Tuesday, 24 March 2009

တုိက္ယူရသည့္ မ်က္ရည္တေပါက္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍

တင္ျပသူ- စစ္ျငိမ္းဒီေရ

လြတ္လပ္ေရး ရရွိျပီး ျပည္တြင္းစစ္ကာလ အတြင္း အစုိးရစစ္တပ္မွ
စစ္ဆင္ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဒုဗုိလ္မွဴးၾကီးေမာင္ေမာင္ (ေနာင္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္)
သည္ ကရင္လက္နက္ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ား၏ ဖမ္းဆီးမွဳကို ခံရပါ
သည္။ ယင္းဖမ္းဆီးခံရမွဳကုိ ကယ္ဆယ္ေရး ေအာ္ပေရရွင္းတြင္ ပထမ လ်ာထား
ျခင္း ခံရသူမွာ အျခားတဦး ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ ပုဂၢိဳလ္သည္ နာမည္ေက်ာ္ မဲနယ္
ေတာင္တန္းေပၚရွိ ဗ.က.ပ၊ ကရင္ (KNDO)၊ ပအုိ႕ အဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္းထားသည့္
စုစုေပါင္းအင္အား ၇၀၀ ေက်ာ္ကို ကြန္မန္ဒုိ ၇- ဦး၊ အရပ္သား ေလးဦး တုိ႕
ဦးေဆာင္၍ တက္ေရာက္ သိမ္းပိုက္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။

ဗုိလ္မွဴးၾကီး ေမာင္ေမာင္တုိ႕ ဖမ္းဆီးခံရခ်ိန္တြင္ ထုိပုဂၢိဳလ္အား ကြန္မန္ဒုိ တပ္ဖြဲ႕
တခုျဖင့္ သြားေရာက္ကယ္ဆယ္ရန္ ပထမ လ်ာထားခဲ့ပါသည္။ သုိ႕ေသာ္
ၾကားျဖတ္ စစ္သတင္းမ်ား ရရွိေသာ အခ်ိန္တြင္ အဆုိပါ ယင္းပုဂၢိဳလ္သည္
ေနမေကာင္း ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ စာေရးဆရာ ရန္ကုန္ဘေဆြ (ကုိလုိနီေခတ္
လြတ္လပ္ေရးရယူရန္ ေျမေအာက္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ေကာ္မတီ၏ လက္မရြံ႕ တပ္ဖြဲ႕ေခါင္း
ေဆာင္ေဟာင္း) အား အစားထုိး တာ၀န္ ေပးခဲ့ပါသည္။ စာေရးဆရာ ရန္ကုန္ဘေဆြ
၏ “တုိက္ယူရသည့္ မ်က္ရည္တေပါက္” စာအုပ္တြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ အခ်က္အလက္
မ်ားကို ထုိေခတ္က ႏုိင္ငံေတာ္ လုံျခံဳေရးႏွင့္ စစ္ဘက္လုံျခံဳေရးမ်ားအရ မပါ၀င္ပါ။
စာအုပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ၉၀ ရာခုိင္ႏွဳန္းနီးပါး မွန္ကန္ပါသည္။သုိ႕ေသာ္ ….

ဥပမာ- …..
လက္နက္ခ် ကရင္လက္နက္ တပ္ဖြဲ႕၀င္ေဟာင္းမ်ား၊ ခရစ္ယာန္သာသနာ
ျပဳမ်ား အသုံးျပဳျခင္း။
အစုိးရတပ္တြင္းမွ ပုန္ကန္မွဳျဖင့္ တိမ္းေရွာင္လာသူမ်ားဟု ခ်ီတက္ရာ လမ္း
တေလွ်ာက္တြင္ ေၾကြးေၾကာ္ျခင္း။
ပုန္ကန္သူ တပ္ေပါင္းစု ဖြဲ႕စည္းရန္ အယုံသြင္းျခင္းျဖင့္ ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာသုိ႕ ေမးျမန္း
စုံစမ္းျခင္း။

ယင္းကယ္ဆယ္ ခံရမွဳအျပီးတြင္ စစ္အရာရွိ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္သည္ ဗုဒၶဘာသာမွ
ခရစ္ယာန္ဘာသာသုိ႕ ကူးေျပာင္းခဲ့ပါသည္။ သူ႕အဖမ္းခံေနရစဥ္ ဘာသာကူး
ေျပာင္းေရး လာေရာက္စည္းရုံးေသာ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ၾကီးအား အရြဲ႕တုိက္
ျပီး ဒီေနရာက ခုႏွစ္ရက္အတြင္း လြတ္ရင္ ဘာသာေျပာင္း ကိုးကြယ္မည္ဟု
သူက ဆုိခဲ့ပါသည္။ သူ႕အား ဖမ္းဆီးထားစဥ္ က်န္းမာေရးအတြက္ ျပဳစု
ေစာင့္ေရွာက္ရာမွာ သူ႕အေပၚ တဖက္သက္ ေမတၱာသက္၀င္ေနေသာ ကရင္
လူမ်ဳိး သူနာျပဳဆရာမေလးက သူ႕အား လြတ္ေျမာက္ေစလုိေသာေၾကာင့္ ဆပ္ျပာ
တုံးေပၚတြင္ ေျမပုံဆြဲျပီး သတင္းေပးရာမွ သူတုိ႕အားလုံး လြတ္ေျမာက္ခဲ့ပါ
သည္။ သူနာျပဳ ဆရာမေလးမွာ သစၥာေဖာက္မွဳျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ အင္အားစု
၏ ေသဒဏ္ေပးျခင္းကို ခံရပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္သည္
သူ႕အား တဖက္သက္ ၾကိဳက္ရာမွ သူ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အသတ္ခံရ
ေသာ သူနာျပဳဆရာမေလးႏွင့္ ပက္သက္ျပီး ယူၾကဳံးမရ ျဖစ္ခါ ဘာသာကူးေျပာင္း
ခဲ့သည္ဟု တခ်ဳိ႕က ဆုိၾကပါသည္။

