Tuesday 7 July 2009

လီရနာ၊ ဂဂၤါ၊ ဧရာ၀တီ (၄)

ေရးသူ- တကၠသုိလ္ဘုန္းႏူိင္

(ယခုလက္ရွိ တင္ျပေနဆဲ “ကန္႕ကြက္မည့္သူ ရွိရင္ ေဖာ္ျပေလာ” အမည္ အစား
မူရင္း အမည္ျဖစ္ေသာ လီရနာ၊ ဂဂၤါ၊ ဧရာ၀တီကို ေျပာင္းလဲလုိက္ပါသည္။)

ယခင္ အပုိင္း(၃)မွ အဆက္ …..

ေတာလယ္က လုိဏ္ဂူျမနန္း၊ ျမိဳ႕လယ္က ရေ၀ခန္းမေဆာင္ သလြန္ေညာင္၊
ပင္လယ္က ၀င္ကစြပ္ေကာင္၊ ေတာင္တန္းေျခက ဒဟတ္ပန္း၊ ေတာတြင္းမီးရွာ
သည့္ ေယာကၤ်ား၊ ပုိးစုန္းၾကဴးႏွင့္ ေကာက္ရုိးမွ်င္၊ ေကသာသုံးေတာင္ေၾကာ့ႏွင့္
ဆံထုံးေတာ္ၾကီး တမာသီး၊ ေဒါင္ဒင္းသံသာႏွင့္ ကုိတံငါ၊ ျမိဳ႕၀န္မင္းႏွင့္ သဇင္ပန္း၊
ေသာက္ရွဴးၾကယ္ႏွင့္ ခ်စ္သူ႕မ်က္လုံး၊ ႏြားျပာခ်ဳိလိမ္ေကာ့ႏွင့္ ခ်ဥ္ေပါင္ဟင္း၊
မိႆရာသီမွ ပြင့္သိဂႌ ေရႊရင္ခတ္ႏွင့္ စိၾတၾကယ္။ ေနာက္ …. အင္း … အမ်ားၾကီး။
တုံးမွတ္၍ ခုန္လုိက္ခ်င္ေသာ ျမင္းမုိရ္ေတာင္ၾကီးတုိ႕၊ မင္ေဖ်ာ္လုိက္ခ်င္ေသာ
သမုဒၵရာၾကီးတုိ႕ကလည္း ရွိေသးသည္။
အဲသည္အာရုံတရားေတြႏွင့္ ကဗ်ာဆရာ။

ကဗ်ာဆရာကလည္း အမွဳကုိ ေပြသည္။ အာရုံတရားေတြကို အာရုံတရားအျဖစ္
ထားလုိက္ပါလား။
ဟင့္အင္း … မထားႏုိင္၊ မထားႏုိင္ပါ။

ေၾသာ္ …. အရွင္မဟာရ႒သာရ ညည္းသကဲ့သုိ႕ “ေသြးငင္ၾကမၼာ၊ ၀ါသနာေၾကာင့္”
ဟုသာ ညည္းရမည္ ထင္သည္။ ထင္ထင္လာေသာ အာရုံတရားေတြကုိ ကဗ်ာဆရာ
က “ခံစား” သည္။ ခံစားရုံႏွင့္ ရပ္ေနပါလား။ မရပ္။

မိေအာင္ “ဖမ္း”ျပီး မလြတ္ေအာင္ “တုပ္ေႏွာင္” ထားခ်င္သည္။
ဘာႏွင့္ ဖမ္းျပီး၊ ဘာႏွင့္ တုပ္ေႏွာင္ထားမည္းနည္း။
“စကားလုံးမ်ား” ႏွင့္ ဖမ္းျပီး စကားလုံးမ်ားႏွင့္ တုပ္ေႏွာင္ထားခ်င္သည္။ မင္း….
ဘယ္ေျပးခ်င္သနည္း။
ဘာႏွင့္ ဖမ္းျပီး၊ ဘာႏွင့္ တုပ္ေႏွာင္ထားမည္နည္း။

ဤေနရာတြင္ ကမၻာေက်ာ္ ဂ်ာမန္ ကဗ်ာဆရာၾကီး ဂုိးတဲ” (Goethe)
ကမၻာေက်ာ္ေသာ စကားကုိ ကုိးကား ေဖာ္ျပလုိပါသည္။ ဂုိးတဲ၏ ဂႏၱ၀င္ေျမာက္
လက္ရာမ်ားအနက္ “ေဖာက္စ္တ္” (Faust) ဟု ေခၚေသာ ဇာတ္လမ္း ကဗ်ာ
ရွည္ၾကီးသည္ ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားလွသည္။ ဤကဗ်ာရွည္ၾကီးသည္ ဘယ္
သေဘာကုိ သရုပ္သကန္ ေဖာ္ထားပါသနည္းဟု စူးစမ္းသူမ်ားက ေမးျမန္းၾက
သည္။

သာမန္ ေမးသည္ မဟုတ္၊ အေျဖ မေပးမျခင္း အားမနားတမ္း ေမးၾကေလရာ
ေနာက္ဆုံး၌ ဂုိးတဲၾကီး ေျဖရေတာ့၏။

“ေယဘုယ် ေျပာရလွ်င္ အာရုံေျခာက္ပါးမွ သီးျခားကင္းလြတ္ေနေသာ သေဘာ
တစုံတရာကုိ သရုပ္သကန္ေဖာ္ရန္ ၾကိဳးစားျခင္းသည္ ကဗ်ာဆရာ တဦးအေနျဖင့္
ကြ်န္ေတာ္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိေသာ က်င့္သုံးမွဳ မဟုတ္ပါ။ ႏုိးၾကားသြက္လက္ေသာ
စိတ္ကူးဥာဏ္ ဓါတ္အားက တင္ျပလာသည့္ အာရုံတံဆိပ္ အရိပ္တုိ႕ကုိ တင္ျပ
လာသည့္အတုိင္း ကြ်န္ေတာ့္ အတြင္းအၾကည္က လက္ခံယူပါသည္။ အာရုံတံဆိပ္
အရိပ္ေတြကလည္း ရာႏွင့္ခ်ီ၍ မ်ားလွပါဘိေကာင္း။ အခ်ဳိ႕က ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္၊
အခ်ဳိ႕က ရႊင္ရႊင္ပ်ပ် သြက္သြက္လက္လက္၊ အခ်ဳိ႕က ခ်စ္စဖြယ္၊ အခ်ဳိ႕က အေရာင္
မ်ဳိးစုံ စုံစုံၾကြယ္ၾကြယ္။ မ်ားလွပါဘိသည္။ ဤတြင္ ကဗ်ာဆရာ တဦးအေနႏွင့္
ဘာလုပ္ရပါမည္နည္း။ အျခားေတာ့ လွဳပ္စရာ မရွိ။ ပထမ ….. အာရုံတံဆိပ္ အရိပ္
ေတြကုိ စိတ္တြင္း၌ ပုံေလာင္း ရပါသည္။ ပုံေဖာ္ ရပါသည္။ ဒုတိယ ….. ကြ်န္ေတာ္
ေရးျပီးသည္ကို ဖတ္ၾကသူ၊ ၾကားၾကသူတုိ႕သည္ ယင္းအာရုံတံဆိပ္ အရိပ္ေတြကို
တသေ၀မတိမ္း လက္ခံရရွိၾကရေအာင္ ကြ်န္ေတာ္ ဖန္တီး လုပ္ေဆာင္ရပါသည္။
ထင္ထင္ရွားရွား ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ရွိေသာ ထပ္ဆင့္တင္ျပႏုိင္စြမ္းႏွင့္ ဖန္တီး
လုပ္ေဆာင္ ရပါသည္”

ကဗ်ာဆရာ၏ ကိစၥကို အသားေျခ- အႏွစ္ေတျပီး ဂုိးတဲ ေျပာျပျခင္း ျဖစ္ေလသည္။
ဂုိးတဲ ေျပာျပခ်က္အရ …..

(၁) ျပင္ပ၊ ပကတိေလာကၾကီးမွ အရင္းခံ၍ လာေသာ္လည္း စိတ္တြင္း၌ သူ႕သခၤါရ
ႏွင့္ သူ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ “ဖန္တက္ဇမာေဂါရိယ”(Phantasmagoria)
ေခၚ အာရုံတံဆိပ္ အရိပ္ေတြႏွင့္ ျပြမ္းေသာ “စိတ္ကူးဥာဏ္ေလာက” ရွိသည္။
(၂)ထင္ဟပ္လာေသာ အာရုံတံဆိပ္ အရိပ္တုိ႕ကုိ အမိဖမ္းတတ္ေအာင္ ဓါတ္သြင္း
ထားသည့္ ဖလင္ႏွင့္တူသည့္ ကဗ်ာဆရာ၏ စိတ္ရွိသည္။
(၃)ထုိအာရုံ တံဆိပ္အရိပ္တုိ႕ကုိ ပုံသဏၭာန္ေဖာ္ျပီး ပုိ႕ေဆာင္ဆက္သြယ္ေပးလုိ
ေသာ လွဳံေဆာ္စိတ္ကလည္း ကဗ်ာဆရာ၌ ရွိသည္။

စကားထူး စကားဆန္း ျဖစ္ေနေသာ ဖန္တကဇမာေဂါရိယ အေၾကာင္း ရွင္းျပလုိ
ပါသည္။
ဤစကား၏ မူလ အဓိပၸါယ္မွာ မ်က္လွည့္မွန္ေျပာင္း မီးအိမ္ ျဖစ္သည္။ ထုိမွန္ေျပာင္း
မီးအိမ္အတြင္းသုိ႕ ထည့္လုိက္ေသာ ပစၥည္းတုိ႕သည္ အခ်င္းခ်င္း ေရာယွက္ကာ
အရြယ္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ သဏၭာန္အမ်ဳိးအမ်ဳိး၊ အေရာင္အမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာင္းလဲ၍ ျဖစ္ေပၚ
လွည့္စားတတ္သည္။ ဤသဘာ၀ကုိ တင္စားျပီး စိတ္ကူးဥာဏ္ေလာကမွ သိျမင္
ခံစားမွဳမ်ား၊ အိပ္မက္ေလာကမွ သိျမင္ခံစားမွဳမ်ားကို ဖန္တက္ဇမာေဂါရိယဟု
ေခၚသည္။

ျမန္မာတုိ႕ သိျပီးသာ အဘိဓမၼာႏွင့္ ရွင္းလွ်င္ ပုိလြယ္ပါသည္။
အဆင္းႏွင့္ အၾကည္တုိက္လွ်င္ ျမင္မွဳဆတ္ဆတ္ စကၡဳသမၹႆ ျဖစ္သည္။ ယင္း
ဖႆ ကုိ မေနာသေဥၥတနာက မေနာ၀ိညာဏ္ၾကီးဆီ ပုိ႕ေပးသည္။
မေနာ၀ိညာဏ္ၾကီးဆီ ေရာက္ပါမွ ပုထုဇဥ္၏ သိမွဳၾကီး ျပီးျပည္စုံသည္။ ပုထုဇဥ္
၏ သိမွဳၾကီးဆုိသည္မွာ “ပညတ္ႏွင့္ တကြ တင္” ၍သိျခင္း ျဖစ္သည္။ ပညတ္ႏွင့္
တကြ တင္၍ သိျခင္း ဆုိသည္မွာ ….. နာမပညတ္၊ သဏၭာန ပညတ္ေပၚ၍
ဣ႒၊ အနိ႒ရိပ္တုိ႕ မ်က္ေတာင္ခတ္ကာ ေသာမနႆ ေ၀ဒနာ၊ ေဒါမနႆ
ေ၀ဒနာတုိ႕ႏွင့္ယွဥ္လ်က္ သိျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္လည္း ….
“မာယူပမာနဥၥ ၀ိညာယံ” …..

မေနာ၀ိညာဏ္ၾကီးသည့္ မ်က္လွည့္ဆရာၾကီးႏွင့္တူ၏ဟု ျမတ္စြာဘုရား
ေဟာေတာ္မူသည္။ အရိယာ အရွင္ျမတ္မ်ားကုိ သာမေနာ၀ိညာဏ္ၾကီး
မ်က္လွည့္ျပ၍ မရေတာ့၊ အရိယာ အရွင္ျမတ္မ်ားကား ဒိေဌ ဒိ႒ မတၱံ
ေခၚ ျမင္မွဳဆတ္ဆတ္ ပရမတ္ကိုသာ ဆြဲကုိင္ေလသည္။

ကဗ်ာဆရာသည္ ပုထုဇဥ္သာ ျဖစ္ေလသည္။ သူ ျမင္လွ်င္ ၾကားလွ်င္ နာမပညတ္၊
သဏၭာန ပညတ္တုိ႕အျဖစ္ႏွင့္သာ ျမင္သည္။ ၾကားသည္။ ဣ႒ရိပ္၊ အနိ႒ရိပ္တုိ႕ကုိ
သူ လက္ခံသည္။ သူ႕ ျမင္မွဳ ၾကားမွဳတုိ႕၌ ေသာမနႆ ေ၀ဒနာ၊ ေဒါမနႆ ေ၀ဒနာ
အျမဲကပ္လ်က္ ပါေနသည္။ အဲ …. အဲတာေတြ အားလုံးကုိ သူက ျပန္ေဖာက္သည္
ခ် ေျပာျပခ်င္ေသးသည္။

“အာရုံမ်က္ျမင္၊ ဖူးေျမာ္ခ်င္၍၊
သည္တြင္ ေရႊျမိဳ႕၊ သည္သုိ႕ ေစတီ၊
သည္ဆီ ေရႊနန္း၊ ေျဖာင့္တန္းေတာ့မည္
စိတ္ကရည္သည္ …. ”
လက္၀ဲသုႏၵရ အမတ္ၾကီးက သူ႕ စိတ္ကူးမွ ပုံရိပ္တုိ႕ကုိ ဤသုိ႕ ေဖာ္ခဲ့၏။

“မေနာဓါတ္ကေပြဗ်ာ၊ ေသာမနႆ ေ၀ဒနာ ျပင္းလုိက္ပါဘိ၊ တင္းဆည္မရ
ေျဖကာ၊ ယင္းအၾကည္ ယဒယာ တေမက သာကဲ၊ ေခြ်ပဌာနာလုိ႕ သာခဲ့ရပါေတာ့၊
စြဲတဲ့ ေမတၱာ …… ”
ဦးျပဳံးခ်ဳိကလည္း သူ႕ ဖန္တက္ဇမာေဂါရိယ ကုိ ဤသုိ႕ သရုပ္ခြဲျပခဲ့၏။

သူရုိ႕ အေနာက္တုိင္းသားေတြက ဤမွ် အဘိဓမၼာ မသိ။ သည္ေတာ့ … ဖန္တက္ဇမာ
ေဂါရိယ … သည္ေလာက္သာ။
ထားပါေတာ့။
သူ႕ ဖန္တက္ဇမာေဂါရိယတြင္းမွ အာရုံတံဆိပ္ အရိပ္ေတြကုိ ကဗ်ာဆရာက အမိဖမ္း
ျပီး မလြတ္ေအာင္ တုပ္ေႏွာင္ထားသည္တုိ႕ကုိ ပုံပန္းမပ်က္ေစဘဲ မူရင္းအတုိင္း သူ႕
ပရိသတ္ဆီ တပ္ဆင့္ ပုိ႕ေဆာင္ေပးခ်င္ေသးသည္။

နာမ ပညတ္ေလးေတြလည္း သည္အတုိင္း၊ သဏၭာန ပညတ္ေလးေတြလည္း သည္
အတုိင္း၊ ဣ႒-အနိ႒ အရိပ္ေလးေတြကလည္း သည္အတုိင္း၊ ေသာမနႆ-ေဒါမနႆ
ေ၀ဒနာေလးေတြကလည္း သည္အတုိင္း။ မူရင္းအတုိင္း။

ကဗ်ာဆရာ ရင္ဆုိင္ရေသာ ျပႆနာ၊ သာမန္လူႏွင့္ ျခားနားေသာ ကဗ်ာဆရာ၏
ေသြးငင္ၾကမၼာ၊ ၀ါသနာ ကိစၥ။
သူ႕ ကိစၥ ျပီးေျမာက္ရန္ ကဗ်ာဆရာသည္ သူပုိင္ ၾကားခံပစၥည္းကုိ သုံးရသည္။
သူပုိင္ ၾကားခံ ပစၥည္းက အျခားမဟုတ္ …..
စကားလုံးမ်ားသာ။

(ဆက္ရန္ …။)

(မွတ္ခ်က္။ ။
ကြယ္လြန္သူ ဆရာတကၠသုိလ္ဘုန္းႏူိင္၏ စာေပမ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။
မူပုိင္ခြင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဆရာတကၠသုိလ္ဘုန္းႏူိင္၏ မိသားစု၀င္ တစ္ဦးဦးကျဖစ္ေစ၊
စာေပအေပၚ တန္ဖုိးထားသူမ်ားက ျဖစ္ေစ ကြ်န္ေတာ္၏ အင္တာနက္ အီေမးလ္
လိပ္စာ ko.aungdk@gmail.com အား တစုံတရာ ကန္႕ကြက္ခဲ့လွ်င္ ယခုတင္ျပပါ
ပို႕စ္မ်ားအား ျပန္လည္ျဖဳတ္ခ်ေပးရန္ အဆင့္သင့္ ရွိပါသည္။ …. စစ္ျငိမ္းဒီေရ ။)

0 comments: