Monday 13 July 2009

လီရနာ၊ ဂဂၤါ၊ ဧရာ၀တီ (၆)

ေရးသူ- တကၠသုိလ္ဘုန္းႏူိင္

ယခင္ အပုိင္း(၅)မွ အဆက္ …..

ကြ်န္ေတာ္ ယခုတင္ျပေနေသာ အခ်က္မွာ … “အာရုံ သိလြန္သေဘာ” ကိုပင္
ကဗ်ာဆရာသည္ မိေအာင္ ဖမ္းတတ္၏။ ကဗ်ာဆရာေကာင္းတုိ႕သည္ ဖမ္းမိ
လည္း ဖမ္းမိၾကသည္။

ဘာႏွင့္ ဖမ္းသနည္း။ စကားလုံးႏွင့္ ဖမ္းမိၾကသည္။
ဘယ္ကဲ့သုိ႕ ဖမ္းမိသနည္း။ မူလ ေမးခြန္းဆီသုိ႕ပင္ ျပန္လည္လာခဲ့သည္။

ျပခဲ့ေသာ နမူနာမ်ားကို ျပန္စစ္လွ်င္ ကဗ်ာစပ္မည့္ ကဗ်ာဆရာသည္ အေျခအေန
တစ္ခုအတြင္း၌ ေရာက္ေနသည္။ အေျခအေနဆုိေသာ စကားမွာ ဆစ္ခ်ဴးေအးရွင္း
(Situation) ဟူေသာ စကားကုိ ဘာသာျပန္ထားျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ အေျခအေန
ဆုိသည္မွာ အဆက္အဆံမဲ့ေသာ သီးသန္႕ ကင္းလြတ္တည္ရွိေနျခင္းကို မဆုိလုိ။
ျပဳျပင္စီရင္ေသာ ဆက္ဆံမွဳတုိ႕ အလယ္၌ တည္ရွိေနျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။

အရွင္ ဥတၱမေက်ာ္၏ အေျခအေနကုိ ၾကည့္ပါ။
ရုပ္ပတ္၀န္းက်င္အားျဖင့္ စာဆုိရွင္သည္ ေတာေတာင္တုိ႕တြင္းမွာ ျဖစ္သည္။
ေတာေတာင္တုိ႕တြင္းမွာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သစ္ပင္ေတြရွိမည္။ သစ္ရြက္ေတြ
ရွိမည္။ ပန္းေတြ ရွိမည္။ ဌက္သံေတြ ရွိမည္။ ေတာင္တန္းေတြ ေတာင္ကုန္းေတြ
ရွိမည္။ ေျမၾကီးကိုလည္း ျမင္ရမည္။ ေကာင္းကင္ကုိလည္း ျမင္ရမည္။ တိမ္ေတြ
ေနေရာင္ေတြ အရိပ္ေတြကိုလည္း ေတြ႕ရမည္။ ေတာၾကား၌ တုိက္ေသာေလကို
လည္းေကာင္း၊ ေျမႏွင့္ထိေသာ ေျခမွ အေတြ႕ကုိလည္းေကာင္း ခံစားရမည္။
ေတာနံ႕ ေတာင္နံ႕ ပန္းနံ႕ေတြကိုလည္း ရွဴရမည္။

အဲသည္ ရုပ္ပတ္၀န္းက်င္အျပင္ ရွင္ဥတၱမေက်ာ္ဟု ေခၚေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ အေျခ
အေနကလည္း ရွိေသးသည္။
ရွင္ဥတၱမေက်ာ္သည္ နတ္သွ်င္ေနာင္ မဟုတ္။

သစ္ရြက္တုိ႕ “၀ါၾကန္နီေမာင္း။ ပင္တုိင္းေျပာင္း” သည့္ ရုပ္ပတ္၀န္းက်င္မွာ
နတ္သွ်င္ေနာင္လည္း ေရာက္ေနဖူးသည္။ ထုိအခါ …. “ပန္းစံုေရာယွက္၊
ထုံးျမရြက္ႏွင့္” တင့္တယ္ေသာ “သက္ေပါင္းထင္ယုံ၊ လွနိတုံ” ကုိ သတိရ
သည္။ ၀ိဘက္ေထြျပား၍ လဲ၀ါပမာ ေလ၀ယ္ေလွ်ာက်ေသာ ရေသ့ ကုိ သတိ
မရ။ တနည္း …. သစ္ရြက္၀ါ၏ အမူအရာႏွင့္ စ်ာန္ေလွ်ာေသာ ရေသ့၏ အမူအရာ
ကုိ မဆက္သြယ္မိ။ သစ္ရြက္၏ အ၀ါေရာင္ႏွင့္ ဓါတုေဆြ၏ နိတုံေရႊအဆင္း ကုိ
ေတာ့ ဆက္သြယ္မိသည္။

ရွင္ဥတၱမေက်ာ္ စိတ္သႏၱာန္အတြင္း၌ ဓါတုေဆြ မရွိ။ သူေတာ္ျမတ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
စ်ာန္၊ အဘိညာဥ္၊ သီလ၊ သမာဓိ သေဘာေတြေတာ့ ရွိသည္။ သည္ေတာ့ ….
သစ္ရြက္၏ အမူအရာႏွင့္ ၀ိဘက္ေထြျပား၍ စ်ာန္ေလွ်ာ့ရေသာ ရေသ့၏ အမူအရာ
ကုိ ဆက္သြယ္မိသည္။

နတ္သွ်င္ေနာင္က အခ်စ္ႏွင့္ အလြမ္းဘက္ယုိင္သြားသည္။ အရွင္ ဥတၱမေက်ာ္က
သံေ၀ဂႏွင့္ ကရုဏာဘက္ ညြတ္သြားသည္။

ကဗ်ာဆရာ ေရာက္ေနေသာ အေျခအေနသည္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုခ်င္းသာ ဆက္ဆံ
ေနသည့္ “ေပါက္ပင္းကုိင္းညြတ္၊ ဗ်ဳိင္းနိမိတ္” ဆက္သြယ္ျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္။
“ပစၥယ သာမဂၢီ” ဟုေခၚေသာ အေထာက္အပံ့ “အေၾကာင္းေပါင္းစုံ” တုိ႕ ဆုံလာေသာ
ျပဳျပင္စီရင္မွဳအမ်ား၏ အလယ္ခြင္သာ ျဖစ္ေလသည္။

တဘက္မွာက ရုပ္ပတ္၀န္းက်င္မွ ျပဳျပင္စီရင္မွဳေတြ ရွိသည္။
အေရာင္ေတြ၊ မ်ဥ္းေျဖာင့္ မ်ဥ္းေကြးေတြ။ အသံေတြ။ အနံ႕ေတြ။ ပူျခင္း၊ ေအးျခင္း၊
ႏူးညံ့ျခင္း၊ မာေက်ာျခင္း စေသာ, စေသာ အထိအေတြ႕ေတြ။ ျငိမ္ျခင္း၊ လွဳပ္ျခင္း
ဆုိသည့္ အမူအရာေတြ …. ။

တဘက္ကလည္း ပုဂၢိဳလ္၏ အဇၩတၱ။ စိတ္ပညာမွ စကားတစ္ခုကို ဌါးသုံးၾကည့္မည္။
အတြင္း ပတ္၀န္းက်င္ (internal environment)။ အတြင္းပတ္၀န္းက်င္ ဆုိသည္မွာ
ေနာက္ခံကားပမာ ျဖစ္ေနေသာ ကဗ်ာဆရာ၏ အေတြ႕အၾကံဳေတြ၊ အမွတ္သညာေတြ၊
အစြဲအလန္းေတြ၊ စရုိက္ေတြ၊ ခ်စ္မွဳ မုန္းမွဳေတြ၊ ခံစားမွဳေတြ၊ လုိခ်င္မွဳေတြ၊ မလုိခ်င္
မွဳေတြ ….. ။

ျမန္မာနားလည္ျပီးေသာ အဘိဓမၼာႏွင့္ ဆုိမည္။
မေနာအၾကည္ၾကီးသည္ က်န္အၾကည္ တံခါးငါးေပါက္မွ ၀င္လာသမွ်ကို အရင္းအတုိင္း
ထင္ရုံသာ ထင္ျပေနသည့္ အဗ်ာပါရ မွန္ၾကီး မဟုတ္။ သူ႕၌လည္း ျပဳျပင္စီရင္တတ္
ေသာ သေဘာေတြ ကိန္းေနသည္။

လွ်ပ္ပန္းလွ်ပ္ႏြယ္ကဲ့သုိ႕ မျဖစ္ေပၚမီက ရွိေနသည္ဟုတ္။ ျဖစ္ေပၚျပီးေနာက္ ဆက္ရွိ
ေနေသးသည္ မဟုတ္။ ျဖစ္ေပၚျပီး ေနာက္ဆက္ရွိေနေသးသည္ မဟုတ္။ သုိ႕ရာတြင္
ပစၥယ အေၾကာင္းအေပါင္းစုံလာဆုံလာလွ်င္ အာကာသ ၀ိဇၨဳပါေဒါ၀၊ ေကာင္းကင္မွ
လွ်ပ္ပန္းလွ်ပ္ႏြယ္ကဲ့သုိ႕ ျဖစ္ပ်က္လာရန္ ျပဳျပင္စီရင္တတ္ေသာ “ခႏၶာ” ေတြ ကိန္း
ေနသည္။

အေနာက္ႏုိင္ငံမွ ဆရာေတြက ဤမွ်ေတာ့ မေျပာျပတတ္။

(ဆက္ရန္ …။)

(မွတ္ခ်က္။ ။
ကြယ္လြန္သူ ဆရာတကၠသုိလ္ဘုန္းႏူိင္၏ စာေပမ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။
မူပုိင္ခြင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဆရာတကၠသုိလ္ဘုန္းႏူိင္၏ မိသားစု၀င္ တစ္ဦးဦးကျဖစ္ေစ၊
စာေပအေပၚ တန္ဖုိးထားသူမ်ားက ျဖစ္ေစ ကြ်န္ေတာ္၏ အင္တာနက္ အီေမးလ္
လိပ္စာ ko.aungdk@gmail.com အား တစုံတရာ ကန္႕ကြက္ခဲ့လွ်င္ ယခုတင္ျပပါ
ပို႕စ္မ်ားအား ျပန္လည္ျဖဳတ္ခ်ေပးရန္ အဆင့္သင့္ ရွိပါသည္။ …. စစ္ျငိမ္းဒီေရ ။)

0 comments: