Tuesday, 24 March 2009

တုိက္ယူရသည့္ မ်က္ရည္တေပါက္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍

တင္ျပသူ- စစ္ျငိမ္းဒီေရ

လြတ္လပ္ေရး ရရွိျပီး ျပည္တြင္းစစ္ကာလ အတြင္း အစုိးရစစ္တပ္မွ
စစ္ဆင္ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဒုဗုိလ္မွဴးၾကီးေမာင္ေမာင္ (ေနာင္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္)
သည္ ကရင္လက္နက္ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ား၏ ဖမ္းဆီးမွဳကို ခံရပါ
သည္။ ယင္းဖမ္းဆီးခံရမွဳကုိ ကယ္ဆယ္ေရး ေအာ္ပေရရွင္းတြင္ ပထမ လ်ာထား
ျခင္း ခံရသူမွာ အျခားတဦး ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ ပုဂၢိဳလ္သည္ နာမည္ေက်ာ္ မဲနယ္
ေတာင္တန္းေပၚရွိ ဗ.က.ပ၊ ကရင္ (KNDO)၊ ပအုိ႕ အဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္းထားသည့္
စုစုေပါင္းအင္အား ၇၀၀ ေက်ာ္ကို ကြန္မန္ဒုိ ၇- ဦး၊ အရပ္သား ေလးဦး တုိ႕
ဦးေဆာင္၍ တက္ေရာက္ သိမ္းပိုက္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။

ဗုိလ္မွဴးၾကီး ေမာင္ေမာင္တုိ႕ ဖမ္းဆီးခံရခ်ိန္တြင္ ထုိပုဂၢိဳလ္အား ကြန္မန္ဒုိ တပ္ဖြဲ႕
တခုျဖင့္ သြားေရာက္ကယ္ဆယ္ရန္ ပထမ လ်ာထားခဲ့ပါသည္။ သုိ႕ေသာ္
ၾကားျဖတ္ စစ္သတင္းမ်ား ရရွိေသာ အခ်ိန္တြင္ အဆုိပါ ယင္းပုဂၢိဳလ္သည္
ေနမေကာင္း ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ စာေရးဆရာ ရန္ကုန္ဘေဆြ (ကုိလုိနီေခတ္
လြတ္လပ္ေရးရယူရန္ ေျမေအာက္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ေကာ္မတီ၏ လက္မရြံ႕ တပ္ဖြဲ႕ေခါင္း
ေဆာင္ေဟာင္း) အား အစားထုိး တာ၀န္ ေပးခဲ့ပါသည္။ စာေရးဆရာ ရန္ကုန္ဘေဆြ
၏ “တုိက္ယူရသည့္ မ်က္ရည္တေပါက္” စာအုပ္တြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ အခ်က္အလက္
မ်ားကို ထုိေခတ္က ႏုိင္ငံေတာ္ လုံျခံဳေရးႏွင့္ စစ္ဘက္လုံျခံဳေရးမ်ားအရ မပါ၀င္ပါ။
စာအုပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ၉၀ ရာခုိင္ႏွဳန္းနီးပါး မွန္ကန္ပါသည္။သုိ႕ေသာ္ ….

ဥပမာ- …..
လက္နက္ခ် ကရင္လက္နက္ တပ္ဖြဲ႕၀င္ေဟာင္းမ်ား၊ ခရစ္ယာန္သာသနာ
ျပဳမ်ား အသုံးျပဳျခင္း။
အစုိးရတပ္တြင္းမွ ပုန္ကန္မွဳျဖင့္ တိမ္းေရွာင္လာသူမ်ားဟု ခ်ီတက္ရာ လမ္း
တေလွ်ာက္တြင္ ေၾကြးေၾကာ္ျခင္း။
ပုန္ကန္သူ တပ္ေပါင္းစု ဖြဲ႕စည္းရန္ အယုံသြင္းျခင္းျဖင့္ ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာသုိ႕ ေမးျမန္း
စုံစမ္းျခင္း။

ယင္းကယ္ဆယ္ ခံရမွဳအျပီးတြင္ စစ္အရာရွိ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္သည္ ဗုဒၶဘာသာမွ
ခရစ္ယာန္ဘာသာသုိ႕ ကူးေျပာင္းခဲ့ပါသည္။ သူ႕အဖမ္းခံေနရစဥ္ ဘာသာကူး
ေျပာင္းေရး လာေရာက္စည္းရုံးေသာ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ၾကီးအား အရြဲ႕တုိက္
ျပီး ဒီေနရာက ခုႏွစ္ရက္အတြင္း လြတ္ရင္ ဘာသာေျပာင္း ကိုးကြယ္မည္ဟု
သူက ဆုိခဲ့ပါသည္။ သူ႕အား ဖမ္းဆီးထားစဥ္ က်န္းမာေရးအတြက္ ျပဳစု
ေစာင့္ေရွာက္ရာမွာ သူ႕အေပၚ တဖက္သက္ ေမတၱာသက္၀င္ေနေသာ ကရင္
လူမ်ဳိး သူနာျပဳဆရာမေလးက သူ႕အား လြတ္ေျမာက္ေစလုိေသာေၾကာင့္ ဆပ္ျပာ
တုံးေပၚတြင္ ေျမပုံဆြဲျပီး သတင္းေပးရာမွ သူတုိ႕အားလုံး လြတ္ေျမာက္ခဲ့ပါ
သည္။ သူနာျပဳ ဆရာမေလးမွာ သစၥာေဖာက္မွဳျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ အင္အားစု
၏ ေသဒဏ္ေပးျခင္းကို ခံရပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္သည္
သူ႕အား တဖက္သက္ ၾကိဳက္ရာမွ သူ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အသတ္ခံရ
ေသာ သူနာျပဳဆရာမေလးႏွင့္ ပက္သက္ျပီး ယူၾကဳံးမရ ျဖစ္ခါ ဘာသာကူးေျပာင္း
ခဲ့သည္ဟု တခ်ဳိ႕က ဆုိၾကပါသည္။

ဗုိလ္မွဴးၾကီးေမာင္ေမာင္တို႕ အုပ္စုအား ကယ္ဆယ္အျပီးတြင္လည္း လာရာလမ္း
အတုိင္း မျပန္ခဲ့ၾကပါ။ လာရာ လမ္းတေလွ်ာက္တြင္ ကရင္အင္အားစုမ်ားက
အေသပိတ္စုိ႕ျပီး ေစာင့္ေနမည္ကို ၾကိဳတြက္ ခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ကယ္ဆယ္
ေရး တုိက္ပြဲအတြင္း ဒဏ္ရာျဖင့္ ဖမ္းဆီးမိခဲ့ေသာ ကရင္လက္နက္ကိုင္ ေဆးတပ္သား
မ်ားကို ဓါးစားခံ လမ္းျပအျဖစ္ ျပဳလုပ္၍ ထုိင္းႏုိင္ငံဖက္ရွိ နယ္စပ္သုိ႕ ဦးတည္၍ ထြက္ေျပး
ခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိ႕ေနာက္ စစ္ရုံးခ်ဳပ္၏ စီစဥ္ေပးခ်က္အရ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ နယ္စပ္မွ
အစုိးရစစ္တပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသသုိ႕ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ နယ္စပ္သုိ႕
သြားရာ လမ္းကိုျပခဲ့ေသာ ဓါးစားခံ ကရင္လက္နက္ကိုင္ ေဆးတပ္သားတုိ႕ကုိ ရဟတ္
ယာဥ္ေပၚ မတက္မွီ သုတ္သင္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆုိပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ အဆုိပါ ကရင္
ေဆးတပ္သားမ်ားႏွင့္အတူ ကရင္လက္နက္ကိုင္ အရာရွိၾကီးတဦးကိုလည္း တုိက္ပြဲ
အတြင္း ဒဏ္ရာျဖင့္ ဖမ္းဆီး မိခဲ့ပါသည္။ ထုိကရင္လက္နက္ကိုင္ အရာရွိသည္
စာေရးဆရာ ရန္ကုန္ ဘေဆြႏွင့္အတူ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရး ရရန္ အဂၤလိပ္၊ ဂ်ပန္
ဆန္က်င့္ေရးမ်ားတြင္ အတူတူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဓါးစားခံ
ကရင္လက္နက္ကိုင္ ေဆးတပ္သားမ်ားကို ပစ္သတ္ခ်ိန္တြင္ စာေရးဆရာ
ရန္ကုန္ဘေဆြသည္ ထုိကရင္အရာရွိအား မသတ္ပဲ လြတ္ေပးခဲ့ပါသည္။
ထုိ႕ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ဘေဆြအား တပ္အမိန္႕အား နာခံရန္ ပ်က္ကြက္မွဳျဖင့္
ယင္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ပက္သက္ျပီး လူသိထင္ရွား ႏုိင္ငံေတာ္ဆုတံဆိပ္ကုိ
လုံး၀ မေပးအပ္ရန္ စစ္ရုံးခ်ဳပ္မွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ….

ယင္းကယ္ဆယ္ေရးတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ ရန္ကုန္တုိင္း၊ ခရမ္းျမိဳ႕နယ္ မ.ဆ.လ
ပါတီယူနစ္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အထိ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ
တပ္ရင္း(၉၀) တပ္ရင္းမွဴး ဗုိလ္မွဴးလွေအးထံမွ သိရွိရပါသည္။ ဗုိလ္မွဴးလွေအး
သည္ ယင္း ဒုဗုိလ္မွဴးၾကီးေမာင္ေမာင္အား ကယ္ဆယ္ေရးအစီအစဥ္တြင္
သာမန္ ေရွ႕ေျပး တပ္စိတ္၏ တပ္ၾကပ္ၾကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ျပီး၊
ယင္းကယ္ဆယ္ေရး အျပီးတြင္ ဗုိလ္ေလာင္းသင္တန္း တက္ခြင့္ရခဲ့သူ ျဖစ္ပါ
သည္။

(ဤမွ်သာ။)

4 comments:

လင်းထက် said...

သမိုင္းထဲက လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ေလးေတြကို အခ်ဳပ္အေနနဲ႕တင္ျပေပးလို႕ ဗဟုသုတေတြ တိုးပြားရပါတယ္ ကိုေအာင္ေရ ေက်းဇူး အထူးပါဗ်ာ..။

မမသီရိ said...

ေက်းဇူးပါ ကိုေအာင္ေရ
မသိတာေတြ သိရတယ္
ပို႕လိုက္တဲ့ေမးလ္ ရပါတယ္ ..ေက်းဇူးကမၻာ ပါ

ကလူသစ္ said...

အင္းေလ အထူးလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ဆုိေတာ႔လဲ ထားပါေတာ႔ :)

Unknown said...

မသိတာေလးေတြသိရတဲ့အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင္။