Sunday 13 September 2009

လီရနာ၊ ဂဂၤါ၊ ဧရာ၀တီ (၁၃)

ေရးသူ- တကၠသုိလ္ဘုန္းႏူိင္

ယခင္ အပုိင္း(၁၂)မွ အဆက္ …..

ဟံမာမင္း ….။ သူရုိ႕ စကားေတြႏွင့္ ေျပာရသည္မွာ လက္၀င္းလုိက္ပါဘိ။ ျမန္မာလုိ
ရုိးရုိးေလးေျပာရလွ်င္ သညာအမွတ္ေတြ။ ပညတ္ေတြ။ …..။ သညာအမွတ္ေတြ၊
ပညတ္ေတြ မွန္သမွ်က ….. ကြန္ဗင္းရွင္းန္ေတြ …. ။ အဲ …. သမုတိသစၥာေတြ။

“တင့္လွေပဟန္။ ဘက္မရန္တည့္။ ေျခာက္တန္နတ္ရြာ။ ဘုံကလာသုိ႕၊ ျပာျပာ
လတ္လတ္၊ မြတ္မြတ္ညက္ညက္ …..။”
အဲတာကေကာ …။ ဓါတုကလ်ာေတာ့ မဟုတ္။ မ်ဥ္းေကြးေတြ၊ မ်ဥ္းေကာက္ေတြ၊
မ်ဥ္းေျဖာင့္ေတြ၊ အစက္ေတြ …။ သုိ႕ရာတြင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕က ဓါတုကလ်ာ၏ ပုံရိပ္ကို
လွမ္းဆြဲသည္။ တိတိက်က်ေျပာရလွ်င္ နတ္သွ်င္ေနာင္ ထုသြန္းပုိ႕လုိက္ေသာ အာရုံ
ပုံရိပ္ကို လွမ္းဆြဲသည္။

ဤသုိ႕ေသာ သေဘာေၾကာင့္ ေတြးတာေတြ၊ စိတ္ကူးတာေတြ၊ စိတ္ကူးယဥ္တာေတြ၊
အိပ္မက္ေတြ …. အားလုံးကုိ စိတ္ပညာက ဆင္းမ္ဘုိးလစ္ခ္ အက္တီဗတီ
(symbolic activity) ဟု ေခၚသည္။ နိမိတၱ ပစၥည္းသုံးေသာ အျပဳအမူဟု ဘာသာ
ျပန္ရမည္ ထင္သည္။ ဤအျပဳအမူ အားလုံး၌ (၀ါ) ဤမေနာကံအားလုံး၌ လူသည္
အေကာင္ျဒပ္အထည္ ကိုယ္ရွိေသာ ဘာတစ္ခုကိုမွ ကိုင္တြယ္မသုံး။ အာရုံေတြ၊
အာရုံပုံရိပ္ေတြ၊ နိမိတၱေတြကိုသာ အဲ … “ကိုင္တြယ္” သုံးသည္။ တခါတရံ နိမိတၱ
ေတြႏွင့္ လြမ္းလုိ႕ … ေမာလုိ႕ … ပင္ပန္းလုိ႕ ….။ ဒုကၡ …. ။

ရုိးရုိးစကားမွ အင္မဂ်ရီ (၀ါ) အာရုံပုံရိပ္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ကဗ်ာမွ အာရုံပုံရိပ္ ေဖာ္ျခင္းတုိ႕
ၾကား ျခားနားမွဳသည္ အမ်ဳိးအစားအားျဖင့္ ျခားနားမွဳ မဟုတ္ဘဲ အင္အား အရွိန္
အဟုန္၏ ျခားနားမွဳသာ ျဖစ္သည္။ ကဗ်ာမွ အာရုံပုံရိပ္မ်ားက အင္အားေတြ၊ အရွိန္
အဟုန္ေတြ ပုိၾကီးသည္။ ပုိျပင္းသည္။ ပုိၾကီးေအာင္ ပုိျပင္းေအာင္လည္း ကဗ်ာဆရာ
က ၾကိဳးစားသည္။

“သူ႕ကုိ ခ်စ္လုိက္တာဗ်ာ။ သူနဲ႕သာ နီးရမယ္ဆုိရင္ ကြ်န္ေတာ္ ဘာမဆုိလုပ္ပါရဲ႕။”
လာျပန္ေခ်ျပီ … စကားတန္ဆာ …။
အခ်စ္ေဇာ ဆႏၵကို စကားသက္သက္က ဤမွ်သာ ေျပာသည္။ ကဗ်ာကမူ …
“မမေလးကို ခ်စ္လုိက္ပါတဲ့ အာရုံ။ ေရႊျမင့္မုိရ္ တစ္ေတာင္လုံး၊ တုံးမွတ္လုိ႕ ခုန္။”
လူသည္ ျမင့္မုိရ္ေတာင္ မေျပာႏွင့္ ျခေတာင္ပုိ႕ ၾကီးၾကီးကုိပင္ လြတ္ေအာင္ ခုန္ႏုိင္
သူ မဟုတ္။

ကိစၥ မရွိပါ။ သည္လုိ ကဗ်ာစကားကုိ လူေတြက ခြင့္လႊတ္လက္ခံသည္။ ဤေနရာ
မွာက ယုတၱိေဗဒကုိ ဆင္ျခင္စစ္ေဆးေနျခင္း မဟုတ္။ အခ်စ္ေဇာဆႏၵေပၚေအာင္
ဘယ္ေလာက္ ေျပာႏိုင္သနည္း ဟူသည္ကိုသာ စိတ္၀င္စားၾကသည္။ ကဗ်ာဆရာ
ေျပာလုိက္ေသာ စကားကုိလည္း သိပၸံဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ျဖစ္မယူ။ ေလာက
၌ မ်ားလွေသာ အခ်က္အလက္ေတြအနက္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ခံစားမွဳ အခ်က္
အလက္ကို စကားတန္ဆာဆင္လ်က္ ေျပာသည္။

စကားတန္ဆာမ်ားကား အာရုံပုံရိပ္ ထုံးတမ္းစဥ္လာ အမ်ားအနက္က အသုံး၀င္
ေသာ အဖုိ႕အစု တစ္ခု ျဖစ္သည္။ သူရုိ႕ ကဗ်ာေလာကတြင္ စကားတန္ဆာ
(၇)မ်ဳိး ရွိသည္။

(၁)မက္တဖား (metaphor)
မက္တဖား ဆုိသည္မွာ ျခားနားေသာ အရာႏွစ္ခုကုိ တူေစျပီး တစ္ခုကို အျခား
တစ္ခုကဲ့သုိ႕ ေျပာျခင္းျဖစ္၏။
ျပီးခဲ့ေသာ အပတ္ ေဆာင္းပါး၌ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဦးမင္း၏ “စိန္ဗိတာန္”ႏွင့္ “ေရႊရစ္”။
ဤဥပမာသည္ မက္တဖား ျဖစ္သည္။ သုိ႕၊ ကဲ့သုိ႕၊ ႏွယ္၊ လုိ႕ … ဟူေသာ
ႏွဳိင္းယွဥ္ေၾကာင္းျပ အဆက္အသြယ္မ်ား၏ အကူအညီ မယူေခ်။

(၂) ဆင္မလီး (simile)
ဆင္မလီး ဆုိသည္မွာ မတူျခားနားေသာ အရာႏွစ္ခုကို တူဘိသကဲ့သုိ႕ ေျပာျခင္း
ျဖစ္သည္။ ဥပမာ “ေ၀လငါးကဲ့သုိ႕ ၾကီးမားေသာ ႏွလုံး”။ “မ်က္ရည္တုိ႕ ၀ုိင္အရက္
လား စီးဆင္းသည္” ။

မက္တဖားႏွင့္ ဆင္မလီးတုိ႕၏ ျခားနားခ်က္ကား ဆင္မလီးတြင္ ဥပမာေပးခ်က္၊
ခုိင္းႏွဳိင္းခ်က္ကုိ မ၀ွက္မျပဳ သိသာ ထင္ရွားေအာင္ (explicit) ေဖာ္ျပသည္။
အဂၤလိပ္ ဘာသာတြင္ as, like ဟူေသာ ႏွဳိင္ယွဥ္ေၾကာင္းျပ စကားမ်ားႏွင့္
အတူတြဲ၍ သုံးသည္။ ျမန္မာတြင္လည္း သုိ႕၊ ကဲ့သုိ႕၊ ပမာ၊ ႏွယ္ တုိ႕ႏွင့္
တြဲ သုံးရ၏။

(ဆက္ရန္။)

0 comments: