Tuesday, 20 September 2011

ေနာ္ေဝးႏုိင္ငံေရာက္ ၿမန္မာႏုိင္ငံသားတဦး၏ ၿမဴနီစပါယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အေတြ ့အႀကံဳ အပုိင္း(၃)

ယခင္ အပုိင္း(၁+၂)တုိ႕မွ အဆက္ ….

မဲေပးေသာေန႕

စာေရးသူတုိ ့ မဲထည့္ရမည္ ့မဲ႐ုံမွာ“ လိစေယာဒ” အမည္႐ွိ
အထက္တန္းေက်ာင္း ၿဖစ္သည္။ မဲ ႐ုံ သုိ ့သြားရာလမ္းတေလ်ာက္
တြင္ လူစု လူေဝးမ်ား၊ လုံၿခဳံေရးတာဝန္ ယူေနသည့္ ယူနီေဖါင္းဝတ္
လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား၊ဒုတ္၊ဒါး လက္နက္မ်ားကုိ ေပၚေပၚ
ထင္ထင္ နီးပါး ကုိင္ေဆာင္ထားခြင့္႐ွိေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ လုံၿခဳံေရး
တာဝန္ႏွင့္ မည္သို ့ပတ္သက္မွန္းမသိသည့္ အရပ္ဝတ္ အမူးသမား
မ်ား အစ႐ွိသည့္ မဲဆႏၵ႐ွင္တုိ ့၏စိတ္ကုိ ေၿခာက္ခ်ားေစႏုိင္သည့္
အစုအေဝးတခုကုိ မွမေတြ ့ၿမင္ခဲ့ရေပ။ (ပုံ- ၀၁ ကုိ ႐ႈပါ။)


မဲ႐ုံအတြင္းသုိ ့ဝင္မည့္ တံခါးေပါက္၏ အၿပင္ဘက္တြင္ ပါတီ
အသီးသီးမွ မဲ႐ုံကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ၿပဳံး႐ႊင္ စြာႀကဳိဆုိ ေနႀက
သည္။ မဲဆႏၵ႐ွင္မ်ားက အၿပဳသေဘာၿဖင့္ေမးေသာေမးခြန္း
ၿဖစ္ေစ။ အၿပဳသေဘာမေဆာင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ၿဖစ္ေစ
စိတ္႐ွည္လက္႐ွည္ ၿပန္လည္ေၿဖႀကားေပးႀကသည္။
ဥပမာအားၿဖင့္ စာေရးသူမွ လက္ဝဲပါတီ၏ မဲ႐ုံကုိယ္စားလွယ္
တစ္ဦးထံသုိ ့သြား၍ လက္ယာပါတီမွ အမတ္ေလာင္းအား
မည္သုိ ့မဲေပးေ႐ြးခ်ယ္ရမည္ၿဖစ္ေႀကာင္းေမးပါက ၎မွ စာေရးသူ
သိရမည့္ တရားဝင္မဲၿဖစ္ေစမည္ ့ အခ်က္အလက္မ်ားကုိပါ
စိတ္႐ွည္လက္႐ွည္ ႐ွင္းၿပပါသည္။ သတင္းအမွားမ်ားေပးၿခင္း၊
မေက်နပ္သည့္ အမူအယာၿဖင့္သက္ဆုိင္ရာပါတီသုိ ့တုိက္႐ုိက္
သြားေမးခုိင္းၿခင္း၊မိမိ ပါတီအား မဲထည့္ရန္ဆြယ္ၿခင္းမ်ဳိးကုိ
မၿပဳလုပ္ႀကေပ။ (ပုံ-၀၂ ႏွင့္ ပုံ-၀၃ ကုိ ႐ႈပါ။)မဲ႐ုံ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေက်ာ္ၿဖတ္ၿပီးသည့္အခါ မဲ႐ုံဝင္ေပါက္
တံခါးသုိ ့ေ၇ာက္႐ွိသည္။ေနာ္ေဝးႏုိင္ငံ၏ခ်မ္းသာႀကြယ္ဝမႈအရ
အေဆာက္အဦးတခု၏ ဝင္ေပါက္ထြက္ေပါက္တံခါးမ်ားအားလုံး
မွာ အလုိအေလ်ာက္ ဖြင့္ပိတ္စံနစ္ကုိ အသုံးၿပဳသည္။ မဲ႐ုံအတြင္း
ေရာက္သည္ႏွင့္ အၿပင္မွအသံမ်ားကုိ မႀကားရေတာ့ေပ။ မဲ႐ုံ
အတြင္း၌တန္းစီ၍ ဆႏၵမဲ ေပးသည့္အခန္းငယ္ေလးမ်ားသုိ႕
ဝင္ေရာက္ရသည္။(ပုံ-၀၅.၀၂ ကုိ႐ႈပါ။)


