Saturday, 3 April 2010

ေမာ္စီတုန္း၏ ျဖတ္သန္းမွဳ (၁၉၂၁- ၁၉၃၈) (အပုိင္း- ၂)

ယခင္ အပုိင္း(၁)မွ အဆက္ ….

ပထမအၾကိမ္ ကြန္ဂရက္

၁၉၂၁ ခုႏွစ္ ေမလတစ္ည၌ ေမာ္စီတုန္းႏွင့္ သူ႕မိတ္ေဆြ ဟုိရွဴဟင္း
တုိ႕သည္ ခ်န္ရွားမွ ရွန္ဟဲသုိ႕ တိတ္တဆိတ္ ထြက္လာခဲ့ၾကသည္။
ႏွစ္ဦးစလုံး ကုန္သည္ေယာင္ေဆာင္ကာ နာမည္၀ွက္မ်ားျဖင့္ လာခဲ့
ၾကသည္။ သူတုိ႕ႏွစ္ေယာက္သည္ ပါတီဖြဲ႕ရန္ ေရာက္လာၾကသည့္
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထဲတြင္ အေစာဆုံးျဖစ္ၾကသည္။

ပူအုိက္မဲေမွာင္ေသာ ည၌ ပါတီတည္ေထာင္ရန္ တိတ္တဆိတ္ ေရာက္
လာသူမ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ လူငယ္ေတြခ်ည္းျဖစ္သည္။ အသက္
အစိတ္ တ၀ုိက္ေလာက္မွ်သာ ရွိၾကဦးမည္။ အခ်ဳိ႕ကလည္း ေမာ့္လုိ
စည္းရုံးေရး အေတြ႕အၾကံဳရွိသူမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕က ဘာအေတြ႕
အၾကံဳမွ် မရွိ။ မတ္၀ါဒကုိ မေတာက္တေခါက္ ဖတ္ဘူးၾကသည္။ ထုိ
အထဲတြင္ ေနာင္ သစၥာေဖာက္မည့္သူမ်ား၊ အေခ်ာင္သမား ျဖစ္မည့္
သူမ်ားလည္း ပါၾကသည္။ သုိ႕ရာတြင္ ထုိစဥ္က မည္သူသိႏုိင္မည္နည္း။
ထုိစဥ္က သူတုိ႕ေရွ႕ေရးကို မည္သူမွ် ၾကိဳတင္မသိ။ သူတုိ႕ ကုိယ္တုိင္
လည္းမသိ။

ေမာ္တုိ႕ ေရာက္ျပီး မၾကာမွီ တုန္ပီ၀ူးလည္း ၀ူဟန္မွ ေရာက္လာသည္။
လီတာခ်ဳိႏွင့္ ခ်န္တူရွဴးတုိ႕လည္း ေရာက္လာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရ
သည္။ သုိ႕ရာတြင္ ၁၉၂၁ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁ ရက္ေန႕ ပထမ ကြန္ဂရက္
ကို တရား၀င္ ဖြင့္လွစ္သည့္ေန႕အထိ ေရာက္မလာခဲ့ၾက။ ပထမ ကြန္
ဂရက္သုိ႕ မတ္၀ါဒီ အစုမ်ား ရွိၾကေသာ ျပည္နယ္မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္
ႏွစ္ဦးစီ လႊတ္ၾကသည္။ ဂ်ပန္ျပည္တြင္ ရွိသည့္ တရုတ္ေက်ာင္းသား
မ်ားက ေခ်ာင္ဖူဟဲဆုိသည့္ လူငယ္တစ္ေယာက္ကို လႊတ္လုိက္သည္။
တရုတ္-ဂ်ပန္ စစ္ပြဲျဖစ္သည့္အခါတြင္ သူသည္ ပါတီကုိ သစၥာေဖာက္
ကာ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေပါင္းသြားသည္။ ၀ူဟန္အစုမွ တုန္ပီ၀ူးႏွင့္ ခ်န္တန္ခ်ဴး
တုိ႕ တက္ၾကသည္။ ရွန္ဟဲအစုမွ လီဟန္ခြ်န္းႏွင့္ လီတာတုိ႕ တက္ၾက
သည္။ ကြမ္ေခ်ာင္အစုမွ ခ်န္ကြန္ပုိးႏွင့္ ေပါင္ဟီြးဆင့္တုိ႕ တက္ၾက
သည္။ ရွန္ေတာင္အစုမွ တန္အိမ္မင္းႏွင့္ ၀မ္ခြ်မ္းေမတုိ႕ တက္ၾကသည္။
သူတုိ႕ႏွစ္ေယာက္စလုံးမွာ ၁၉၂၈ ခုႏွစ္က အသတ္ခံသြားၾကရသည္။
ပီကင္းအစု (ဟုိေပ့ျပည္နယ္)မွ က်န္းကုိ႕ေထာင္ႏွင့္ လ်ဴဂ်င္ခြ်န္းတုိ႕
တက္ၾကသည္။ သူတုိ႕အားလုံးအနက္ ေမာ္ႏွင့္ ဟုိရွဴဟင္းတုိ႕သာလွ်င္
ေက်းလက္မွ ျဖစ္ၾက၍ က်န္လူမ်ားမွာ ျမိဳ႕သားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႕က က်င္းပသည့္ ပထမ ကြန္ဂရက္သုိ႕ အင္တာ
ေနရွယ္နယ္ ကြန္ျမဴနစ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး တက္ၾက
သည္။ တစ္ဦးက စနီလိယာက္(မာလင္း) ျဖစ္၍ တစ္ေယာက္က
လီဇူစကီဆုိသူ ျဖစ္သည္။ သုိ႕ရာတြင္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက
ယေန႕အထိ တရုတ္ေတာ္လွန္ေရး သမုိင္းကုိ တရား၀င္ ေရးသား
ျခင္း မရွိေသးသည့္အတြက္ သူတုိ႕ႏွစ္ေယာက္ ကိစၥက မေသခ်ာ။
အကယ္၍ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႕ ပဏာမအစည္းအေ၀းတြက္ တက္
သည့္တုိင္ က်န္ရက္မ်ားတြင္ တက္ပုံမရ။ အထူးသျဖင့္ ကြန္ဂရက္
က်င္းပေနစဥ္ ေနရာေျပာင္းရသျဖင့္ သူတုိ႕ တက္ႏိုင္ဟန္မရွိ။

ထုိစဥ္က တရုတ္တစ္ျပည္လုံးတြင္ မတ္၀ါဒီဟူ၍ (၅၇) ေယာက္
မွ်သာ ရွိေသးသည္။ ၎တုိ႕အနက္ ဟူနန္ျပည္နယ္က (၁၆)
ေယာက္ ရွိသည္။ ပထမ ကြန္ဂရက္ကုိ တက္ေရာက္သူဆုိ၍
ေမာ္စီတုန္းႏွင့္ တုန္ပီ၀ူးတုိ႕သာ က်န္ခဲ့သည္။ ဟုိရွဴးဟင္း၊
၀မ္ခြ်မ္းေမ၊ လီဟန္ခြ်န္းႏွင့္ တိန္အန္မင္းတုိ႕က အသတ္ခံသြား
ၾကရသည္။ လီတာသည္ ပါတီမွ အေစာၾကီး ထြက္သြားပုံရသည္။
၁၉၆၈ ခုႏွစ္ ရွန္ဟဲတြင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့သည္။ က်န္လူမ်ားက
၁၉၂၁ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ ခက္ခက္ခဲခဲ တည္ေဆာက္ခဲ့ရေသာ
ပါတီကို သစၥာေဖာက္သြားၾကသည္။ ခ်န္ကြန္ပုိးသည္ ေနာင္တြင္
ခ်န္ေကရွိတ္၏ လူျဖစ္သြားသည္။ က်န္းကုိ႕ေထာင္သည္ ၁၉၃၈
ခုႏွစ္တြင္ ပါတီကို သစၥာေဖာက္၍ ခ်န္ေကရွိတ္ ဖက္သုိ႕ ကူးေျပာင္း
သြားျပီး ကေနဒါႏုိင္ငံတြင္ အသက္ဆုံးတုိင္ ေနထုိင္သြားသည္။

အစက ပထမ ကြန္ဂရက္၏ သဘာပတိအျဖစ္ ခ်န္တူရွဴးကို
ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထားသည္။ သုိ႕ရာတြင္ ခ်န္တူရွဴး တက္ေရာက္
ျခင္း မရွိပဲ သူ႕ကုိယ္စားလွယ္ လီဟန္ခြ်န္းမွတဆင့္ သ၀ဏ္လႊာ
ပုိ႕သည္။ ပထမ ကြန္ဂရက္၏ မွတ္တမ္းမ်ား ေပ်ာက္ကုန္ျပီ။
ပထမ ကြန္ဂရက္အေၾကာင္းကို ၁၉၃၆ ခုႏွစ္တြင္ တုန္ပီ၀ူးက
ယန္အန္းသုိ႕ ေရာက္လာသည့္ အဂၢါစႏုိး၏ပထမဇနီး နင္းမ္ေ၀းလ္စ္
ကို ေျပာသည့္ စကားအရသာ သိရသည္။

ပထမ ကြန္ဂရက္ကို ရွန္ဟဲ ျပင္သစ္ပုိင္နက္တြင္ ရွိသည့္ ပုိးအိ
မိန္းကေလးေက်ာင္း အေဆာက္အဦးတြင္ က်င္းပသည္။ ေႏြရာသီ
ေက်ာင္းပိတ္ခ်ိန္ျဖစ္၍ ေက်ာင္းတြင္ မည္သူမွ်မရွိ။ ဒရ၀မ္ ထမင္း
ခ်က္ တစ္ဦးသာ ရွိသည္။ ေက်ာင္းအေပၚထပ္တြင္ အစည္းအေ၀း
လုပ္၍ အစားအေသာက္ကို ဒရ၀မ္က ခ်က္ေကြ်းသည္။ သူတုိ႕
ေျပာသည့္ စကားလုံးမ်ားကို ဒရ၀မ္က ေကာင္းေကာင္းနားမလည္။
ထုိ႕အျပင္ ဘာသာစကားကလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ၾကိဳတင္
ကာကြယ္မွဳမ်ား ျပဳလုပ္ထားေသာ္လည္း အ၀င္အထြက္ကိုမွဳ
ဖုံးဖိ၍မရ။ ဤတြင္ ကူမင္တန္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ပုလိပ္မ်ားက အနံ႕ရသြား
ၾကသည္။ ရွန္ဟဲတြင္ ကြန္ဂရက္ကို (၆)ရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့သည္ဟု
ခ်န္တန္ခ်ဴက ကြန္ျမဴနစ္အင္တာေနရွယ္နယ္ တြင္ (၁၉၃၆)ခုႏွစ္
က ေရးခဲ့ဘူးသည္။

ကြန္ဂရက္ စတုတၴေျမာက္ေန႕၌ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လီဟန္
ခြ်န္း၏ အခန္းတြင္ ထုိင္၍ ေဆြးေႏြးေနၾကသည္။ အစည္းအေ၀း
မစေသး။ ထုိအခုိက္ တရုတ္အက်ႌရွည္ အနက္ ၀တ္ထားသည့္
မသကၤာစရာ လူတစ္ေယာက္ ကပ္လ်က္ အခန္းထဲသုိ႕ ၀င္လာသည္။
သူက လူမွဳေရး အသင္းမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ၎ဥကၠ႒ ၀မ္ ဆုိသူကို လာ
ရွာသည္ဟု ဆုိသည္။ စင္စစ္ဥကၠ႒သည္ ထုိနာမည္မဟုတ္။ အသင္း
တည္ရာ အခန္းကလည္း သုံးခန္းေက်ာ္ျဖစ္သည္။ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား
သည္ အခန္းမွ ခ်က္ခ်င္း လူစု ခြဲပစ္လုိက္ၾကသည္။ မိနစ္အနည္းငယ္
ၾကာေသာအခါ ပုလိပ္မ်ားႏွင့္ အရပ္၀တ္အရပ္စား စုံေထာက္ ကိုး
ေယာက္ ေရာက္လာၾကသည္။ လီဟန္ခြ်န္း၏ အခန္းကို ရွာၾကသည္။
သုိ႕ရာတြင္ ဘာမွ်ရွာမေတြ႕။ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ျပီးျပီ။
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မိန္းကေလးေက်ာင္းသုိ႕ မလာရဲၾကေတာ့။
ရွန္ဟဲမွ လူစုခြဲလုိက္ၾကရေတာ့သည္။ ကြန္ဂရက္ကို ဆက္လက္
က်င္းပရန္ စီစဥ္ရသည္။ ရွန္ဟဲမွ မုိင္ (၈၀) ေက်ာ္အကြာတြင္ နာမည္
ေက်ာ္ ဒကၡိဏကန္ ရွိသည္။ ေဘးတြင္ ေတာင္တန္းမ်ား၊ မုိးမခပင္မ်ား
ျဖင့္ လွပသည့္ ရူခင္းမ်ားရွိသည္။ ပညာတတ္ အမ်ားအျပား ဒကၡိဏ
ကန္သုိ႕ ေပ်ာ္ပြဲစား ထြက္ေလ့ရွိၾကသည္။ နာမည္ေက်ာ္ ခ်ီဆင့္၀ုိင္
အရက္ကို ျမည္းေလ့ရွိၾကသည္။ ဤကန္တြင္ ေလွတစ္စင္း ဌားကာ
ေလွေပၚတြင္ ကြန္ဂရက္ကို ဆက္လက္က်င္းပရန္ တစ္ေယာက္အၾကံ
ေပးသည္။ သုိ႕ျဖင့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဒကၡိဏကန္သုိ႕ တစ္လမ္း
စီခြဲ၍ ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။

ကြန္ဂရက္ကို ေလွေပၚတြင္ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ က်င္းပသည္။ အျငင္း
ပြားၾကရသည္။ စင္စစ္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ စတင္တည္
ေထာင္ ကတည္းက လူတစ္ေယာက္တည္းလုိ ညီညြတ္သိပ္သည္း
ခဲ့သည္မဟုတ္။ ကြန္ဂရက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို လုပ္နည္းလုပ္ဟန္
ေပၚလစီမ်ားျဖင့္ ခြဲၾကည့္လွ်င္ သုံးစု ကြဲေနသည္။

ပထမအစုက ခ်န္တူရွဴး၏ ကုိယ္စားလွယ္ လီဟန္ခြ်န္း ေခါင္းေဆာင္
သည့္အစု ျဖစ္၍ ေနာင္တြင္ “လက်္ာဂုိဏ္း” ဟု အမည္တြင္သည္။
သူတုိ႕အစုက တရုတ္ျပည္ အလုပ္သမား လူတန္းစားသည္ ႏုနယ္
ေသးသည္၊ အလုပ္သမား လူတန္းစား၏ တပ္ဦးျဖစ္သည့္ ကြန္ျမဴနစ္
ပါတီတစ္ရပ္ ထူေထာင္ဖုိ႕ အသင့္မျဖစ္ေသး၊ ေခတ္ေနာက္က်ေန
သည္ဟု ယူဆသည္။ ခ်န္တူရွဴးက အၾကံေပးသည့္ အတုိင္း “ပစၥည္း
မဲ့ လူတန္းစား အာဏာရွင္စနစ္” ဟူသည့္ စကားကို မသုံးရန္ အဆုိ
ျပဳသည္။ ခ်န္တူရွဴး၏ အျမင္အရဆုိလွ်င္ မတ္၀ါဒီ ကလပ္မ်ဳိးသာ
ဖြဲသင့္သည္ဟု ယူဆသည္။ ကြန္ဂရက္တြင္ လီတာႏွင့္ ခ်န္ကြန္ပုိး
တုိ႕က ဤလမ္းစဥ္ကို တင္လာၾကသည္။ ခ်န္တူရွဴးက ပါတီဖြဲ႕ရန္
မလုိ၊ ကလပ္သေဘာ (၂၂) ေယာက္သာ ရွိသင့္သည္ဟု ဆုိခဲ့သည္။


ေနာက္တစုမွာ ႏုနယ္ေသာ ပါတီကို အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ စြဲကပ္ခဲ့
သည့္ “အလြန္အကြ်ံလက္၀ဲ” အစုျဖစ္သည္။ ထုိအစုကို လ်ဴဂ်င္
ခြ်န္ႏွင့္ က်န္းကို႕ေထာင္တုိ႕က ကုိယ္စားျပဳသည္။ သူတုိ႕က “ပစၥည္း
မဲ့ လူတန္းစား အာဏာရွင္စနစ္” ကုိ ခ်က္ခ်င္း ထူေထာင္ရမည္ဟု
ဆုိကာ ဥပေဒတြင္း တုိက္ပြဲမ်ားအားလုံးကုိ ဆန္႕က်င္သည္။ သူတုိ႕
က “တံခါးပိတ္ ၀ါဒ” ကုိ က်င့္သုံးၾကသည္။ မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း
ႏွင့္ တပ္ေပါင္းစု မဖြဲ႕ရ။ တရုတ္ ပစၥည္းမဲ့ လူတန္းစားကုိ လုံး၀မွီခုိ
အားထားသည့္ အထီးက်န္ ျဖစ္ေနေသာ အစုကေလးမ်ဳိး ထူေထာင္
ခ်င္ၾကသည္။ အျခားမည္သူ႕ကုိမွ် လက္မခံ။ ေပါင္ဟြီးဆင့္က ထုိ
လမ္းစဥ္ကုိ ေထာက္ခံသည္။

ေမာ္သည္ ထုိလမ္းစဥ္ ႏွစ္ရပ္စလုံးကုိ ဆန္႕က်င္ခဲ့သည္။ ညီညြတ္ေရး
တပ္ေပါင္းစု လမ္းစဥ္ဖက္ကို တိမ္းသည္။ စကတည္းက က်န္းကုိ႕
ေထာင္၏ အာဃာတ ထားျခင္းကုိ ခံခဲ့ရသည္။ ေမာ္က ကြန္ဂရက္တြင္
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ဆန္႕က်င္မဲေပးခဲ့သည္။ က်န္းကို႕ေထာင္က “အ၀ါ
ပညာတတ္ လူတန္းစား” ဟူေသာ ေ၀ါဟာရတစ္လုံးကုိ ထြင္ခဲ့သည္။
ဤအလြန္အကြ်ံ လမ္းစဥ္ေၾကာင့္ ပါတီ၏ ပထမ (၂)ႏွစ္ အတြင္းတြင္
ပညာတတ္မ်ားကို မစည္းရုံးႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ေမာ္က ဤအစြန္း
ႏွစ္ခုလုံးကို ဆန္႕က်င္၍ လီနင္၀ါဒ လမ္းစဥ္ဖက္က ရပ္ခဲ့သည္။ သုိ႕ရာ
တြင္ ေမာ္သည္ ကြန္ဂရက္တြင္ အနည္းစုျဖစ္ေနသည္။ က်န္းကို႕ေထာင္
က လႊမ္းသြားသည္။

ပထမ ကြန္ဂရက္က တင္သည့္ ဗဟုိေကာ္မတီတြင္ ခ်န္တူရွဴးက
အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္၍ က်န္းကို႕ေထာင္ႏွင့္ လီတာတုိ႕က
လက္ေထာက္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဤသုံးေယာက္သည္ ေပါလစ္
ဗ်ဴရုိသေဘာျဖစ္သည္။ ဌာနခ်ဳပ္ကို ရွန္ဟဲက ျပင္သစ္ပုိင္နက္တြင္
ထားရန္ ဆုံးျဖတ္ၾကသည္။

၁၉၂၁ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လကုန္၌ ေမာ္သည္ ဟူနန္ျပည္နယ္သုိ႕ ျပန္လာ
ကာ ၾသဂုတ္လထဲတြင္ ပထမဆုံး ကြန္ျမဴနစ္ အလုပ္သမား သမဂၢ
ကို ဖြဲ႕စည္းသည္။ ေအာက္တုိဘာလ၌ ေမာ္သည္ ဟူနန္ျပည္နယ္
ပါတီ၏ အတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္၍ ၁၉၂၂ ခုႏွစ္တြင္ ဟူနန္ျပည္နယ္
အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဥကၠ႒ ျဖစ္ခဲ့သည္။

လီလီစန္သည္ ေမာ္၏ “ျပည္သူ႕ဘ၀သစ္ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕” ကို
စိတ္မပါတပါ ၀င္ခဲ့ဘူးသည့္ ဟူနန္ျပည္နယ္သား ျဖစ္သည္။ ေမာ္၏
ဦးေဆာင္မွဳကုိ မေက်နပ္ေသာ လီလီစန္သည္ ၁၉၂၂ ခုႏွစ္
ႏွစ္ဦးတြင္ တရုတ္ျပည္လုံးဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အတြင္း
ေရးမွဴးအဖြဲ႕တြင္ တာ၀န္က်သည္။ လီလီစန္ႏွင့္ လ်ဴေရွာက္ခ်ီတုိ႕
သည္ ေမာ့္ကို ဆန္႕က်င္ၾကသည္။


(ဆက္ရန္။)

မွီျငမ္း။ ။
-ဒီေရျမင့္သစ္ စာအုပ္ပါ အခ်က္အမ်ားစုကုိ မွီျငမ္းပါသည္။
(ဒီေရျမင့္သစ္စာအုပ္ကို ဘာသာျပန္သူမွာ ကြယ္လြန္သူ ဆရာ
ျမသန္းတင့္ ျဖစ္၍ မူရင္း စာေရးသူမွာ Han Suyin ျဖစ္သည္။)
-အင္တာနက္ေပၚရွိ Wikipedia စာမ်က္ႏွာ။


2 comments:

Younggun said...

ေမာ္ႀကီးအေၾကာင္း အခုမွ ဖတ္ျဖစ္တယ္ သူလည္း .. ေခသူ မဟုတ္.။

kiki said...

တရုပ္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးတေယာက္ အေၾကာင္း ခုမွ ေသခ်ာ ဖတ္ဖူးပါတယ္ အပိုင္း ၁ နဲ့ ၂ ထိ ေမာ့္ ကို သေဘာက် တဲ့ အခ်က္ ကေတာ့
“ ေမာ္က သူ႕ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားကို ခ်ီးေျမွာက္ေလ့ မရွိ။ ”
ေရႊနိုင္ငံမွ ဘဘၾကီးေတြ နဲ ့ ကြာျခားခ်က္ တခုပါပဲ ။ တေန ့ တနပ္ ပဲျပားဟင္း နဲ့သာ တင္းတိမ္ နိုင္တဲ့ စိတ္ဓါတ္လည္း ခ်ီးက်ဴးထိုက္တယ္ ။

။ တင္ျပေပးတာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ကိုေအာင္ေရ ။ ဆက္လက္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ ဖတ္ပါအံုးမယ္ ။