Friday, 24 July 2009

လီရနာ၊ ဂဂၤါ၊ ဧရာ၀တီ (၈)

ေရးသူ- တကၠသုိလ္ဘုန္းႏူိင္

ယခင္ အပုိင္း(၇)မွ အဆက္ …..

“ဘာႏွင့္ အသြင္တူသည္။ ဘာသံႏွင့္ တူသည္။ ဘယ္အေတြ႕ႏွင့္ တူသည္။
ဘယ္အရသာႏွင့္ တူသည္။ ဘယ္အနံ႕ႏွင့္ တူသည္။ …” ဤသည္မွာ ကမၻာဦး
အစမွ ကဗ်ာ့ေဖၚျမဴလာ ျဖစ္သည္။

ဤသုိ႕ျဖစ္လွ်င္ စကားတန္ဆာ (figures of speech) ေတြ ေဆြးေႏြးေနသည္
မဟုတ္ေလာဟု ေမးႏုိင္ပါသည္။
မွန္ပါသည္။ ေဆြးေႏြးေနပါသည္။
သုိ႕ရာတြင္ စကားတန္ဆာ၊ အလကၤာ။
ဥပမာ- ဥပေမယ်စေသာ … စေသာ စကားမ်ားကား ကဗ်ာအေၾကာင္း ေျပာတုိင္း
ေျပာၾကပါမ်ားသျဖင့္ ဖြတ္ဖြတ္ညက္ညက္ ေၾကေနေလျပီ။

အဂၤလိပ္ဘာသာ၌ ထရုိက္တ္ (trite) ဟူေသာ စကားလုံးတစ္လုံးရွိသည္။
မူလ လက္တင္ဘာသာအဓိပၸါယ္မွာ ပြန္းရွသည္။ စားသြားသည္ဟု ျဖစ္၏။
သုံးပါမ်ားလြန္းသျဖင့္ (၀ါ) အသုံးလြန္ေသာေၾကာင့္ မူလကရွိေသာ လတ္ဆတ္
လန္းဆန္းမွဳ၊ သစ္လြင္မွဳ၊ အသက္ရွင္မွဳ၊ အားမာန္ျပည့္မွဳေတြ ပြန္းရွ၊ ညွိဳးႏြမ္း၊
ဆုတ္ယုတ္၊ ရုိးအီသြားေသာ သေဘာကုိ ထရုိက္တ္ဟု ေခၚသည္။ အေနာက္
တုိင္း ေခတ္သစ္ကဗ်ာဆရာေတြၾကားတြင္ စကားတန္ဆာေတြအေၾကာင္း
ေျပာလွ်င္ ထရုိက္တ္ေတြ လာရြတ္ျပေနသည္ဟု စိတ္ကုန္ေၾကာင္း ညည္းတတ္
ၾကသည္။

အင္း … စိတ္ကုန္မည္ဆုိလွ်င္လည္း ကုန္ထုိက္ေသာ အေၾကာင္းေတြက ရွိသည္။

ကဗ်ာအေၾကာင္းအမွန္ သိလွသည္မဟုတ္ဘဲ ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာခ်င္သူအခ်ဳိ႕
တုိ႕က ကဗ်ာက်မ္းမ်ားမွ ဆုိေသာ ေ၀ါဟာရၾကီးမ်ား၊ စကားလုံးၾကီးမ်ား၊ သေဘာ
မ်ား၌ တပ္ထားေသာ အမည္မ်ား၊ ထုံးမ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ား … စသည္ စသည္တုိ႕ကို
အလြတ္ရြတ္ျပ၍ အာေဘာင္အရင္းသန္သန္ “မွဳတ္” တတ္ၾကသည္။ ထုိသူတုိ႕
“မွဳတ္” ေသာ အရာတုိ႕မွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ သူသူငါငါ သိျပီးသည္တုိ႕ ျဖစ္ေန
ေသာေၾကာင့္ အသစ္သီလုိသူ အမ်ားတုိ႕ “စိတ္ကုန္” မိၾကသည္မွာ မဆန္းေခ်။

ထရုိက္တ္ေတြ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ စိတ္ကုန္မိၾကသည္ျဖစ္ေစကာမူ စကား
တန္ဆာေတြ အေၾကာင္းေတာ့ ေဆြးေႏြးသင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ စကားတန္ဆာ
ေတြ၏ အေျခခံကိစၥတုိ႕ကိုမူ ေလးေလးနက္နက္ ေဆြးေႏြးသင့္သည္။