၎အခန္းငယ္ေလးမ်ားအတြင္းတြင္စားပြဲငယ္တလုံး၊ေဘာပင္မ်ား
ႏွင့္ ၎အထက္ နံရံေပၚတြင္ပါတီမ်ားမွအမတ္ေလာင္းမ်ား၏အမည္
မ်ားပါဝင္သည့္ မဲစာရြက္မ်ား(မဲၿပား)မ်ားကုိ စံနစ္တက် ခ်ိတ္ဆြဲ
ေပးထားသည္။ ထုိ ့ၿပင္ မဲေပးပုံးနည္းစံနစ္ကုိ ႐ွင္းၿပထားသည့္
စာ႐ြက္တစ္႐ြက္ကုိ နံေဘးနံရံတြင္ကပ္ထားေပးသည္။ မဲေပးနည္း
မွာ မိမိႏွစ္သက္သည့္ပါတီမွမဲစာ႐ြက္တစ္႐ြက္ကုိယူ၍ အႀကဳိက္ဆုံး
ပုဂၢဳိလ္၏နံေဘး႐ွိေလးေထာင့္ကြက္ေလးတြင္ 1 ဟုေရးေပးရသည္။
ထုိ ့ၿပင္ ဒုတိယ အႀကဳိက္ဆုံး ပုဂၢဳိလ္၏နံေဘး႐ွိ အကြက္ေလးတြင္
ၾကက္ေၿခခတ္ ၿခစ္၍ အရံမဲတမဲေပးခြင့္႐ွိသည္။ အကယ္၍ မဲစာရင္း
ထဲတြင္ အၿခား ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ
ဝင္ေရာက္ အေ႐ြးခံသူ တဦးကုိ မဲေပးလုိပါက ၎၏ အမည္ကုိ
အၿပည့္အစုံေရးသြင္းေပးရပါသည္။ မဲစာရင္းတြင္ အမည္ေရးသြင္း
ရန္ ေနရာကုိ ထည့္သြင္း႐ုိက္ႏွိပ္ထားပါသည္။

မဲစာရင္းစာ႐ြက္ၿဖည့္သည့္အခန္းသုိ ့ေရာက္ခ်ိန္မွစ၍ အၿခား
မဲဆႏၵ႐ွင္တစ္ဦးႏွင့္ စကားေၿပာခြင့္မ႐ွိေတာ့ေပ။
အကယ္၍ မဲဆႏၵ႐ွင္ တစ္ဦးအေနၿဖင့္ အခက္အခဲ တစုံတရာ
႐ွိပါက ကူညီေပးရန္မဲ႐ုံဝန္ထမ္း မ်ားကုိ ထား႐ွိေပးသည္။
(ပုံ-၀၅ ႏွင့္ ပုံ-၀၆ ကုိ႐ႈပါ။)မဲစာ႐ြက္တြင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းကုိ ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီးသည့္ အခါ
မဲစာ႐ြက္ကုိ ထက္ဝက္ေခါက္လုိက္ရပါသည္။ မဲစာ႐ြက္၏ အၿပင္
ဘက္မ်က္ႏွာစာတြင္ သက္ဆုိင္ရာ မဲ႐ုံ၏အမွတ္တံဆိပ္ကုိ ခတ္ႏွိပ္
ရန္ ေနရာပါ႐ွိသည္။ ထုိမဲ႐ုံတံဆိပ္တုံး႐ုိက္ႏွိပ္ရန္အတြက္ မဲ႐ုံ၏
အလည္လူၿမင္ကြင္းတြင္ ၄ ေနရာ ခန္ ့ခြဲ၍မဲ႐ုံဝန္ထမ္းမ်ားကုိ
ခ်ထားေပးပါသည္။ မိမိ၏မ်ဳိး႐ုိးအမည္ (တနည္း အားၿဖင့္ ေနာက္ဆုံး
အမည္ ၏ ထိပ္ဆုံး စာလုံး ႐ွိရာစားပြဲသုိ ့သြားရပါသည္။ ဥပမာ
စာေရးသူ၏ ေနာက္ဆုံး အမည္သည္ Ha ၿဖစ္ေသာေႀကာင့္
၎၏ထိပ္စာလုံးၿဖစ္ေသာ H ႐ွိရာ စားပြဲသုိ ့သြား၍ မဲ႐ုံတံဆိပ္တုံး
ခပ္ႏွိပ္ရပါသည္။)မဲ႐ုံတံဆိပ္တုံးခတ္ႏိွပ္ ၿပီးပါက ၎းတုိ ့ေ႐ွ႕
စားပြဲေပၚ႐ွိမဲပုံးထဲသုိ ့ထည့္ လုိက္ပါက တရားဝင္မဲတစ္မဲကုိ
ေအာင္ၿမင္စြာေပးၿပီးၿဖစ္ပါသည္။(ပုံ-၀၄ ကုိရွဳပါ။)


မိမိ၏ၿမဳိ ့နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးကုိ ဆႏၵမဲေပးလုိပါက၎စားပြဲတြင္
ပင္ ေတာင္းခံ၍မဲေပးႏုိင္ပါသည္။ ထူးၿခားေသာအခ်က္တခုမွာ
ေရြးေကာက္ပြဲအစီအစဥ္ တခုလုံးတြင္ ကြန္ၿပဴတာႏွင့္ အၿခား
လ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားအသုံးမၿပဳၿခင္းပင္ၿဖစ္သည္။

နိဂုံး

စာေရးသူသည္ သာမန္ အေရာင္းေစ်းသည္တစ္ဦးမၽွသာၿဖစ္ပါ
သည္။ အားလပ္ေသာအခ်ိန္ေလးမ်ားတြင္ စာတပုဒ္ၿဖစ္ေၿမာက္
ေရးအတြက္ မွီၿငမ္းကုိးကားႏုိင္ေလာက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား
႐႐ွိရန္ စာတုိေပစေလးမ်ားအၿဖစ္ ေရးသားမွတ္သားၿခင္းးနည္းၿဖင့္
၎၊ တစ္ခါတစ္ရံ အလြတ္က်က္သည့္နည္းၿဖင့္၎ စုေဆာင္း
ထားရပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ေနာ္ေဝးဘာသာ ႏွင့္ ၿမန္မာ
ဘာသာသုံးရပ္လုံးတြင္ အားနည္းၿခင္းေႀကာင့္ခြန္အား႐ွိေသာ
စာတစ္ပုဒ္ဟုတိတိက်က် မေၿပာႏုိင္ေစကာမူ ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္ေသာ
အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္မ်ားအတြက္ တစ္စုံတစ္ခုေသာ ဗဟုသုတ၊
အေတြးအၿမင္ တစ္ခုကုိ ရ႐ွိေစၿပီး အမိၿမန္မာၿပည္ႀကီးတုိးတက္ေရး
အတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေတာင္းဆုိ ရဲသည့္ ပညာတတ္
လူလတ္တန္းစား လူငယ္မ်ားေပၚထြန္းလာေရး အတြက္ အုတ္
တစ္က်ဳိး၊သဲတစ္မႈန္ ၿဖစ္ခဲ့မည္ဆုိပါက စာေရးသူ အဖုိ ့ အေဟာသုခံ။

ဓါတ္ပုံမ်ားကုိ ဖုိင္ႏွင့္တြဲထည့္ေပးလုိက္ပါသည္။ ဓါတ္ပုံမ်ားေအာက္႐ွိ
ပုံနံပါတ္ႏွင့္စာသားမ်ားကုိ (ပုံ ===== ကုိ ႐ႈပါ) ေနရာမ်ားတြင္
ထည့္သြင္းေဖၚၿပေပးပါရန္ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။ ထို ့ၿပင္ ယခုေဆာင္းပါး
အပါအဝင္ မိမိေရးသားသည့္ စာေပမ်ား၌ မွားယြင္းလြဲေခ်ာ္ေနေယာ
အခ်က္မ်ား၊လုိအပ္ ေနေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ႐ွိပါက ဝုိင္းဝန္းကူညီ
ၿဖည့္စြက္ ေထာက္ၿပအႀကံေပးႀကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

ေတာ္လွန္ေရးသစၥာၿဖင့္
ကုိမုိးႀကီး

0 comments: