့ ပ႒ာန္းတရာေတာ္ၾကီး
ဟာ အင္မတန္ တန္ခိုးၾကီးတဲ့အတြက္ နာၾကားခ်င္တဲ့နတ္ျမတ္၊
နတ္ေကာင္းေတြက ရြတ္ဆိုမယ့္ေနရာ၊ ရြတ္ဆိုမယ့္သူေတြကို
အျမဲေမွ်ာ္လင့္ေနတာတဲ့.. ဒါေၾကာင့္ မရြတ္ဖတ္ခင္ ပထမ
တစ္အခ်က္ ကိုယ့္လက္အဂၤါ ေဆးေၾကာသုတ္သင္ရပါတယ္၊
အဝတ္အစားလည္း သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းဝတ္ရပါမယ္..။
ဒုတိယအခ်က္ေနရာလည္း သန္႔ရွင္းရပါတယ္ ေနရာလည္း
မွန္ရပါတယ္၊တတိယအခ်က္ အခ်ိန္မွန္ရပါတယ္၊ စတုတၳအခ်က္
ေနာက္ငါးပါးသီလခံယူရပါတယ္..။ ပဥၥမအခ်က္က နတ္ေတြ
ပင့္ဖိတ္ျပီး ႒ာန္ကရိုဏ္းက်က် မေႏွးလြန္း မျမန္လြန္းပဲ ရြတ္ဖတ္
ပူေဇာ္ရပါတယ္တဲ့ (ကၽြန္ေတာ္ မွတ္မိသေလာက္ပါ)။

အဲ့ဒီကတည္းက စျပီးဆရာေတာ္ၾကီး ရြတ္ဖတ္သရဇာယ္ ပူေဇာ္
ခဲ့တာ ထူးျခားမႈေတြေတြ႔ရွိလာရပါေတာ့တယ္..။
ဆရာေတာ္ၾကီးဟာ တိပိဋကဆရာေတာ္ေတြအတြက္ ပ႒ာန္း
က်မ္းကို စာခ်တဲ့အခါ.. စာသင္တဲ့ ဆရာေတာ္ေတြ လူ႔ျပည္မွာ
မရွိတဲ့ အင္မတန္ ေမႊးၾကိဳင္တဲ့ အနံ႔အသက္တခုကို အျမဲရေၾကာင္း
တိပိဋက ဆရာေတာ္တပါးျဖစ္တဲ ေဒါက္တာဂႏၶမာလလကာၤရ
ကိုယ္တိုင္ မိန္႔ၾကားဘူးပါတယ္..။ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ၾကီးကိုယ္တိုင္
လည္း အဲ့လိုရြတ္ဖတ္ရင္းက ေန႔စဥ္ထူးဆန္းတဲ့ အေမႊးအၾကိဳင္ေတြ
ရရွိေနတဲ့ အတြက္ တေန႔ေတာ့ ပ႒ာန္ရြတ္ျပီး ဟဲ့အသင္တို႕
အန႔ံအသက္နဲ႔ ေရာက္ရွိေၾကာင္း ျပသလို႔ငါသိရျပီ..။ ကိုယ္ထင္ေရာ
ျပႏိုင္ မလားဆိုေတာ့ မ်က္ႏွာက်က္ေနရာေလာက္မွာ ေရခိုးေရေငြ႕
ေတြက်ေနတဲ့ ပံုစံေပၚလာျပီး နတ္သမီး၊ နတ္သား ၂ပါးကိုေတြ႔ျမင္
လိုက္ရတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ေသေသခ်ာခ်ာ ေမးတဲ့အတြက္
ဆရာေတာ္ၾကီးက ေျဖၾကားေပးတာပါ..။ ဒီလိုပဲ ဆရာေတာ္ၾကီးရဲ႕
ဗန္းေမာ္ေက်ာင္းတိုက္ကို နာနာဘာဝေတြလည္း လာျပီး အမွ်
ယူၾကေၾကာင္းနဲ႔ အဲ့လို ပရေလာကသား မကၽြတ္မလြတ္သူေတြ
ေရာက္လာခ်ိန္မွာေတာ့ ေက်ာင္းတြင္းမွာ ေခြးအူသံေတြနဲ႔ အပုပ္နံ႕
ေပးျပီး ေရာက္ရွိလာၾကေၾကာင္း ဆရာေတာ္ၾကီးမွ ေမတၱာေရွ႕
ထားျပီး အမွ်ေပးေဝေပးလို႔ ကၽြတ္တမ္းဝင္သြားေၾကာင္း ေျပာျပ
ပါတယ္..။ ယခုလက္ရွိ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ၾကီး ေဒါက္တာ
ဘဒၵႏၲကုမာရာဘိ၀ံသဟာ အင္မတန္မွ ရိုးသားျဖဴစင္ျပီး
အက်င့္သီလနဲ႔ ျပည္႔စံုတဲ့ ဆရာေတာ္ၾကီးတစ္ပါးပါ။
http://www.dhammaransi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=258&Itemid=78
ကၽြန္ေတာ္လို ပရေလာကသားေတြ စိတ္ဝင္စားတဲ့ သူအတြက္
လယ္တီေက်ာင္းတိုက္က ေခြးနက္ၾကီးေတြ အေၾကာင္းေျပာျပ
သြားတာလည္း အင္မတန္ စိတ္ဝင္စားဖို႔ ေကာင္းပါတယ္..။
ေျမဇင္းေတာရမွာ တႏွစ္တရားအားထုတ္ျပီး ဆရာေတာ္ၾကီးဟာ
အျဖဴေရာင္အလင္းတန္းနဲ႔ နတ္ျပည္က စူဋာမဏိေစတီကို
ဖူးေမွ်ာ္ခြင့္ရေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့တာလည္း အင္မတန္ စိတ္ဝင္စားဖို
႔ေကာင္းတာပါ..။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၆ႏွစ္က ပ႒ာန္းနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ၾကံဳခဲ့
ရတာဟာ ဆရာေတာ္ၾကီး ၾကြလာတဲ့ ျပီးခဲ့တဲ့ ၂ႏွစ္ကမွ ပ႒ာန္း
မရြတ္ခင္ ေမတၱာသုတ္ အရင္ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္သင့္ေၾကာင္း သိခဲ့
ရတာပါ..။ စာက လိုရင္းမေရာက္တာ ခြင့္လႊတ္ပါဗ်ာ..

ဆက္ၾကရေအာင္ အတူေနရတဲ့ မိတ္ေဆြ၂ဦးက တစ္ခန္း၊
ကၽြန္ေတာ္က တစ္ခန္းေပါ..။ ဂ်ပန္အခန္းေတြကို တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု
ကာထားတာ စကၠဴသစ္သား တံခါးခ်ပ္ေတြေလ..။ အလုပ္ကလည္း
အိမ္နဲ႔ မနီးမေဝးဆိုေတာ့ နားခ်ိန္ တနာရီခြဲေလာက္ရတဲ့ အခ်ိန္မွာ
အိမ္ျပန္နားေနၾကေပါ့...။ အလုပ္ထဲမွာေတာ့ တိုက်ိဳနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္
တို႔ ျမိဳ႕ၾကားမွာ ေနတဲ့ ျမန္မာလူမ်ိဳး ကိုစံေက်ာ္ဆိုသူလည္း
အေဆာင္မွာ မေနေပမယ့္ သူေနတဲ့ အိမ္ကေန ၄၅မိနစ္ေလာက္
ရထားစီးျပီး လာဆင္းေလရဲ့..။ သူလည္းနားခ်ိန္ဆို ကၽြန္ေတာ္တို႔
အခန္းမွာ လာနားေနၾကေလ။ ကၽြန္ေတာ္လည္း တခါတခါ အဆင္
ေျပရင္ေျပသလို ဥပုဒ္ေစာင့္ တရားထိုင္ေပါ့။ ပ႒ာန္းကိုေတာ့ ယံုယံု
ၾကည္ၾကည္ မျပတ္မကြက္ ရြတ္ဖတ္ေပါ့..။ အဲ့လိုနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္လည္း
ကိုယ္ေနရမယ့္ အခန္းမွာ ဘုရားစဥ္ေလးထား အလုပ္မသြားခင္
ပ႒ာန္းအက်ယ္ရြတ္ဖတ္။ ေနာက္အိမ္က ထြက္ခါနီး ပ႒ာန္းအေခြ
ကို CD ထဲထည္႔ျပီး ဖြင့္ျပီးသြားနဲ႔ ပံုမွန္လို လုပ္ေနၾကေလ။ ဒီလိုနဲ႔
ေနလာခဲ့ျပီး ေႏြရာသီတရက္မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ နားရက္မွာ ဥပုဒ္
ေစာင့္၊ တရားထိုင္၊ ေခါင္းရင္း ဝရန္တာဘက္က ျပတင္းတံခါးဖြင့္ျပီး
ေမွးကနည္း တခ်က္ အိပ္ေပ်ာ္သြားသလို ရွိခိုက္မွာေတာ့ နားနား
ကပ္ျပီး ေအာ္လိုက္သလို အင္မတန္မွ က်ယ္ေလာင္တဲ့ ဟားဟား၊ဟား
…. ဆိုျပီး မေထမဲ့ျမင္ ေအာ္ရီလိုက္တဲ့ အသံကို ၾကားလိုက္ရျပီး
လန္႔ျဖတ္ႏိုး ျပတင္းေပါက္က ၾကည့္လိုက္ေတာ့ အသံဟာ
ေအာက္ဖက္ကို ဝင္ေရာက္ေပ်ာက္ကြယ္သြားသလို ထင္လိုက္ရပါ
တယ္။ ေခၽြးစီးေတြျပန္ အိပ္မက္လည္းမဟုတ္ ဆိုေတာ့ ၾကက္သီး
ေမႊးျငင္းေတြထေပါ့..။ ပတ္ဝန္းက်င္ကလည္း ညီအကို မသိတသိ
အခ်ိန္ ေတာင္ကုန္း ဂ်ပန္ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေပၚက ဝါးရုံပင္ေတြ
ကလည္း စိတ္ေခ်ာက္ျခားစရာ..။ ဒီအျဖစ္အပ်က္ျဖစ္ျပီး ေနာက္
တစ္လ အၾကာ ကၽြန္ေတာ့္တသက္မွာ တခါမွ မျဖစ္ဘူးတဲ့ ေဆးရုံ
ကား ေခၚျပီး ေဆးရုံ ေရာက္သြားရတဲ့ အျဖစ္ပါ..။

တစ္ရက္ အလုပ္ကေစာျပီးလို႔ အိမ္ကို ကၽြန္ေတာ္တေယာက္တည္း
အေစာၾကီး ျပန္ေရာက္လို႔ အိမ္ခန္းထဲဝင္ျပီး မီးဖိုေခ်ာင္ထဲ ျပန္ထြက္
လာခ်ိန္မွာေတာ့ ေအးခနဲ တခ်က္အထိအေတြ႔ ခံစားလိုက္ရျပီး
ရုတ္တရက္ ဗိုက္ကို တစံုတဦးက ဆြဲညစ္ထားသလို ခံလိုက္ရေတာ့
တာပါပဲ..။ ထိုင္မယ္လုပ္လိုက္ နာလိုက္၊ ထျပန္ေတာ့လည္းနာနဲ႔
ကုလားထိုင္ေပၚမွာ ခါးကုန္းျပီး ေဝဒနာကို မခ်ိမဆန္႔ ခံစားေနရ
ေတာ့တာပါပဲ..။ အတူေနသူေတြ ဖုန္းဆက္ျပီး သူတို႔ ျပန္ေရာက္
လာတဲ့ အထိေရာဂါက မသက္သာ အသက္ရွဳရတာ ေအာင့္သထက္
ေအာင့္လာျပီး ေနလို႔ မရေတာ့တဲ့ အခ်ိန္မွာ ေဆးရုံကားေခၚရေတာ့
တာပါပဲ..။ ဒီအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္ ရသမွ်ာသံဗုေဒၶနဲ႔ ပ႒ာန္းကို စိတ္ထဲ
က ရြတ္ဖတ္ေနမိေပမယ့္ ေအာင့္လြန္းတဲ့ ေဝဒနာေၾကာင့္ စည္းဝါး
မကိုက္ စိတ္ကရတလွည့္ မရတလွည့္ေပါ့။ ေဆးရုံကား ျမည္သံ
ပီးေပၚပီးေပၚဆိုတဲ့ အသံအိမ္နဲ႔ နီးလာတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ ထူးဆန္း
စြာနဲ႔ ေဝဒနာ ၾကက္ေပ်ာက္ ငွက္ေပ်ာက္ေပ်ာက္ျပီး ဘယ္က နာမွန္း
မသိရေတာ့ပါဘူး။ ထမ္းဆင္ေတြနဲ႔ ေဆးဝန္ထမ္းေတြ တက္လာ
တဲ့ အခါမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ဓာတ္ေလွကားကို ကိုယ္တိုင္လမ္း
ေလွ်ာက္သြားႏိုင္ျပီေလ..။ ကားေပၚေရာက္လို႔ သူတို႔ေမးတဲ့ အခ်ိန္
မွာ ဘယ္ကနာမွန္း ကၽြန္ေတာ္ရွာေဖြလို႔ မရေတာ့ပါဘူး.. ဒီလိုနဲ႔
ေဆးရုံေရာက္ တာဝန္က် ဂ်ပန္ဆရာဝန္၂ဦးက မီးေမာင္းေတြ ဆင္
ထားတဲ့ ကုတင္ေပၚအိပ္ခ်ုင္းျပီး စမ္းသပ္ခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္ေရာဂါ
ဘာေဝဒနမွ မရွိေတာ့ေလ။ ေနာက္ေတာ့ အားေဆးတလံုးသြင္းျပီး
့ျပန္လႊတ္လိုက္ေလရဲ့..။ ကၽြန္ေတာ္လည္း မခံခ်ိမခံသာ ျပန္လာရ
တာေလ၊ ဂ်ပန္မွာ Ambulance ေခၚရင္အလကားဆိုေတာ့ တမင္
လုပ္တယ္မ်ား ထင္ေနသလားမသိေလ..။ အျဖစ္အပ်က္ေတြက
ဆက္တိုက္ဆိုသလို ျဖစ္လာေတာ့တာပါပဲ..။

တစ္ရက္ကၽြန္ေတာ္ ေနဝင္ဆည္းဆာအခ်ိန္ အလုပ္သြားတဲ့လမ္းမွာ
က်ီးကန္းတေကာင္ ဘာမွန္းမသိတာကို ခ်ီလာတာ ေခါက္ဆြဲ
ေျခာက္မ်ားလားေပါ့။ (ဂ်ပန္က က်ီးကန္းေတြက အင္မတန္ၾကီး
တာေလ.. သိမ္းငွက္ အၾကီးစားေလာက္ရွိမလားပဲ) ကၽြန္ေတာ့္ေရွ႕
မွာ ၆- ေပေလာက္ အလိုမွာ အဲ့ဒီေခါက္ဆြဲေျခာက္ကို ခ်ျပီးျပန္သြား
လို႔ သြားၾကည္႔ေတာ့ အမေလး ဂ်ပန္မွာ ပထမဦးဆံုးျမင္ဘူးတဲ့ တစ္ေပ
ေလာက္ အရွည္ရွိတဲ့ ေျမႊဗ်ိဳ႕၊ ကၽြန္ေတာ္လည္း တခ်ိဳးတည္း သုတ္ေခ်
တင္ေတာ့တာပါပဲ ထူးဆန္းခ်က္ေလ။ (ပ႒ာန္းရြတ္လို႔ အဆိုပါ
အျဖစ္အပ်က္ေတြနဲ႔ အတူ မထင္မွတ္တဲ့ ေနရာေတြက ေငြေတြဝင္၊
ဥပမာ ထီေတြေပါက္ လမ္းသြားတုန္း ေလတိုက္လို႔ မ်က္ႏွာကို လာ
ရိုက္တာ ဘာလဲၾကည္႔ေတာ့ ေငြစကၠဴ စတာေတြ အစံုပါပဲ) ထို႔အတူ
တစ္ရက္ ၾကားျမိဳ႕ကေန အလုပ္လာဆင္းတဲ့ ကိုစံေက်ာ္ အလုပ္နား
ခ်ိန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခန္းျပန္နားေလေရာ..။ တနာရီေလာက္အၾကာ
မွာ အူယားဖားယား ေခၽြးသီး၊ ေခၽြးေပါက္ေတြနဲ႔ ျပန္ေျပးလာပါေလေရာ၊
စကားေတာင္ ျပန္မေျပာႏိုင္ ဘာျဖစ္လာတာလည္း ေမးေတာ့
ေအာင္ေရ ဒီေန႔ကစျပီး ငါမင္းတို႔ အခန္းမွာ ျပန္အနားမယူပါရေစ
နဲ႔ေတာ့ကြာ ဆိုျပီးအထစ္ထစ္ အေငါ့ေငါ့ဆိုပါေလေရာ.. ။ ေမးေတာ့
မွ ငါလည္း အရက္မေသာက္ သက္သက္လြတ္စားတဲ့ တရားသမား
ပါကြာ ခုနမင္းတို႔ အခန္းမွာ ခဏနားဖို႔ ျပန္သြားျပီး ဒီဘက္အခန္း
မွာ (မိတ္ေဆြ အခန္းေဖာ္၂ဦး ေနတဲ့ အခန္း)မွာ ပက္လက္လွန္
လဲေနတုန္း တခ်က္အိပ္ေပ်ာ္သြားျပီး ျဗဳန္းဆို ငါေျခေထာက္ေလး
ပါတယ္ ဆိုျပီး သတိထားမိေတာ့ လူတေယာက္ ငါေျခေထာက္ေပၚ
တက္ထိုင္ေနတာ ေအာင္ေရ ငါရုန္းေလ ထမရေလ ေနာက္ဆံုး
ဘုရားစာရြတ္ေတာ့ ေပ်ာက္သြားတယ္..။ ျပီးေတာ့ မင္းအခန္းဘက္
ဝင္သြားတာ ေတြ႔လိုက္တယ္ကြာ မယံုမရွိနဲ႔ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကြ၊
ငါလည္း ေၾကာက္ေၾကာက္လွန္႔လွန္႔နဲ႔ ျပန္ေျပးလာတာ တံခါး
ေတာင္ မပိတ္ခဲ့မိဘူး..။ သူေျပာတာနဲ႔တင္ ကၽြန္ေတာ္ ေခါင္းနပန္း
ၾကီးေနျပီ အျဖစ္အပ်က္ေတြကလည္း ဆက္တိုက္ စဥ္းစားစရာေပါ့။
အလုပ္က အျပန္ အတူေနအခန္းေဖာ္ေတြ ေျပာျပေတာ့ မၾကံဳဘူး
လို႔ ရယ္ေနတယ္ေလ..။ မၾကာခင္မွာပဲ ရီေနတဲ့သူထဲက
ကိုေအာင္ျမင့္ဆိုတဲ့ အတူေနသူ ခံရပါေလေရာ..။

ကိုေအာင္ျမင့္က တခါတေလ နားရက္မွာ တိုက်ိဳတက္သလို
တခါတေလေတာ့ အိမ္မွာပဲ ေနျပီး ဘီယာေသာက္ျပီး သူၾကိဳက္တဲ့
စာအုပ္ေတြဖတ္ျပီး ေပ်ာ္ေနသူေလ..။ ကိုစံေက်ာ္တုန္းက ရီခဲ့သူ
သူ႔အလွည္႔မွာေတာ့ မရီႏိုင္ေတာ့ဘူးေလ..။ တရက္ကၽြန္ေတာ္နဲ႔
အျခားအခန္းေဖာ္ တဦး အလုပ္က အတူျပန္လာေတာ့ အခန္းေရွ႕
မွာ တခါးၾကီးဖြင့္ မီးေတြ အကနု္ဖြင့္ထားျပီး သီခ်င္းသံလည္း
အက်ယ္ၾကီးၾကားေနရေလရဲ့ ..။ အထဲေရာက္လို႔
ဟဘာျဖစ္တာလဲဗ် အခန္းကလည္း သီတင္းကၽြတ္ မီးထြန္းပြဲမ်ား
မွတ္ေနသလားဆိုျပီး ေျပာဆိုဝင္သြားေတာ့ ကိုေအာင္ျမင့္ အဝတ္
အစားအသစ္ေတြနဲ႔ ငါမင္းတို႔ကို ေစာင့္ေနတာ မလာရင္ အျပင္ဒိုး
ေတာ့ မလို႔ကြဆိုျပီး မ်က္ႏွာကဆီးေစ့ေလာက္နဲ႔ေလ..။ ငါယံုျပီကြာ
ယံုျပီကြာ ကိုစံေက်ာ္နဲ႔ မင္းတို႔ထင္ေနတာေတြ အဟုတ္ကြ..။
ငါ တေယာက္တည္း ဘီယာေသာက္ စာအုပ္ဖတ္ေနရင္း မင္းအခန္း
ထဲက ဆူဆူညံညံ အသံေတြၾကားေတာ့ မင္းအလုပ္သြားရင္ တီဗီမ်ား
ဖြင့္ခဲ့ေလသလားဆိုျပီး တံခါးဖြင့္ၾကည့္လိုက္တာ ဘာတီဗီမွ ဖြင့္မထားပဲ၊
အသံေတြလည္း ေပ်ာက္သြားလို႔ အမူးေျပျပီး အခန္းေတြအားလံုး မီး
ဖြင့္ျပီး တံခါးပါ ဖြင့္ထားတာ တခုခုျဖစ္ရင္ ေျပးမလို႔ေလ..။ ငါသရဲ
ေတာ့ ေၾကာက္တယ္ကြာ လူကျမင္ရတယ္ ေၾကာက္စရာမလိုဘူးကြ၊
ငါတို႔တခုခုလုပ္မွ ျဖစ္ေတာ့မယ္။ သူေ႒းကို အေၾကာင္းၾကားတန္
ၾကားျပီး ဘုန္းၾကီးပင့္ၾကမလား။ ဘုန္ၾကီးပင့္ရေအာင္လည္း ေနရာ
ကေဝးေတာ့ မျဖစ္ေသးဘူးထင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း အခက္
ေတြ႔ေနျပီေလ.. ဘာလုပ္ရမွန္းမသိ.. ဒါနဲ႔ဗ်ာ ကၽြန္ေတာ္တို႔
တေလာက Lobbyထဲမွာ ၾကိဳက္တာယူလို႔ ရတယ္ဆိုျပီး အခန္း
ေတြက လာထားတဲ့ ပစၥည္းေတြထဲက စိတ္မသန္႔တဲ့ ပစၥည္းေတြ
ရွိရင္ ရွာျပီး လႊင့္ပစ္ရေအာင္ဆိုျပီး ကိုထင္တဲ့ ပစၥည္းေတြ လႊင့္ပစ္
ၾကတာေပါ့ဗ်ာ။ လႊင့္ပစ္တာပဲ အဖတ္တင္ျပီး ေနာက္တပတ္မွာ
ထပ္ၾကံဳတာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ပါပဲ။

၁- လေလာက္ အေျခအေနက ဘာမွ ထူးျခားမလာေတာ့ ငါတို
႔ပစ္လိုက္တဲ့ ပစၥည္းေတြထဲမွာ စြဲေနတာ ပါသြားလို႔ ပစ္သြားျပီ
ဆိုျပီး မွတ္ေနၾကေတာ့ေပါ့..။ တစ္ရက္ ကိုေအာင္ျမင့္ အလုပ္
နားရက္ တိုက်ိဳတက္ဖို႔တဲ့ မွာစရာရွိတာမွာဆိုျပီး မနက္ အလုပ္
ကို လာႏွဳတ္ဆက္လို႔ မွာစရာရွိတာ မွာျပီး ကၽြန္ေတာ္လည္း
နားခ်ိန္ေရာက္ေတာ့ အိမ္ခဏျပန္ျပီး ကိုယ့္အခန္းထဲမွာ နားေန
တုန္း အိပ္မေပ်ာ့္တေပ်ာ္မွာ မိန္းတံခါးၾကီး ဖြင့္သံကိုၾကားလိုက္
ရတယ္။ ကိုေအာင္ျမင့္ တိုက်ိဳက ျပန္လာတာ ေစာလွခ်ည္လား
ေပါ့... အခန္းထဲမွာလွဲရင္း နားေထာင္ေနတုန္း တရွပ္ရွပ္နဲ႔ သူတို႔
အခန္းထဲကို ျဖတ္ေလွ်ာက္သြားတဲ့ ေျခသံနဲ႔အတူ ေနာက္ လိုက္ကာ
ကို ဆြဲဖြင့္ျပီး အျပင္က ေလွ်ာတခါးကို တခါျပန္ဖြင့္ျပီး ဝရန္တာ
မွာရွိတဲ့ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ထဲက အဝတ္ေတြ ထုတ္လွမ္းသံ အတိုင္း
သားၾကားေနရတယ္။ ျပီးျပန္ဝင္လာ ေလွ်ာတခါးပိတ္ လိုက္ကာ
ဆြဲျပီး ျပန္ထြက္သြားေလရဲ့..။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ခဏေနေတာ့
မသကာၤတာနဲ႔ ထျပီးသူတို႔ အခန္းကို ဖြင့္ၾကည္႔တာ ဘာမွမရွိ..
ဒါနဲ႔တဆင့္ ဝရန္တာကို သြားၾကည့္လိုက္ေတာ့ အဝတ္တန္းမွာ
ဘာမွ မရွိတဲ့ အျပင္စက္ထဲမွာလည္း ဘာအဝတ္မွ မရွိေလ..။
ေခါင္းနပန္းေတြၾကီး အလုပ္ထဲကို ဘယ္ပံုဘယ္နည္း ျပန္ေရာက္
လာမွန္းမသိေတာ့..။ ကိုစံေက်ာ္ကိုလည္း သူေၾကာက္မွာစိုးလို႔ ဘာမွ
ျပန္မေျပာပဲ ကတုန္ကယင္နဲ႔ အလုပ္ေတြ လုပ္ေနမိတယ္ဗ်ာ။
ညဘက္ အလုပ္ျပန္ခါနီး ကိုေအာင္ျမင့္ျပန္လာေတာ့ မွာလိုက္တဲ့
ပစၥည္းေတြနဲ႔ တခါတည္း ကၽြန္ေတာ္လည္း ညပိုင္းေလာက္တုန္းက
အိမ္ျပန္လာေသးလားဗ်ေမးေတာ့ မင္းကလာေနာက္ေနျပန္ျပီး
ျပန္လာစရာလားကြ.. အခုေတာင္ မူးျပီးဘူတာေက်ာ္
အိပ္ေပ်ာ္သြားလို႔ မနည္းအခ်ိန္မွီေအာင္ ျပန္လွည့္လာရတာ..။
ေသခ်ာပါျပီ တိုက်ိဳ ၂နာရီခရီးေလာက္ သြားသူက ညေနပိုင္း ခဏ
ေလးအတြင္း ျပန္ေရာက္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေလ...။

ဒီလိုနဲ႔ မၾကာခင္မွာပဲ မထင္မွတ္တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြနဲ႔ အဆင္
ေျပေနတဲ့ အလုပ္လည္း တျခားေနရာက အလုပ္ခြဲေတြက ျပသနာ
ေလးေတြေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အလုပ္လည္း ပိတ္ရေတာ့မယ့္
အေျခအေနကို ေရာက္လာတယ္ေလ..။ အိမ္ျပန္အပ္ျပီး ကၽြန္ေတာ္
တို႔ ေနာက္တေနရာက အလုပ္ကို ေျပာင္းဖို႔ ျပင္ဆင္ရပါေတာ့တယ္။
အတူေနသူ အခန္းေဖာ္ ၃ဦး ခြဲရျပီေပါ့။ ဆိုးထဲက အေကာင္းလို႔ပဲ
ဆိုမလား ဒီအိမ္ခန္းမွာ ျဖစ္ေနတာေတြကို မေျပာင္းခင္ သူေ႒းကို
အသိေပးျပီးျပီေလ..။ တရက္ အလုပ္နဲ႔အိမ္ အိမ္နဲ႔ အလုပ္သာ
ေျပးလႊားေနရျပီး ပတ္ဝန္းက်င္ကို သတိမမူမိတဲ့ ကၽြန္ေတာ္
အိမ္ေျပာင္းခါနီးမွ ေဆးရုံဆန္ဆန္ အဆိုပါ တိုက္ခန္းၾကီးကို
အဘက္ဘက္က ေလ့လာၾကည့္ရွဳမိပါေတာ့တယ္..။ တစ္ရက္
မ်က္ႏွားခ်င္းဆိုင္ ရထားလမ္းဘက္ကေန ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနတဲ့
အိမ္ခန္းအေနအထားကို သြားၾကည္႔ရွဳမိရာမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔
ေနတဲ့ ေထာင့္စြန္းခန္းရဲ့ ေအာက္တည့္တည့္ အခန္းကို သတိထား
ၾကည့္မိလိုက္ေတာ့ အားပါး လုိက္ကာ မရွိဘာမရွိနဲ႔ ေအာက္
တည့္တည့္အခန္းဟာ တခါးေဘာင္ေတြ ဘာေတြေတာင္ သံေခ်း
တက္ေနတဲ့ လူသူမရွိတဲ့ အခန္းၾကီးပါလား..။ မဲညစ္ေနတဲ့ အေရာင္နဲ႔
ေမွာင္မည္းေနတဲ့ လူမေနတဲ့ အခန္းၾကီးေလ.. ထပ္ေသခ်ာ
ေအာင္ ေဘးက သြားၾကည္႔ေတာ့လည္း ဒီတခန္းထဲ လူမေနပဲ
သံေခ်းေတြ တက္ေနတာေလ...။ ဒါနဲ႔ ေအာက္မွာ သန္႔ရွင္းေရး
လုပ္တဲ့ တိုက္ေစာင့္ အဘိုးၾကီးကို ေမးၾကည္႔ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္
အခန္းေျပာင္းလာကာစ ကလို မ်က္ႏွာတခ်က္ပ်က္ျပီး ဟုတ္တယ္
ေလာေလာဆယ္ေတာ့ လူမေနဘူးေလတဲ့..။ ကၽြန္ေတာ္ သေဘာ
ေပါက္လိုက္ပါျပီ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနတဲ့ အခန္းဟာ အေပၚတည့္တည့္
မွာ ေရာက္ေနတဲ့ အတြက္ေအာက္အခန္းက တုန္႔ျပန္မႈေတြေပါ့။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ မို႔လို႔ တမင္ငွားလိုက္ေလသလား။
ေနာက္သူတို႔ မေနႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ရတာလည္း တရားသံေတြေၾကာင့္
လားပါပဲ..။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္တပတ္မွာ ေျပာင္းရေတာ့မွာေလ..။
လာေစ့ေဆာ္လိုက္ေလသလားပဲ..။

ဒီလိုနဲ႔ တေယာက္တကြဲစီ တိုက်ိဳျပန္ဆင္းမယ့္သူ ျပန္ဆင္း
အထက္ဆန္တက္မယ့္သူ ဆန္ေပါ့..။ ဂ်ပန္ထံုးစံ အိမ္ျပန္မအပ္ခင္
အိမ္ကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ျပီး ျပန္အပ္ရမွာေလ...။ ထံုစံအတိုင္း
အိမ္သန္႔ရွင္းေရးေတြလုပ္ ပစၥည္းေတြ ေျပာင္းေရႊ႔အျပီး တစ္ေယာက္
နဲ႔ တစ္ေယာက္မေတြ႔ရေတာ့ဘဲ ေနာက္ဆံုးတေခါက္ အိမ္မွာ
ပစၥည္းအၾကြင္းအက်န္ရွိမရွိ ျပန္စစ္ေဆးဖို႔ တဦးတည္း ကၽြန္ေတာ္
ေရာက္ခဲ့တဲ့ ေနာက္ဆံုးညမွာေပါ့..။ အခန္တံခါးဖြင့္ မီးေတြအကုန္ဖြင့္
အခန္းကို စစ္ေဆးေတာ့ မီးဖိုေခ်ာင္မွာ ကိုယ္လံုးေပၚမွန္ၾကီး က်န္
ေနတယ္လို႔ ျပန္သယ္ဖို႔ကလည္း အခက္ေပါ့..။ ကၽြန္ေတာ့္အခန္းထဲ
မွာ ပစၥည္းက်န္မက်န္စစ္ျပီး မီးဖိုေခ်ာင္က ကိုယ္လံုးေပၚမွန္ကို မီးေရာင္
ေအာက္မွာ အမွတ္တမဲ့ ၾကည့္မိလိုက္တဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့....။
တုန္ရီေနတဲ့ စိတ္ကိုယ္ျပန္ထိန္းျပီး သတိယလို႔ ျပန္ဆန္းစစ္လိုက္ေတာ့
တိုက်ိဳသြားမယ့္ ရထားပလက္ေဖာင္းေပၚမွာ ေဆာင္းအဝင္
ေလေအးေအးကို ကၽြန္ေတာ္ရွဳရွဳိက္ရင္း ျငီးတြားမိတဲ့ သီခ်င္းတပုဒ္
ကေတာ့ စိုးလြင္လြင္ရဲ့ " 'ဒီလမ္းထဲကို ေနာက္တခါ ဘယ္ေတာ့မွ
မလာေတာ့ဘူး ဒီအိမ္ဘက္ကို ေနာက္တခါ ဘယ္ေတာ့မွ မလွည္႔ေတာ့
ဘူးဆိုတဲ့" သီခ်င္းစာသားေလးပါ.. လက္ထဲမွာေတာ့ အခန္းေသာ့ခ်ည္း
ပါလာေလရဲ့။ အခုထက္ထိေတာ့ အမွတ္တရ သိမ္းထားပါေသးတယ္။
ဒါပါပဲ ကိုယ္တိုင္ၾကဳံရ ဆံုရ ဂ်ပန္ဝိဥာဥ္ေလာကပါပဲ။ တျခားမိတ္ေဆြ
မ်ားရဲ့ ကိုယ္ေတြ႔ဇာတ္လမ္းမ်ားလည္း ဖတ္ခ်င္ရင္ေတာ့ ထပ္ေရးသား
ပါဦးမယ္။

ဒါနဲ႔ဗ်ာ ကၽြန္ေတာ္မွန္ထဲမွာ ျမင္လိုက္ရတာ ဘာလို႔ စာဖတ္ပရိသတ္ေတြ
ထင္မလဲဆိုတာေလးပါ ….

(ေနာက္ဆံုး ကၽြန္ေတာ္မွန္ထဲမွာ ျမင္လိုက္ရတာကေတာ့ တကယ့္
စိတ္ေခ်ာက္ျခားစရာ ကၽြန္ေတာ္ၾကည့္ခဲ့တဲ့ ေအာက္ထပ္က လူမရွိ
တဲ့ အခန္းလာျမင္ေနရျပီး အမွတ္တမဲ့ ျမင္လိုက္ရတာကေတာ့
အဲဒီအခန္းနဲ႔ အသက္ခပ္ၾကီးၾကီး အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ပံုပါပဲဗ်ာ။
ေအာက္ထပ္ကအခန္း မွန္မွာလာေပၚေနတဲ့ လံုးဝမျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ျမင္ကြင္း
ေပါ့၊ ကိုယ္လုံးေပၚမွန္ကေတာ့ အခန္းထဲမွာ က်န္ခဲ့ေလရဲ့။)

-ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ျမန္မာတစ္ဦး
Read more »

Friday, 18 November 2011

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ား (၁)

ဒီေန႕(၁၈.၁၁.၂၀၁၁)ေန႕မွာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
NLD က ပါတီအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္မည္၊ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ
တြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္မည္ စသျဖင့္ ေၾကညာလုိက္တဲ့အတြက္
ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး အခန္းက႑ာမွာ ၾကီးမားတဲ့
အလွည့္အေျပာင္းတစ္ခုကို စတင္လုိက္ျပီလုိ႕ ထင္ပါတယ္။


NLD ပါ၀င္တဲ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားျပဳေကာ္မတီ CRPP၊
ျပည္ပေရာက္ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးစုံ ပါ၀င္ေသာ ENC တုိ႕
ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အေရအတြက္၊ အရည္အခ်င္း၊
အလုပ္ လုပ္ႏိုင္မွဳ၊ ျပည္သူရဲ႕ တုိက္ရုိက္ေထာက္ခံမွဳ၊ႏိုင္ငံတကာမွာ
ဘယ္ေလာက္အထိ က်ယ္ျပန္႕သလဲ စတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို
လက္ရွိ ျပည္တြင္းက ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြေရာ ေလ့လာသူမ်ားပါ
တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သိသင့္ပါတယ္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ
မွာ NLD ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ သပိတ္ေမွာက္ဆန္႕က်င္ခဲ့ပါတယ္၊
CRPP အဖြဲ႕၀င္ အျခား တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားလည္း အလားတူ သပိတ္
ေမွာက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ေတြ ထုတ္ျပန္ၾကပါတယ္။ မဲရုံသြားျပီး
မဲမေပးဖုိ႕ စည္းရုံးလွဳပ္ရွားမွဳေတြမွာ CRPP အဖြဲ႕၀င္ တုိင္းရင္းသား
ပါတီမ်ား အေျခစုိက္ရာ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ လုံး၀ မျဖစ္ပြားခဲ့ပါ။ ဒါေၾကာင့္
ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္မ်ား ထြက္လာေသာအခါ တုိင္းရင္းသား အမ်ားစု
ေနထုိင္ေသာ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားသည္ ၾကံ့ခုိင္ေရး
ပါတီကဲ့သုိ႕ အနည္းနဲ႕အမ်ားဆုိသလုိ အေရြးခံရပါတယ္။ ENC သည္
စစ္အစုိးရ တည္ရွိမွဳအား တစုံတရာ လွဳပ္ခက္သြားေအာင္ လွဳပ္ရွား
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ျပင္းထန္သည့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ဳိး
မရွိခဲ့ေသးပါ။

ယေန႕ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးတြင္ လစ္ဘရယ္ဒီမုိကရက္၀ါဒ ေရစီးေၾကာင္း
တြင္က်ယ္လာပါတယ္၊ လစ္ဘရယ္ဒီမုိကရက္ ဆုိသည့္ အဓိပၸါယ္ႏွင့္
လစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီ ၀ါဒအေၾကာင္း နည္းနည္းသိသူေရာ မ်ားမ်ားသိသူ
ပါ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ေျပာဆုိေနၾကပါတယ္၊ တစ္ေယာက္က `ဗဟု´
သံ ၾကားရုံႏွင့္ `ဗဟု´တာမ်ဳိး မဟုတ္ပဲ ေသေသခ်ာခ်ာ သိသင့္ပါတယ္၊
NLD အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အပါအ၀င္ ဦးသုေ၀တုိ႕၏ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ၊ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ
တုိ႕၏ NDF ပါတီ၊ ဦးသိန္းညႊြန္႕တုိ႕ ပါတီ၊ ကုိေအးလြင္တုိ႕ ပါတီ၊
လက္ရွိ အာဏာရ ၾကံ့ခုိင္ေရးပါတီ၊ တစည ပါတီ၊ ရွမ္း က်ားျဖဴပါတီ၊
ခ်င္းတုိင္းရင္းသား ပါတီမ်ား၊ ရခုိင္တုိင္းရင္းသား ပါတီမ်ား အေနျဖင့္
`မူ၀ါဒေရးရာ သုေတသန´ ဌာနမ်ား ဖြင့္လွစ္သင့္ပါတယ္၊ ျပည္သူ
လူထုႏွင့္ ပက္သက္သည့္ ႏိုင္ငံေရး အသိပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား
ဒီထက္ပုိျပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ လုပ္သင့္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ားအျပားသည္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ
ဆင္းရဲေမြေတမွဳ မ်ဥ္းေအာက္ပုိင္းတြင္ ရပ္တည္ေနပါတယ္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံ
ေရးေလာကတြင္ `ဆုိရွယ္ဒီမုိကရက္၀ါဒ´ အေၾကာင္း ေျပာဆုိသည့္
အေရအတြက္သည္ ယေန႕အခါ အလြန္နည္းပါး ေနပါတယ္။ လယ္သမား၊
အလုပ္သမား၊ လူမွဳကြန္ယက္မ်ားကို အေျခခံသည့္ ဆုိရွယ္ဒီမုိကရက္တစ္
ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ `ဆုိရွယ္ဒီမုိကရက္၀ါဒ´ကို အေျခခံသည့္ ႏိုင္ငံေရး
ပါတီမ်ားလည္း တရား၀င္အားျဖင့္ ရွိသင့္ပါတယ္။ဆုိရွယ္လစ္ စီးပြားေရး
စနစ္သည့္ `ေရာ္ဘင္ဟု၀ါဒ´ (သူေ႒းေတြဆီက ဓျမတုိက္၊ ဆင္းရဲသားကို
ေ၀ေပး) အျဖစ္ ကမၻာ့ ေဘာဂေဗဒ ပညာရွင္အမ်ားစုက သတ္မွတ္ထား
ေသာေၾကာင့္ ေရပန္းမစားေတာ့ပါ၊ သုိ႕ေသာ္ ကမၻာ့ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္
တည္ရွိေနဆဲ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ တစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ `ဆုိရွယ္ဒီမုိကရက္
တစ္၀ါဒ´ကို အေျခခံသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား တည္ရွိသင့္ပါတယ္။