ဖစ္ဂါးစ္ေအာ့ဖ္ စပိခ်္ကို စကားတန္ဆာဟု ေခၚလုိက္ရျခင္းကိုပင္ ကြ်န္ေတာ္အေန
ႏွင့္ အားမရလွပါ။
စကားကုိ တန္ဆာဆင္သည္။ မွန္ပါ၏။ ဘာေၾကာင့္ တန္ဆာဆင္သနည္း။
တန္ဆာဆင္ျခင္းဆုိသည္မွာ မလုိဘဲ ဆင္ျခင္းလည္း ရွိသည္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ယခုေဆြးေႏြးလုိသည္မွာ တန္ဆာဆင္ရေသာ စကားတန္ဆာ
ဆင္ျခင္း၏ သဘာ၀ႏွင့္ ကိစၥ ျဖစ္ေလသည္။
အထက္တြင္ ကဗ်ာဆရာ လုပ္ရသည့္ ဘ၀ကူးေပးျခင္း သုိ႕မဟုတ္ ဘ၀ေျပာင္း
ေပးျခင္း အေၾကာင္းကို ဆုိခဲ့ျပီ။ ဤသုိ႕ဘ၀ ေျပာင္းေပးျခင္းကိစၥအတြက္ စကား
လုံးတုိ႕ကို ျပဳျပင္စီရင္ျခင္းကို လုိက္ဆင္ရေသာ စကားတန္ဆာဟု ေခၚသည္။
ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ျမန္မာ ကဗ်ာက်မ္းမ်ားတြင္ အတၳလကၤာရဟု ေခၚသည့္ တန္ဆာ
ဆင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘာေၾကာင့္ ဤသုိ႕ျပဳျပင္စီရင္ရသနည္း။
အဓိပၸါယ္ ထိထိမိမိ ေပါက္သြားသည္ ဆုိျခင္းမွာ ဘာပါနည္း။
နားလည္သြားသည္ဟူေသာ အေျဖႏွင့္ မလုံေလာက္ပါ။ နားလည္ဖုိ႕ ကိစၥေလာက္
ကိုမူ စကားေျပက တတ္ႏုိင္သည္။ အခ်ဳိ႕ေနရာတြင္ ပုိ၍ပင္ တတ္ႏုိင္ေသးသည္။

ဤတြင္ ဂုိးထဲ၏ စကားဆီသုိ႕ ျပန္ေရာက္လာသည္။
အာရုံတံဆိပ္ အရိပ္မ်ား …… ။
ကဗ်ာဆရာ၏ မေနာ၀ိဥာဏ္ၾကီးတြင္းမွ အာရုံတံဆိပ္ အရိပ္မ်ားသည္ ျပင္ပကမၻာ
ၾကီးမွ ပကတိျဖစ္ေသာ အေရာင္ေတြ မဟုတ္။ မ်ဥ္းေတြ မဟုတ္။ အသားေတြ၊
ထုေတြ မဟုတ္။ အေတြ႕ေတြ၊ အသံေတြ၊ အနံ႕ေတြ၊ အရသာေတြ မဟုတ္။
အင္း … အာရုံတံဆိပ္အရိပ္ ….။ အာရုံတံဆိပ္ အရိပ္သာ။ စကားလုံးေတြကလည္း
အေရာင္ေတြ … မ်ဥ္းေတြ … ထုေတြ စသည္စသည္ မဟုတ္။

သည္ၾကားထဲက ကဗ်ာဆရာသည္ တပါးသူ၏ မေနာ၀ိဥာဏ္တြင္း၌ မိမိျမင္သလုိ။
သိသလုိ။ ခံစားရသလုိ …. စသည္ စသည္ … ေပၚလာေအာင္ လုပ္ယူရမည္။
ေပၚလာေအာင္ ….။ ထင္လာေအာင္ …. ။

ဤစကားမ်ားက ကဗ်ာ၌ အေရးၾကီးလွေသာ သေဘာတစ္ခုဆီ ညႊန္ျပေနသည္။
အင္မစ္ဂ်ရီ (imagery)

(၈)
ယခင္လက ေဆာင္းပါးအဆုံးကို အင္မစ္ဂ်ရီဟူေသာ စကားလုံးႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္ပိတ္
ခဲ့သည္။ ဤစကားကို ဘာသာျပန္၍ ရလ်က္သားႏွင့္ မူလ အဂၤလိပ္စကားအတုိင္း
ကြ်န္ေတာ္ တမင္ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

ေခတ္ျပိဳင္ကဗ်ာေလာကတြင္ အင္မစ္ဂ်ရီ ေျပာၾကသည္။ ေခတ္ျပိဳင္ကဗ်ာအမ်ားတြင္
အင္မစ္ဂ်ရီကို ၾကိဳးၾကိဳးစားစား ေဖာ္ၾကည့္ေနၾကသည္။

အင္မစ္ဂ်္ (image)အင္မဂ်စ္ဇင္းမ္ (imagism) ။ အင္မစ္ဂ်ရီတုိ႕ကား အမွန္မွာ
ေခတ္ျပိဳင္ ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာမွ မဟုတ္။ ဘယ္ေခတ္က ဘယ္ကဗ်ာအေၾကာင္း
ေျပာေျပာ ယင္းသေဘာတုိ႕အေၾကာင္း ထည့္သြင္း မေဆြးေႏြးလွ်င္ မျဖစ္။

ယင္းစကားလုံး သုံးလုံးအနက္ မူလက်ေသာ စကားမွာ အင္မစ္ဂ်္ ျဖစ္ေလသည္။
ထုိစကားကလည္း လက္တင္စကား အင္မဂုိ (imago) မွ ဆင္းသက္လာသည္။
တူေအာင္ တုထားျခင္း၊ ပုံတူ၊ ရုပ္ထုဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။

အဂၤလိပ္စကား အင္မစ္ဂ်္တြင္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အဓိပၸါယ္ ဆင္တူေသာ၊ သုိ႕မဟုတ္
သေဘာခ်င္း တနည္းမဟုတ္ တနည္း ဆက္သြယ္ေနေသာ အဓိပၸါယ္ေပါင္းနာမ္
အျဖစ္ (၈) မ်ဳိး၊ ၾကိယာအျဖစ္ (၅) မ်ဳိး ရွိသည္။

တုျခင္း ပုံတူ၊ ရုတ္ထု၊ ပန္းခ်ီပန္းပုျဖင့္ လူ သုိ႕မဟုတ္ အရာ၀တၳဳတုိ႕ကို ပုံေဖာ္ျပ
ထားျခင္း (ေၾကးရုပ္၊ ေက်ာက္ရုပ္၊ ဆင္းတုေတာ္တုိ႕ အပါအ၀င္) မွန္တစ္ခု ေရာင္
ျပန္ထုတ္၍ လည္းေကာင္း၊ မွန္ဘီလူးတုိ႕မွ အလင္းေရာင္ညြတ္ေကြးမွဳျဖင့္ ထုတ္ေပး
ျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ေတြ႕ရေသာ ျမင္မွဳ အျခား လူ၊ အျခားအရာတစ္ခုႏွင့္
အလြန္တူေနေသာ တပါးေသာ လူ၊ တပါးေသာ အရာတစ္ခု စိတ္၌ ထင္ေသာ
ပုံသဏၭာန္တစ္ခု၊ သေဘာတစ္ခု၊ အျမင္တစ္ခု၊ အစြဲအမွတ္ တစ္ခု။ နမူနာတစ္ခု၊
ပုံေသ ဥပမာ တစ္ခု၊ သေကၤတ နိမိတ္ပုံတစ္ခု၊ ဂုဏ္သတၱိေပၚလြင္မွဳ တစ္ခု။
ပီသေသာ ကိုယ္စားျပဳမွဳ၊ အစစ္အမွန္ႏွင့္ ခြဲျခားမရေအာင္ ေဖာ္ျပမွဳ စကားတန္ဆာ၊
ဥပမာ၊ ဥပစာ၊ ဥဒါဟရုဏ္ ခြဲျခားစိတ္ျဖာ စိတ္ပညာ၌ အထူး သတ္မွတ္သုံးသေသာ
မသိစိတ္တြင္း၌ တစုံတေယာက္ႏွင့္ တူေအာင္ စိတၱဇနည္းျဖင့္ တည္ထုထားေသာ
ပုံရုပ္သဏၭာန္ တစ္ခု။

ၾကိယာအျဖစ္ ဆုိလွ်င္ … တုသည္၊ ပုံေဖာ္သည္၊ သရုပ္ေဖာ္သည္။ ေရာင္ျပန္သည္၊
မွန္ရိပ္ထုတ္သည္။ စိတ္၌ ပုံဆြဲသည္၊ စိတ္ကူးသည္နမူနာအျဖစ္ ျပဳသည္၊ ပုံေသ
ပုံစံျပသည္ ပီပီျပင္ျပင္ ေဖၚျပသည္၊ စကားတန္ဆာမ်ားျဖင့္ ေဖၚျပသည္။

အင္မစ္ဂ်ရီ ဆုိသည္မွာ အင္မစ္ဂ်္၏ စိတၱဇနာမ္ ျဖစ္သည္။ အင္မစ္ဂ်စ္ဇင္းမ္ကား
ေယဘုယ်အားျဖင့္ အင္မစ္ဂ်္၏ စိတၱဇနာမ္ျဖစ္ျပီး အထူးအားျဖင့္မူ (၁၉၁၄) ခု
ေနာက္၌ ေပၚလာေသာ ေမာ္ဒန္ကဗ်ာ လွဳပ္ရွားမွဳႏွင့္ သေဘာတရား ျဖစ္သည္။

(ဆက္ရန္ …။)

(မွတ္ခ်က္။ ။
ကြယ္လြန္သူ ဆရာတကၠသုိလ္ဘုန္းႏူိင္၏ စာေပမ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။
မူပုိင္ခြင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဆရာတကၠသုိလ္ဘုန္းႏူိင္၏ မိသားစု၀င္ တစ္ဦးဦးကျဖစ္ေစ၊
စာေပအေပၚ တန္ဖုိးထားသူမ်ားက ျဖစ္ေစ ကြ်န္ေတာ္၏ အင္တာနက္ အီေမးလ္
လိပ္စာ ko.aungdk@gmail.com အား တစုံတရာ ကန္႕ကြက္ခဲ့လွ်င္ ယခုတင္ျပပါ
ပို႕စ္မ်ားအား ျပန္လည္ျဖဳတ္ခ်ေပးရန္ အဆင့္သင့္ ရွိပါသည္။ …. စစ္ျငိမ္းဒီေရ ။)

0 comments: