Friday 17 July 2009

လီရနာ၊ ဂဂၤါ၊ ဧရာ၀တီ (၇)

ေရးသူ- တကၠသုိလ္ဘုန္းႏူိင္

ယခင္ အပုိင္း(၆)မွ အဆက္ …..
(မွတ္ခ်က္။ ။အပုိင္း(၆)ႏွင့္ အပုိင္း(၇)၏ ထက္၀က္ မရွိေသာေၾကာင့္ အပုိင္း(၇)၏
က်န္ ထက္၀က္မွ စတင္ေဖာ္ျပပါသည္။)

ဓါတ္ေလးပါးသေဘာႏွင့္ သူ႕သဘာ၀ သူေဆာင္လ်က္ သူ႕ဘာသာသူ “ဘြားဘြား”
ေပၚေနသည့္ ျပင္ပကမၻာ။ အၾကည္ဓါတ္တုိ႕ႏွင့္တကြ ျပဳျပင္စီရင္တတ္ေသာ
မေနာ၀ိဥာဏ္ႏွင့္ လူျဖစ္ေနသည့္ ကဗ်ာဆရာ။ သူ႕မေနာ၀ိဥာဏ္မွ အာရုံတံဆိပ္
အရိပ္တုိ႕ကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် အရင္းအတုိင္း ပရိႆတ္ဆီသုိ႕ ပုိ႕ေဆာင္ဆက္သြယ္
လုိေသာ ကဗ်ာဆရာ၏ ကိစၥ ….။ တစ္နည္း …..

ျပဳျပင္စီရင္တတ္ေသာ အေျခအေနေဘာင္အတြင္း၌ ေရာက္ေနရေသာ ကဗ်ာဆရာ
၏ ဘ၀ ….။

ဤအခ်က္တုိ႕ကုိ လက္ခံႏုိင္လွ်င္ ကဗ်ာဆရာတုိ႕ အမွတ္မထင္ အလြယ္တကူ
လက္သုံးအျဖစ္ ေျပာမိတတ္ၾကေသာ စကားအခ်ဳိ႕တုိ႕၏ မျပည့္စုံမွဳကို သတိျပဳ
မိၾကေလမည္။

“ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ကေတာ့ …. အရွိကုိ အရွိအတုိင္း တင္ျပတယ္ခင္ဗ်။”

ဤစကားမ်ဳိးဆုိသူသည္ မိမိကုိယ္က ကင္မရာၾကီး၊ မိမိထုတ္လုပ္လုိက္သည္က
ဖလင္ေကာ္ျပားဟု မဆုိလုိတန္ဟု ထင္ပါသည္။ အျခားေသာ အဓိပၸါယ္မရွိပါလွ်င္
အစြန္းတဘက္ေရာက္ေသာ ဤစကားမ်ဳိးက မျပည့္စုံ။

“ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ကေတာ့ ရင္ထဲခံစားရတာကို တင္ျပတာပဲ။”
ဤစကားမ်ဳိးေျပာသူကလည္း ခံစားမွဳဟူသည္ကို အထုပ္ကေလးႏွင့္ ထုပ္ျပီး
လက္ဆင့္ကမ္းေပး၍ ရသည့္အရာပမာ မယူဆတန္ရာဟု ထင္ပါသည္။
တစ္ပါးေသာ အဓိပၸါယ္ႏွင့္ သုံးသည္ မဟုတ္လွ်င္ ဤစကားသည္လည္း အျခား
ေသာ တစ္ဘက္စြန္းမွ မျပည္စုံေသာ စကားတစ္ခုသာ ျဖစ္ေလသည္။

ႏွဳိက္နဲေသာ သေဘာတုိ႕ကုိ အသာဖယ္ထား။ သာမန္ အာရုံသိတရားမ်ားကိုပင္
မိမိသိသည္ကဲ့သုိ႕ တစ္ပါးသူ သိရန္ မည္သုိ႕ ဆက္သြယ္ရသနည္း။
ဤေနရာ၌ အျခားအႏုပညာရွင္တုိ႕ႏွင့္ ကဗ်ာဆရာ၏ အျဖစ္က မတူေလ။

အေရာင္သည္ အေရာင္ကုိ ေဖာ္ျပႏုိင္သည္။ မ်ဥ္းသည္ မ်ဥ္းကို ေဖာ္ျပႏုိင္သည္။
ပင္လယ္ျပာတစ္ခုကို ေဖာ္ျပလုိေသာ ပန္းခ်ီဆရာ၌ ေဆးျပားရွိသည္။ သူလုိခ်င္
ေသာ အျပာမ်ဳိး ရရွိရန္ စပ္ဖုိ႕ သူ႕၌ အျခား အေရာင္ေဆးေတြ ရွိသည္။ တတိယ
ဒုိင္မင္းရွင္း ဒုကၡမွ လြဲ၍ က်န္ေသာမ်ဥ္းေတြ ေဖၚရန္ သူ႕မွာ မ်ဥ္းေတြ ရွိသည္။
မ်ဥ္းေျဖာင့္ ယူမလား။ မ်ဥ္းေကြး ယူမလား။

ခက္သည္ကား … ကဗ်ာဆရာ အတြက္မူ သူသုံးႏုိင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားမွာ စကား
လုံးမ်ား ….။ စကားလုံးမ်ားမွအပ အျခား မရွိ။

အရာ၀တၳဳေတြႏွင့္ စကားလုံးၾကား ရွိေသာ ဆက္သြယ္ေရးက အေရာင္ႏွင့္
အေရာင္၊ မ်ဥ္းႏွင့္မ်ဥ္းကဲ့သုိ႕ တုိက္ရုိက္ဆက္သြယ္ျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္။
စကားလုံးမ်ားက ေႏြးလည္းမေႏြး၊ ေအးလည္းမေအး။ လင္းလည္းမလင္း၊
ေမွာင္လည္းမေမွာင္။ စကားလုံးမ်ား၌ အရသာမရွိ။ အနံ႕မရွိ။

စကားလုံးမ်ားႏွင့္ ဘာကုိမွ် တုိက္ရုိက္ ဆက္သြယ္ေပး၍ မရ။
ကဗ်ာဆရာသည္ ဘ၀ကူးေပးျခင္း (transfer) သုိ႕မဟုတ္ ဘ၀ေျပာင္းေပးျခင္း
(translate) လုပ္ေပးရသည္။
ကဗ်ာဆရာက ပင္လယ္ျပာအေၾကာင္း ေျပာခ်င္သည္။ သုိ႕ရာတြင္ အျပာမ်ဳိးေပါင္း
မေရမတြက္ႏုိင္ေအာင္ ရွိသည္။ ကုိယ္လုိခ်င္ေသာ အျပာကုိ ဘယ္ပုံျပာျပမည္နည္း။

ကဗ်ာဆရာ၌ စပ္ဟပ္ျခယ္ျပရန္ ေဆးမရွိ။
ကဗ်ာဆရာသည္ မိမိေဖၚျပလုိေသာ အရာႏွင့္ တျခားစီ ျဖစ္ေသာ္လည္း တူေသာ
အျခားအရာတုိ႕၏ ဆက္သြယ္ျခင္း (၀ါ) ေဆြမ်ဳိးေတာ္ျခင္းကို အားကုိးလက္ကိုင္
ျပဳရသည္။ စည္းကမ္းကား တူေသာ အျခားအရာသည္ ေဖၚျပလုိေသာ အရာထက္
ပုိမုိခုိင္ခံ့စြဲျမဲ ရမည္။ ခုတစ္မ်ဳိး ခုတစ္မ်ဳိး ေျပာင္းေရြ႕တတ္ ျပယ္တတ္ေသာ အရာမ်ဳိး
မျဖစ္ေစရ။

အဂၤလိပ္ ေမာ္ဒန္ကဗ်ာတစ္ခုက ဤသုိ႕ေဖာ္ျပသည္။
“ … လား(ခ္)စပါးပြင့္ျပာေရာင္ ပင္လယ္ကို ေမႊ႕ကာ လွဳိင္းထိပ္တုိ႕ကုိ ဌက္ဥျဖဴ
ေရာင္ ေရျမွဳပ္မ်ားအျဖစ္ ကြဲေၾကေစျပီး၊ ေက်ာက္စိမ္းေဖ်ာ့ေရာင္လွဳိင္းတြန္႕
တစ္တြန္႕ျပီး တစ္တြန္႕ကို အားဘူးကာေကြ႕၏ ေသာင္ေျခသုိ႕ တြန္းပုိ႕လ်က္
ေလညွင္းက တုိက္ေနသည္။”

ေကာင္းကင္အေၾကာင္းေျပာသည္ကိုလည္း ၾကည့္ပါ။
“ …. ဆားလ္ဗီးယား ပန္းဆုပ္၏ ေမွာင္ျပာေသာ ထိပ္စြန္းကဲ့သုိ႕ ျပာေနသည့္
ေကာင္းကင္ၾကီး၏ ေမွာက္ထားေသာ ခြက္သည္ ပင္လယ္ထက္တြင္ ခုံးခုံးမုိး
လ်က္ေန၏။”

ဟုိးေရွ႕ ေရွးပေ၀ဏီက ေခါမကဗ်ာ ဆရာၾကီး ဟုိးမားက ပင္လယ္ကို
အရက္မွဳိင္းမွဳိင္းေရာင္ ပင္လယ္ (Wine-dark sea) ဟု ဆုိခဲ့သည္။
ဟုိးမားႏွင့္ ေမာ္ဒန္ကဗ်ာဆရာၾကား၌ ႏွစ္ေတြ ေခတ္ေတြ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီလ်က္
ျခားခဲ့ျပီး။ သူတုိ႕ႏွစ္ဦးၾကား ကဗ်ာသေဘာတရား အျမင္ေတြ၊ ဘ၀ႏွင့္ေလာက
ဆုိင္ရာ ဒႆနအျမင္ေတြ စၾကၤာ၀႒ာ ျခားေနမည္။ သုိ႕ရာတြင္ သူတုိ႕ႏွစ္ဦးၾကား
တူညီေနသည့္ တစ္ခုရွိ၏။

သူတုိ႕ႏွစ္ဦးလုံး မိမိေဖၚျပလုိေသာ အရာႏွင့္ တျခားစီျဖစ္ေသာ္လည္း တူေသာ
အျခားအရာတုိ႕၏ ဆက္သြယ္ျခင္း(၀ါ) ေဆြမ်ဳိးေတာ္ျခင္းကို အားကိုးလက္ကိုင္
ျပဳၾကသည္။

ဤသုိ႕ဆုိလွ်င္ ၾကားခံပစၥည္း၏ ကန္႕သတ္ခ်က္ ေဘာင္အတြင္း၌ အလုပ္ လုပ္
ၾကရာ၌ ေမာ္ဒန္သမားသည္ ဟုိးမာေရွ႕ ေျခတစ္လွမ္းမွ် မေက်ာ္ႏုိင္ေသးေပ။
(ခြင့္လႊတ္ၾကပါ။)

မတတ္ႏုိင္ပါ။ အျပင္ပကမၻာေလာကၾကီးမွ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕၏ အာရုံေတြကို ထိခုိက္
ႏွဳိးဆြလာခ်က္ေတြကို တဆင့္ ျပန္ေျပာေလတုိင္း သြယ္၀ုိက္ဆက္သြယ္ရျခင္း
(Indirection) ကို ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ မေရွာင္လႊဲႏုိင္ပါ။

(ဆက္ရန္ …။)

(မွတ္ခ်က္။ ။
ကြယ္လြန္သူ ဆရာတကၠသုိလ္ဘုန္းႏူိင္၏ စာေပမ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။
မူပုိင္ခြင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဆရာတကၠသုိလ္ဘုန္းႏူိင္၏ မိသားစု၀င္ တစ္ဦးဦးကျဖစ္ေစ၊
စာေပအေပၚ တန္ဖုိးထားသူမ်ားက ျဖစ္ေစ ကြ်န္ေတာ္၏ အင္တာနက္ အီေမးလ္
လိပ္စာ ko.aungdk@gmail.com အား တစုံတရာ ကန္႕ကြက္ခဲ့လွ်င္ ယခုတင္ျပပါ
ပို႕စ္မ်ားအား ျပန္လည္ျဖဳတ္ခ်ေပးရန္ အဆင့္သင့္ ရွိပါသည္။ …. စစ္ျငိမ္းဒီေရ ။)

1 comments:

မမသီရိ said...

ေက်းဇူးရွင့္ ကိုေအာင္
နဲနဲ ရွည္ရွည္ေလး ရိုက္ေပးပါလား.. း)
ဖတ္ရတာ အားမရ လို႕.. း)