*တရုတ္ႏွင့္ အာဆီယံ ကုန္သြယ္မွဳ မညီမွ်ျခင္း
*ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအၾကား ျပႆနာ
*တရုတ္ႏွင့္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံအၾကား မဟာမိတ္ဆန္လာျခင္း
*အေမရိကန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးလာသည့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံေရးေလာက
*ဗီယက္နမ္ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတုိ႕ အက်ဳိးစီးပြား ပူးေပါင္းလာမွဳ
*ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ရွိ ကြ်န္းလုပြဲေၾကာင့္ ရုိက္ခက္လာေသာ
ေဒသတြင္း စစ္ေရးျပင္ဆင္မွဳမ်ား
*က်ယ္ျပန္႕လာသည့္ တရုတ္ယဥ္ေက်းမွဳႏွင့္ စီးပြားေရးအင္ပါယာ
… အစရွိတဲ့ ေဒသတြင္း ျပႆနာမ်ားကို အထူးျပဳေလ့လာသည့္
`ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ သုေတသန´ဌာန မ်ဳိးလည္း ႏုိင္ငံေရး
ပါတီမ်ားတြင္ ယေန႕အထိ လုံး၀ မရွိေသးပါ။ အျမန္ဆုံး ဖြင့္လွစ္သင့္
ပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပက္သက္သည့္ မဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသည့္ လူဦးေရစာရင္း၊
ၾကိဳတင္မဲေပးမည့္ အစုိးရ၀န္ထမ္းႏွင့္ နာဖ်ားစာရင္း၊ မဲရုံ အေရအတြက္၊
မဲရုံ ကိုယ္စားလွယ္၊ ဥပေဒပုိင္ဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္းသူမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲ
ဆုိင္ရာ ဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား စတဲ့ လုိအပ္ခ်က္
မ်ားႏွင့္ ပက္သက္ျပီး စစ္တပ္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ အာဏာရၾကံ့ခုိင္ေရး
ပါတီမွ လႊဲ၍ က်န္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ျပင္ဆင္ထားမွဳသည္ လုံေလာက္ျခင္း
မရွိေသးပါ။ `ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ သုေတသန´ ဌာနလည္း ဖြင့္လွစ္ရန္
လုိအပ္ပါတယ္။

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ေငြျဖဴေငြမဲ ခ၀ါခ်သူမ်ား၊ ျပည္ပမွ ေရာက္ရွိလာ
ေသာ စီးပြားေရးအရ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား စတဲ့ စီးပြားေရး
သမားမ်ားႏွင့္ ကုမၼဏီမ်ား၏ အတြင္းေရး၊ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ
မွတ္တမ္းတင္ သိရွိႏိုင္ရန္ `စီးပြားေရးဆုိင္ရာ သုေတသန´ ဌာနလည္း ရွိသင့္
ပါတယ္။

*`မူ၀ါဒေရးရာ သုေတသန´ ဌာန
*`ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ သုေတသန´ ဌာန
*`ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ သုေတသန´ ဌာန
*`စီးပြားေရးဆုိင္ရာ သုေတသန´ ဌာန
…...
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္ အျမန္ဆုံး ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ၾကပါေစလုိ႕ ဆုေတာင္း
ပါတယ္။

-စစ္ျငိမ္းဒီေရ
Read more »

Sunday, 6 November 2011

က်ေနာ့္အၾကိဳက္ (ဦးေက်ာ္၀င္း၏ ေဟာေျပာရုပ္သံ)

(၂၄.၀၄.၂၀၁၁)ေန႕ စကၤာပူႏို္င္ငံတြင္ က်င္းပျပီးစီးခဲ့ေသာ
စာေပေဟာေျပာပြဲမွ `ကမၻာျပားျခင္း´ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္
ေဟာေျပာခဲ့ေသာ စာေရးဆရာ ဆရာဦးေက်ာ္၀င္း၏
ရုပ္သံမွတ္တမ္း အခ်ဳိ႕ကို DVD ေခြကေန ထပ္ဆင့္ကူးယူ
ေဖာ္ျပတာပါ။

ဘေလာ့ဂါတုိ႕ ထုံးစံအတုိင္း နည္းနည္းေလာက္ ကိုယ္ ေျပာခ်င္ရာ
ကို ေျပာပါရေစ ...
ယခုတေလာ စာဖတ္ျခင္းနဲ႕ ပက္သက္ျပီး ေနရာအခ်ဳိ႕မွာ
အၾကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံရတဲ့အထိ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။
က်ေနာ့္အျမင္ေတာ့ ညီအကို ေမာင္ႏွမ အခ်င္းခ်င္းပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊
တစ္တန္းထဲမွာ အတူတူ တက္ခဲ့တဲ့ သူငယ္ခ်င္း အခ်င္းခ်င္းပဲ
ျဖစ္ျဖစ္၊ စာအုပ္ တစ္အုပ္တည္းကို အတူတူ လွန္ျပီး ဖတ္ခဲ့တဲ့
ငယ္သူငယ္ခ်င္းပဲျဖစ္ျဖစ္ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုကို ျဖတ္ေက်ာ္ျပီးရင္
ဦးေႏွာက္ထဲမွာ က်န္ခဲ့တဲ့ အတုိင္းအတာေတြ ကြဲျပား ျခားနား
တတ္ပါတယ္။ ဘယ္စာအုပ္မ်ဳိးေတြကို ဖတ္တယ္၊ ဘယ္လုိ
ဖတ္ျပီး ဘယ္လုိ မွတ္တတ္ရမယ္၊ ဘယ္လုိေရြးခ်ယ္ျပီး ဘယ္လုိ
ဆုံးျဖတ္တတ္ရမယ္ … ဆုိတဲ့ အခ်က္ေတြပဲ အေရးၾကီးတယ္လုိ႕
ထင္ပါေၾကာင္း က်ေနာ့္စာမ်က္ႏွာေပၚကေန က်ေနာ့္မိတ္ေဆြမ်ား
ထံ အၾကံျပဳပါရေစ … :D

(ေဒၚၾကန္၏ သမုိင္းမွတ္တမ္းထဲမွ ျမန္မာႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္… :P)


(ျမင့္မုိရ္ေတာင္ အလယ္ဗဟုိျပဳ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း … :P )


(တရုတ္ပုံျပင္ … :P )


(မူပုိင္ခြင့္အရ DVD ၂- ေခြမွ စာေပေဟာေျပာပြဲ မွတ္တမ္း
အားလုံးကို ဘေလာ့ေပၚ တင္ဖုိ႕ မျဖစ္ႏိုင္လုိ႕ပါ … :P :D )

-စစ္ျငိမ္းဒီေရ
Read more »

Wednesday, 2 November 2011

အလွဴမွတ္တမ္း

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ေရၾကီးၿပီး အပ်က္အစီး အဆံုးအရႈံး
မ်ားလွတဲ့ ပခုကၠဴ၊ ဆင္ျဖဴကြ်န္းနဲ႔ ဆိပ္ျဖဴ ေဒသတဝို္က္က အမွန္တကယ္
အကူအညီလိုေနတဲ့ ေနရာေတြအတြက္ အလွဴေလးတခုလုပ္ၾကဖို႔ကို
မ်က္ႏွာစာအုပ္ေပၚမွာရွိတဲ့ ဘေလာ့ဂါမ်ား စကားဝိုင္း (AaB) မွာ စကား
ေျပာျဖစ္ၾကရင္းက အဲဒီစိတ္ကူးေလးကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္
ေဖၚျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားခဲ့ၾကပါတယ္…။

အဲဒီအတြက္ အလွဴေငြေတြကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔ကေန
စၿပီး ေကာက္ခံခဲ့ပါတယ္။ စကၤာပူက အလွဴရွင္ေတြကေတာ့
Bank to Bank အလြယ္တကူ ေငြလႊဲႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီး အျခားႏိုင္ငံေတြက
အလွဴရွင္ေတြကေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြမ်ားကေန
တဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ Western Union နဲ႔ PayPal Account
ေတြက တဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အလွဴေငြေတြကို ေစတနာ သဒၶါတရား
ထက္သန္စြာနဲ႔ ေပးပို႔လွဴဒါန္းခဲ့ၾကပါတယ္။


ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီမွာ အလွဴေငြေကာက္ခံ
မႈကို ရပ္နားၿပီး စာရင္းပိတ္ပါမယ္လို႔ ေၾကျငာခဲ့ေပမယ့္ တကယ္တမ္းမွာ
အလွဴေငြေတြက ဆက္တိုက္ ဝင္လာေနဆဲျဖစ္တာေၾကာင့္ အဲဒီေန႔က
ည ၁၁ နာရီေက်ာ္မွ စာရင္း ပိတ္ခဲ့ရပါတယ္။

စာရင္းပိတ္အၿပီးမွာ လက္ခံရရွိတဲ့ စုစုေပါင္း အလွဴေငြက စကၤာပူေဒၚလာ
၅၁၅၀.၂၁ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို လက္ခံရရွိတဲ့ အလွဴေငြေတြကို မေန႔က
ႏုိဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းမွာ စကၤာပူ တေဒၚလာကို ျမန္မာက်ပ္ေငြ
၆၃၅ က်ပ္ႏွဳန္းနဲ႔ ဆရာမ ျမေသြးနီဆီကို ပို႔လိုက္ပါတယ္။ အလွဴေငြ စုစုေပါင္း
၃၃ သိန္းအတိ ျဖစ္သြားေအာင္ သက္ေဝနဲ႔ ခ်စ္ၾကည္ေအးက ထပ္ျဖည့္ၿပီး
လွဴလိုက္ပါတယ္။ မေန႔ညေနက ဆရာမ ျမေသြးနီက အလွဴေငြေတြကို
ေကာင္းမြန္စြာ လက္ခံရရွိတဲ့အေၾကာင္း အီးေမးလ္ပို႔လာပါတယ္။

ပခုကၠဴျမိဳ႕နယ္ အပါအဝင္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနတဲ့ ေနရာေတြ
အတြက္ ဆရာမ ျမေသြးနီ လွဴဒါန္းတဲ့ အလွဴေငြ က်ပ္ ၅ ေသာင္း
အပါအဝင္ စုစုေပါင္း အလွဴေငြ ၃၃ သိန္း ၅ ေသာင္းတိတိကို ဆရာ
ေအာ္ပီက်ယ္ရဲ႕ စီစဥ္ညႊန္ၾကားမႈနဲ႔အတူ ရနံ႔သစ္ မဂၢဇင္းက တာဝန္ခံ
အယ္ဒီတာ ဆရာျပည္ေသြးႏိုင္ထံမွာ ဒီေန႔ ႏိုဝင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔ ညေန
၃ နာရီအခ်ိန္က သြားေရာက္ လွဴဒါန္းၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအလွဴမွာ ပါဝင္လွဴဒါန္းၾကတဲ့ အလွဴရွင္ေတြနဲ႔ အလွဴေငြ စာရင္း
အျပည့္အစံုက ဒီမွာပါ။

1. Oversea Burmese Youth Group - $S 200.00
2. ဦးထြန္းထြန္းေဇာ္ + ေဒၚႏုႏုဝင္း - $S 60.00
3. No name - $S10.00
4. No name - $S10.00
5. ဦးျမင့္ဦး မိသားစု -S$30.00
6. ကိုုၿငိမ္းခ်မ္း+မေရႊရည္-S$20.00
7. ကိုစိုးခိုင္ + မဝင္းမင္းသန္း - S$ 100.00
8. Trilobite Myanmar ႏွင့္ ဇနီး - S$10.00
9. ေဆြေဆြ - S$ 50.00
10. ကိုဝင္းထြန္းႏိုင္ + မဟန္ေအးစိုး - S$ 30.00
11. Creative Ant Team - S$100.00
12. Everlearner - S$ 30.00
13. Theingi Myint - S$ 50.00
14. ကိုသက္ မိသားစု - S$ 50.00
15. Serene Cheong - S$ 10.00
16. လြင္ထူးကို + ခင္စႏၵာကို - S$ 40.00
17. ဦးလွျမင့္ + ေဒၚညိဳညိဳ - S$ 20.00
18. ကိုေဇာ္ဝင္းထြတ္ + မႏွင္းယုယုဝင္း သမီး ေအးခ်မ္းပြင့္ျဖဴ - S$ 50.00
19. ျဖဴေမဇင္ - S$ 33.00
20. ကိုတင္ေမာင္ေအး - S$ 10.00
21. ကိုေမာင္ေမာင္တာ + မေမသူေဆြ - S$ 30.00
22. TOI's friend - S$ 50.00
23. Donation fr Reader - S$ 10.00
24. သန္႔ေဆြ - S$ 50.00
25. ZYLKPS - S$ 50.00
26. ကိုျပည္သင္း + မျမႏွင္းေအး - S$ 50.00
27. Pink Lover - S$ 110.00
28. Erna (Indonesia) - S$ 150.00
29. မ်ိဳးျမင့္ဟန္ - S$ 20.00
30. ေအာင္ကိုဝင္း - S$ 20.00
31. ေအာင္မ်ိဳး - S$ 20.00
32. ေအာင္သူေက်ာ္ - S$ 20.00
33. ျမတ္ကိုေနာင္ - S$ 20.00
34. ဆုမြန္သြင္ - S$ 20.00
35. ခ်မ္းျငိမ္းေအး - S$ 20.00
36. ဥမၼာေထြး - S$ 50.00
37. မိုးစႏၵာျမင့္ - S$ 50.00
38. TDW - S$ 50.00
39. သန္းေဇာ္မ်ိဳး - S$ 10.00
40. ခေရျဖဴ - S$ 30.00
41. ေအးေအးစန္း - S$ 50.00
42. ကိုဝဏၰဝင္း + မေမေဇာ္ဦး သား ညီညာေဇာ္ - S$ 50.00
43. ေစာစုျမတ္ - S$ 30.00
44. လွမ်ိဳးေအာင္ - S$ 20.00
45. ကိုစိုးဝင္း + မျဖဴ - S$ 50.00
46. မေက်ာ့ေက်ာ့ေရႊ - S$ 100.00
47. Mya TheinGi - S$ 20.00
48. ဦးေဇာ္ျမင့္ + ေဒၚစန္းစန္းၾကည္ - S$ 30.00
49. ခိုင္စုလတ္ - S$50.00
50. ခ်စ္ၾကည္ေအး (http://www.chitkyiaye.com/) - S$73.40
51. ေမဇင္ေအး (http://monethu.blogspot.com) -S$30.00
52. Noble Moe (www.noblemoe.blogspot.com) -S$50.00
53. သက္ေဝ (http://www.thet-wai-blog.blogspot.com/) - S$73.40
54. ကိုလူသစ္ (http://luthit.blogspot.com/) - S$50.00
55. အေမ့သား (http://amaythar1976.blogspot.com/) - S$50.00
56. ညိဳေလးေန (http://nyolaynay.blogspot.com/) -S$30.00
57. အန္တီတင့္ (http://www.auntytint21183.net/) - S$100.00
58. မံႈနံ႔သာ (http://nyeinsuaye.blogspot.com/) -S$30.00
59. TZA (http://www.degolar.info/) - $S 30.00
60. TOI (http://turnonideas.blogspot.com/) - $S 50.00
61. ေပါက္ (http://ah-pauk.blogspot.com/) - S$ 50.00
62. အင္ၾကင္းသန္႔ (http://ingjinthant.blogspot.com/) - S$ 30.00
63. ပီတိ (http://www.pti31.com/) - S$ 50.00
64. မယ္ကိုး (http://www.maecoe.net/) - S$50.00
65. July Dream (http://july-dream.blogspot.com/) - S$ 150.00
66. ကိုေအာင္(ပ်ဴ) မိသားစု (http://www.pyustate.com/) - S$ 50.00
67. ကိုေဇာ္သက္ေအာင္ (http://www.phoonuthit.com/) - S$ 50.00
68. လင္းလင္းေဇာ္ (http://www.mymps.blogspot.com/) - S$ 50.00
69. တင္ေမာင္ေဌး + ေႏြးေနျခည္ (http://www.nwaynaychi.blogspot.com/) - S$ 50.00
70. Vista Aung (http://vistazplanet.blogspot.com/) - S$ 40.00
71. ညီရဲသစ္ (www.nyiyethit.blogspot.com) - S$ 30.00
72. ကိုဧရာ + မသီတာ သား ေရခ်မ္း ႏွင့္ ေရစင္ (http://sonata-cantata.blogspot.com/) - S$ 50.00
73. ေမာင္သန္႔ (www.mgthant.me) ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္း - S$ 50.00
74. ကိုေဌးေအာင္ (http://luula18.blogspot.com/) - S$ 680.72
75. ျဖိဳးျဖိဳးလွိဳင္ (http://www.phyophyohlaing.com) - S$ 86.48
76. နန္းဝါဝါေမာင္ (http://warwarkhaingmin.blogspot.com/) - S$ 40.00
77. ေကာင္းထက္ျမင့္ (http://khetyintyint.wordpress.com/) – S$ 20.00
78. ေတးမြန္ (http://ahnai.blogspot.com/) – S$ 100.00
79. ခ်ိဳက် (http://xdeadxromanticx.blogspot.com) - S$ 30.00
80. ဖိုးသၾကၤန္ (www.phothagyan.blogspot.com ) - S$ - 50.00
81. Libra Tun (http://libratun.blogspot.com/) - S$ 20.00
82. ကိုေဂ် (http://xdeadxromanticx.blogspot.com) - S$ 20.00
83. ဘိုဘို ႏွင့္ ဖိုးစိန္ (http://phoesein.blogspot.com/ & http://www.mogokthar.com/) - S$ 50.00
84. ပိုးပိုး (http://33poepoe.blogspot.com/) - S$ 30.00
85. ေနာ္ေဖာ (http://rose-sharon.blogspot.com/) - S$400.00
86. ေကသြယ္ (http://kthwe.blogspot.com/) - S$ 50.00
87. KMSL + KOM (http://khinoomay77.blogspot.com) - S$ 30.00
88. အိျႏၵာ (http://eaindrar.blogspot.com/) - S$ 50.00
89. မိုးပန္းခ်ီ (http://moepanchi.blogspot.com/) - S$ 20.00
90. ေမသိမ့္သိမ့္ေက်ာ္ (http://www.maytheint2kyaw.com/) - S$ 80.00
91. ကိုခင္ေမာင္ဦး + မသႏၱာလြင္ (http://thandarlwin.blogspot.com/) - S$ 30.00
92. ျမေသြးနီ (http://www.myathwayni.com/) - က်ပ္ ၅ ေသာင္း

စုစုေပါင္း စကာၤပူေဒၚလာ ၅၁၉၇.၀၀ နဲ႔ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၅ ေသာင္း
ျဖစ္ပါတယ္…။

ဒီစုေပါင္းအလွဴေလး ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္…
AaB (All about Bloggers) ဆိုတဲ့ ဘေလာ့ဂါမ်ား စကားဝိုင္းေလးတခု
ျဖစ္လာေအာင္ မ်က္ႏွာစာအုပ္မွာ စၿပီး အၾကံျပဳခဲ့တဲ့ ကိုေအာင္ (ပ်ဴႏိုင္ငံ)၊
အဲဒီ ဘေလာ့ဂါေတြ စကားဝိုင္းမွာ တို႔ေတြ စုေပါင္းအလွဴေလးတခုေလာက္
လုပ္ၾကရင္ ေကာင္းမွာ… လို႔ စကားစခဲ့တဲ့ ေဘာ္ဒါၾကီး ကလူသစ္၊ ဒါဆိုရင္
ပခုကၠဴေရေဘးမွာ သြားလွဴၾကရေအာင္ေလ လို႔ ေျပာဆိုလွံဳ႕ေဆာ္ခဲ့တဲ့
ကိုဂ်ဴလိုင္၊ Personal Bank Account ကို အသံုးျပဳခြင့္ေပးၿပီး ဝင္သမွ်
အလွဴေငြစာရင္းေတြကို စိတ္ရွည္လက္ရွည္ update လုပ္ေပး၊ ဆရာမ
ျမေသြးနီ နဲ႔ ဆရာ ေအာ္ပီက်ယ္တို႔ကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ဆက္သြယ္ၿပီး
အလွဴျဖစ္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ စနစ္တက် စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့
တဲ့ သူငယ္ခ်င္း ခ်စ္ၾကည္၊ အဖြဲ႕ရဲ႕ လိုဂိုေလးကို အမႏွစ္ေယာက္ ျပင္ခ်င္သမွ်
အၾကိမ္ၾကိမ္ ျပန္ျပင္ေပးခဲ့တဲ့ ေမာင္ေလး ေဆာင္းခ်မ္းမိုး အပါအဝင္…
တေယာက္နဲ႔ တေယာက္ အျပင္မွာ တခါမွ မေတြ႕ဖူး မျမင္ဖူးၾက
ေသာ္လည္း ခ်စ္စရာ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြပီပီ အလွဴလို႔ ၾကားလိုက္ရင္
ေစတနာ သဒၶါတရား ထက္သန္စြာနဲ႔ ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းၾကတဲ့ ရပ္နီး ရပ္ေဝး
မွ အလွဴရွင္ ဘေလာ့ဂါ ညီအကို ေမာင္ႏွမမ်ား နဲ႔ စိတ္ေစတနာခ်င္းေရာ
ယံုၾကည္ခ်က္ခ်င္းပါ ထပ္တူညီၾကတဲ့ အြန္လိုင္းေပၚက မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္း
ေတြ အားလံုးကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာစြာနဲ႔
မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါတယ္…။

အလွဴရွင္မ်ားအားလံုး မိမိတို႔ လိုရာဆႏၵမ်ား တလံုးတဝတည္း ျပည့္ဝ
ၾကပါေစ… ေနာက္ေနာင္ကိုလည္း အခုထက္ ပိုတိုးၿပီး လွဴႏိုင္ တန္းႏိုင္
သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါေစ… စိတ္ေရာ ကိုယ္ပါ က်န္းမာ ခ်မ္းသာစြာနဲ႔ ေလာကီ
ေလာကုတၱရာ ႏွစ္ျဖာေသာ အက်ိဳးကို သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူမ်ား
ျဖစ္ၾကပါေစလို႔ အားလံုးရဲ႕ကိုယ္စား ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို႔သအပ္ပါတယ္…။

(အမ မသက္ေ၀ရဲ႕ ဘေလာ့ကေန ထပ္ဆင့္ကူးယူ ေဖာ္ျပပါတယ္။)
Read more »

Tuesday, 1 November 2011

အိမ္မက္ဆုိးမ်ား မက္တတ္ေသာ ေဟာလုိ၀င္း ပြဲေတာ္ည

ေအာက္တုိဘာလ(၃၁)ရက္ေန႕ ညေနပုိင္းကို ေဟာလုိ၀င္းညေနခင္း
အျဖစ္ ကမၻာနဲ႕အ၀ွမ္း ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲေတြ ျပဳလုပ္ၾကတဲ့ ယဥ္ေက်းမွဳ
ဟာ ယေန႕ ေတာ္ေတာ္ေလး က်ယ္ျပန္႕လာပါျပီ၊ ဘာသာတရား
ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မွဳကို အျပင္းအထန္ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ေနတဲ့ ယေန႕
ေခတ္ ကမၻာ့လူငယ္ေတြအၾကား သရဲတေစၧဆုိတာ ရင္ခုန္စရာ ၾကည္ႏူး
ေပ်ာ္ရႊင္စရာေပးတဲ့ ပုံျပင္တစ္ပုဒ္လုိ ျဖစ္လာပါျပီ။ အထူးျခားဆုံးကေတာ့
ယေန႕ (၂၁)ရာစု လူငယ္မ်ားဟာ သရဲတေစၧဆုိရင္ ေနာက္ဆုတ္
သြြားမယ့္ ပုံစံမ်ဳိး မဟုတ္ေတာ့ပဲ ေရွ႕တစ္လွမ္းတုိးျပီး စူးစမ္းဖုိ႕
မွတ္တမ္းတင္ဖုိ႕ ခြန္အားသတၱိေတြ တုိးပြားလာေအာင္ ေပးစြမ္း
ေနသလုိလုိ ….။


၁၂ ရာစု အလယ္ေခတ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ယဥ္ေက်းမွဳကတဆင့္
ေမြးဖြားလာခဲ့တဲ့ Halloween eve၊ All Saints' Day နဲ႕ All Souls' Day
တုိ႕ဟာ ေအာက္တုိဘာလ (၃၁)ရက္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ(၁)နဲ႕ ႏို၀င္ဘာလ
(၂)ရက္ေန႕မ်ားအျဖစ္ ဆက္တုိက္ ျဖစ္ေနတာမုိ႕ ဒီအခ်ိန္ ဒီကာလနဲ႕
ပက္သက္ျပီး နာမ္၀ိညာဥ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ
မ်ားကလည္း အမ်ဳိးအစား ခပ္မ်ားမ်ားပါ။ ေဆာင္းဦးေပါက္ရာသီ
(Autumn)ရဲ႕ ေနာက္ဆုံးလျဖစ္ေသာ ႏုိ၀င္ဘာလကို ကူးေျပာင္း
လာခ်ိန္ ကမၻာ့ေျမာက္ပုိင္းေဒသေတြမွာ ေနရဲ႕ အလင္းေရာင္ကို
ရရွိမွဳ တေျဖးေျဖး ေလွ်ာ့နည္းလာၾကပါတယ္။ နံနက္ပုိင္း ၈ နာရီ၊
၉ နာရီမွာ ေနထြက္တာကို မေတြ႕ရႏုိင္ေသးသလုိ၊ ညေနခင္း ၄ နာရီ
ေလာက္ကစျပီး တေျဖးေျဖး စတင္ ေမွာင္မုိက္လာေလ့ရွိပါတယ္။

လြန္ခဲ့ေသာ (၂)ႏွစ္ခန္႕က စာေရးသူဟာ ေဟာလုိ၀င္း ပြဲေတာ္တစ္ခု
ဆီ ေရာက္ခဲ့ဖူးပါတယ္၊ အသိမိတ္ေဆြ အေတာ္မ်ားမ်ားလည္း
အဲဒီပြဲကို သူတုိ႕ရဲ႕ သားသမီးေတြနဲ႕ ဆူဆူညံညံ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္
ပါ၀င္ ဆင္ႏႊဲၾကပါတယ္။ ပြဲကို ဦးေဆာင္က်င္းပတဲ့ ဇနီးေမာင္ႏွံဟာ
ယူလန္(Jylland) ကြ်န္း၊ အတြင္းဖက္ေခ်ာင္က်က် ေက်းရြာတစ္ခုမွာ
ေနထုိင္သူေတြပါ၊ ပြဲလုပ္မယ့္ ညေနခင္း သူတုိ႕အိမ္ကုိ အခ်ိန္
နည္းနည္းေစာျပီး ေရာက္သြားေတာ့ သူတုိ႕ျခံထဲ ေလွ်ာက္ျပီး
ၾကည့္မိပါတယ္၊ သူတုိ႕ျခံဟာ ဘုရားေက်ာင္းနဲ႕ ေက်ာခ်င္းကပ္ပါ၊
ခရစ္ယာန္ဘာသာေရး ထုံးစံအတုိင္း ဘုရားေက်ာင္း၀န္းထဲမွာ
သခၤ်ဳိင္းအုတ္ဂူေတြလည္း ရွိပါတယ္၊ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ သန္႕သန္႕
ရွင္းရွင္း အျမဲတမ္း ျပဳလုပ္ထားပုံရတဲ့ ဘုရားေက်ာင္းထဲက
သခၤ်ဳိင္းေျမဟာ ေၾကာက္စရာ အသြင္သ႑ာန္မ်ဳိး လုံး၀ မရွိပါ။

အိမ္ရွင္ လင္မယားႏွစ္ဦးမွာ ခင္ပြန္းျဖစ္သူဟာ ဘာသာမဲ့တစ္ဦး
ပါ၊ ဘယ္ဘာသာတရားမွ မကုိးကြယ္ပါဘူး၊ ကြန္ျမဴနစ္ မာ့စ္၀ါဒီ
လုိ ရုပ္၀ါဒီမ်ဳိးလည္း မဟုတ္ပါဘူး၊ သုိ႕ေပမယ့္ သူ႕ၾကည့္လုိက္ရင္
အျမဲတမ္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေနတတ္လုိ႕ လူခ်စ္လူခင္လည္း
အင္မတန္ ေပါပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးကေတာ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ပါ။
သူတုိ႕လင္မယားဟာ အလယ္အလတ္တန္းစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
ရွင္ေတြပါ၊ ေငြေရးေၾကးေရးလည္း ျပည့္စုံပါတယ္။ သုိ႕ေပမယ့္
စီးပြားေရးနဲ႕ ပက္သက္လာရင္ ညတေရးႏူိးေတာင္ အေရာင္းအ၀ယ္
ထ'လုပ္မယ့္ လူစားမ်ဳိးေတြပါ။ ဒီလုိနဲ႕ ပြဲေတာ္စတဲ့အခ်ိန္
ကေလးေတြက မ်က္ႏွာဖုံးေတြ စြပ္၊ သရဲပုံစံ မ်က္ႏွာေပၚ ေဆးခ်ယ္
ျပီး အိမ္အေရအတြက္ အနည္းငယ္ပဲ ရွိတဲ့ အဲဒီရြာထဲက အိမ္ေတြဆီ
တစ္အိမ္တက္ တစ္အိမ္ဆင္း တံခါးေတြေခါက္ျပီး ေခ်ာကလက္တုိ႕
အေအးဗူးတုိ႕ အလွဴလုိက္ခံၾကပါတယ္။ ဘာသာတရား လုံး၀ မကုိး
ကြယ္တဲ့ အိမ္ရွင္မိတ္ေဆြအပါအ၀င္ စာေရးသူနဲ႕ တျခား လူၾကီး
အရြယ္ သုံး … ေလးဦးဟာ ကေလးတခ်ဳိ႕ကို ရြာထဲက အိမ္ေတြဆီ
ဦးေဆာင္ ေခၚသြားျပီး ေဟာလုိ၀င္း အလွဴခံထြက္ၾကပါတယ္။

ေမွာင္မဲျပီး တိတ္ဆိတ္ကာစ ညေနေစာင္းရဲ႕ ေမွာင္ရိပ္ပ်ဳိခ်ိန္မွာ
အဲဒီရြာထဲမွာေတာ့ တေဟးေဟး တဟားဟားနဲ႕ ရယ္သံေတြ
လႊမ္းျခံဳေနပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႕ ခဏေလာက္ေနေတာ့ မိတ္ေဆြျခံရဲ႕
အေနာက္ဖက္မွာ ရွိတဲ့ ဘုရားေက်ာင္းလမ္းေပၚ စာေရးသူတုိ႕အုပ္စု
ေရာက္လာၾကပါတယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဘုရားေက်ာင္း ေရွ႕တည့္တည့္
က ျခံထဲကေန ေခြးတစ္ေကာင္ရဲ႕ စြဲစြဲငင္ငင္ အူလုိက္တဲ့ အသံ
ေၾကာင့္ လမ္းေလွ်ာက္လာၾကတဲ့ တစ္ဖြဲ႕လုံး ေခတၱတိတ္ဆိတ္
သြားပါတယ္။ ေဟာလုိ၀င္းပြဲေတာ္ ဦးေဆာင္က်င္းပတဲ့ မိတ္ေဆြကုိ
သူ႕နံေဘးက အသိတစ္ေယာက္ကေန ေမးလုိက္ပါတယ္ …
အခု ေခြးအူသံ ထြက္လာတဲ့ ျခံက မင္း ထပ္၀ယ္လုိက္တဲ့ ျခံလား
တဲ့၊ အဲဒီျခံမွာ သရဲေျခာက္တယ္လုိ႕ ျခံနီးနားခ်င္းေတြ ေျပာတာ
ၾကားဖူးတယ္တဲ့ … အဲလုိလည္း ေမးလုိက္ေရာ စာေရးသူရဲ႕မိတ္ေဆြ
က သရဲတေစၧကို သူအေနနဲ႕ လုံး၀ မယုံၾကည္ေၾကာင္း၊ လက္မခံ
ေၾကာင္း ျပန္ေျပာပါတယ္၊ အခုလုိ ေခြးအူသံဟာ တခါတရံ အခုလုိ
အဲဒီျခံထဲမွာရွိတဲ့ အိမ္ကေန ထြက္လာသလုိလုိ ၾကားရေၾကာင္း
လည္း သူက ဆက္ေျပာပါတယ္။

လက္ရွိ သူတုိ႕ဇနီးေမာင္ႏွံေနထုိင္တဲ့ ျခံနဲ႕ သူတုိ႕ထပ္၀ယ္လုိက္တဲ့
ျခံဟာ အေ၀းၾကီးေတာ့ မဟုတ္ပါ၊ လက္ရွိျခံနဲ႕ ဘုရားေက်ာင္းက
ေက်ာခ်င္းကပ္ ဖင္ခ်င္းေပါက္၊ ထပ္၀ယ္တဲ့ျခံက ဘုရားေက်ာင္းေရွ႕
က ကားလမ္းရဲ႕တစ္ဖက္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္မွာပါ၊ စာေရးသူက
သူ႕ကုိ အခုလုိ အလယ္ကေန သခၤ်ဳိင္းေျမ ၾကားခံေနတဲ့ တစ္ဖက္
အေဆာက္အဦးမ်ဳိးကို မ၀ယ္ယူသင့္ေၾကာင္း ေျပာျပပါတယ္။
စာေရးသူရဲ႕ မိတ္ေဆြက သူ ထပ္၀ယ္လုိက္တဲ့ ျခံဟာ ေစ်းအင္မတန္
ေပါေၾကာင္း၊ အခုလုိ ေစ်းခ်ဳိခ်ဳိ ၀ယ္ရဖုိ႕ဆုိတာ မလြယ္ကူတဲ့
ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူ႕ဇနီးနဲ႕ တျခားမိတ္ေဆြေတြကလည္း အခုလုိ
ၾကားမွာ သခၤ်ဳိင္းေျမ ၾကားခံျဖစ္သြားမယ့္ တစ္ဖက္ျခံကို ထပ္ မ၀ယ္
ဖုိ႕ သူ႕ကို တားၾကေၾကာင္း ေျပာျပပါတယ္၊ သရဲတေစၧနာမ္၀ိညာဥ္
ကို လုံး၀ လက္မခံတဲ့ သူ႕အတြက္ ျပႆနာ လုံး၀မရွိေၾကာင္းပဲ
ထပ္ခါတလဲလဲ ေျပာျပပါတယ္။ သုိ႕ေပမယ့္ ေခြးမရွိပဲ ထူးထူးဆန္းဆန္း
ေခြးအူသံထြက္လာတာကို သူလည္း အေျဖ ရွာမေတြ႕ပါ။

အဲဒီမတုိင္ခင္က သူတုိ႕ ဇနီးေမာင္ႏွံဟာ ေခြးအူသံ ထြက္လာတဲ့
အဲဒီျခံထဲမွာ အိမ္အသစ္ ေဆာက္ဖုိ႕အတြက္ အိမ္အေဟာင္းကို
ျဖိဳခ်ၾကပါတယ္၊ အလုပ္သမားခ ေစ်းၾကီးလုိ႕ဆုိျပီး သူတုိ႕လင္မယား
ဟာ စေန၊ တနဂၤေႏြလုိ ရုံးပိတ္ရက္ေတြမွာ အိမ္ေဟာင္းဖ်က္တဲ့
အလုပ္ကို လုပ္ၾကပါတယ္။ တညမွာ ဇနီးျဖစ္သူဟာ အိမ္မက္တစ္ခု
ကို မက္ပါတယ္၊ အိမ္မက္ထဲတြင္ ကုတင္ေပၚမွာ သူ႕ခင္ပြန္းတစ္ဦး
တည္း အိမ္ေပ်ာ္ေနပါတယ္၊ ကုတင္နံေဘးကေန အစြယ္တေငါေငါျဖင့္
ေဒါသထြက္ေနေသာ ေခြးတစ္ေကာင္က သူ႕ေယာက္်ားကုိ ၾကည့္ရင္း
ေဟာင္ေနပါတယ္။ သူ႕ေယာက္်ားက အိပ္ေပ်ာ္ေနရာကေန လုံး၀
မႏိုးပါ၊ ေနာက္ဆုံုးမွာ ေခြးက သူတုိ႕ ကုတင္ေပၚ ခုန္တက္လာလုိ႕
ဇနီးသည္ျဖစ္သူ လန္႕ျပီး ေအာ္လုိက္ခ်ိန္မွာ အိမ္မက္ကေန လန္႕ျပီး
ႏိုးလာတယ္တဲ့ ...။

သူတုိ႕လင္မယားက အဲဒီအိမ္မက္ကုိ ရယ္စရာအျဖစ္ ေဟာလုိ၀င္း
ပါတီပြဲ ေရာက္လာသူ အားလုံးကုိ ေျပာျပပါတယ္။ မၾကာခင္ အဲဒီျခံ
ထဲက အိမ္ေဟာင္းျဖိဳတာ ျပီးေတာ့မွာမုိ႕လုိ႕ ေခြးလည္း ေဟာင္ႏုိင္
ေတာ့မွ မဟုတ္ဘူးလုိ႕ ဆုိၾကပါတယ္။ မိတ္ေဆြမ်ားက သတိထား
ဖုိ႕ တုိက္တြန္းမွဳဟာ သူတုိ႕လင္မယားအတြက္ အရာ မထင္ေတာ့ပါ။
… အခုလုိ ေဟာလုိ၀င္းအခ်ိန္ကာလမွာ ေပါက္ကရ အိမ္မက္ဆုိးေတြ
မက္တာ မထူးဆန္းပါဘူး … လုိ႕ သူတုိ႕ လင္မယားက ဆုိၾကပါတယ္။

ဒီလုိနဲ႕
ဒီလုိနဲ႕
ဒီလုိနဲ႕ … တစ္ေန႕မွာေတာ့ စိတ္မေကာင္းဖြယ္ သတင္းစကားတစ္ခု
ၾကားရပါေတာ့တယ္၊ ခင္ပြန္းျဖစ္သူဟာ ျခံထဲမွာ သန္႕ရွင္းေရးလုပ္မယ္
လုိ႕ ေျပာျပီး ထြက္သြားပါတယ္၊ တစ္နာရီျပီး တစ္နာရီ၊ အခ်ိန္
ေတာ္ေတာ္ၾကာတဲ့အထိ အိမ္ထဲ ျပန္မလာပါ၊ ဒါေၾကာင့္ ျခံအတြင္း
လုိက္ရွာလုိက္ေတာ့ သခၤ်ဳိင္းေျမနဲ႕ ကပ္ရပ္ ျခံေထာင့္တစ္ေနရာ
မွာ လဲက်ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္၊ ျခံနီးနားခ်င္းေတြ အကူအညီ
နဲ႕ ေဆးရုံ အေရးေပၚကားကို ခ်က္ခ်င္းဆုိသလုိ ေခၚယူႏုိင္ခဲ့ပါတယ္၊
သုိ႕ေပမယ့္ … လဲက်ေနတာကုိ ေတြ႕ရတဲ့ အခ်ိန္ကတည္းက
သူ႕ခင္ပြန္းတြင္ အသက္မရွိေတာ့ပါ …
အဲဒီေနာက္ပိုင္းက စျပီး သူတုိ႕ထပ္မံ၀ယ္ယူခဲ့တဲ့ ျခံထဲကေန
ေခြးအူသံ ထြက္မလာေတာ့ပါ ….။

-စစ္ျငိမ္းဒီေရ
Read more »