ဗုိလ္မွဴးၾကီးေမာင္ေမာင္တို႕ အုပ္စုအား ကယ္ဆယ္အျပီးတြင္လည္း လာရာလမ္း
အတုိင္း မျပန္ခဲ့ၾကပါ။ လာရာ လမ္းတေလွ်ာက္တြင္ ကရင္အင္အားစုမ်ားက
အေသပိတ္စုိ႕ျပီး ေစာင့္ေနမည္ကို ၾကိဳတြက္ ခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ကယ္ဆယ္
ေရး တုိက္ပြဲအတြင္း ဒဏ္ရာျဖင့္ ဖမ္းဆီးမိခဲ့ေသာ ကရင္လက္နက္ကိုင္ ေဆးတပ္သား
မ်ားကို ဓါးစားခံ လမ္းျပအျဖစ္ ျပဳလုပ္၍ ထုိင္းႏုိင္ငံဖက္ရွိ နယ္စပ္သုိ႕ ဦးတည္၍ ထြက္ေျပး
ခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိ႕ေနာက္ စစ္ရုံးခ်ဳပ္၏ စီစဥ္ေပးခ်က္အရ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ နယ္စပ္မွ
အစုိးရစစ္တပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသသုိ႕ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ နယ္စပ္သုိ႕
သြားရာ လမ္းကိုျပခဲ့ေသာ ဓါးစားခံ ကရင္လက္နက္ကိုင္ ေဆးတပ္သားတုိ႕ကုိ ရဟတ္
ယာဥ္ေပၚ မတက္မွီ သုတ္သင္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆုိပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ အဆုိပါ ကရင္
ေဆးတပ္သားမ်ားႏွင့္အတူ ကရင္လက္နက္ကိုင္ အရာရွိၾကီးတဦးကိုလည္း တုိက္ပြဲ
အတြင္း ဒဏ္ရာျဖင့္ ဖမ္းဆီး မိခဲ့ပါသည္။ ထုိကရင္လက္နက္ကိုင္ အရာရွိသည္
စာေရးဆရာ ရန္ကုန္ ဘေဆြႏွင့္အတူ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရး ရရန္ အဂၤလိပ္၊ ဂ်ပန္
ဆန္က်င့္ေရးမ်ားတြင္ အတူတူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဓါးစားခံ
ကရင္လက္နက္ကိုင္ ေဆးတပ္သားမ်ားကို ပစ္သတ္ခ်ိန္တြင္ စာေရးဆရာ
ရန္ကုန္ဘေဆြသည္ ထုိကရင္အရာရွိအား မသတ္ပဲ လြတ္ေပးခဲ့ပါသည္။
ထုိ႕ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ဘေဆြအား တပ္အမိန္႕အား နာခံရန္ ပ်က္ကြက္မွဳျဖင့္
ယင္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ပက္သက္ျပီး လူသိထင္ရွား ႏုိင္ငံေတာ္ဆုတံဆိပ္ကုိ
လုံး၀ မေပးအပ္ရန္ စစ္ရုံးခ်ဳပ္မွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ….

ယင္းကယ္ဆယ္ေရးတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ ရန္ကုန္တုိင္း၊ ခရမ္းျမိဳ႕နယ္ မ.ဆ.လ
ပါတီယူနစ္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အထိ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ
တပ္ရင္း(၉၀) တပ္ရင္းမွဴး ဗုိလ္မွဴးလွေအးထံမွ သိရွိရပါသည္။ ဗုိလ္မွဴးလွေအး
သည္ ယင္း ဒုဗုိလ္မွဴးၾကီးေမာင္ေမာင္အား ကယ္ဆယ္ေရးအစီအစဥ္တြင္
သာမန္ ေရွ႕ေျပး တပ္စိတ္၏ တပ္ၾကပ္ၾကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ျပီး၊
ယင္းကယ္ဆယ္ေရး အျပီးတြင္ ဗုိလ္ေလာင္းသင္တန္း တက္ခြင့္ရခဲ့သူ ျဖစ္ပါ
သည္။

(ဤမွ်သာ။)

Read more »

Monday, 23 March 2009

တုိက္ယူရသည့္ မ်က္ရည္တေပါက္ (ဇာတ္သိမ္းပုိင္း)

ေရးသူ- ရန္ကုန္ဘေဆြ

ယခင္အပုိင္း(၉)မွ အဆက္ … … …

ဤေနရာတြင္ Download ယူ၍ ဖတ္ရူပါ။

(မွတ္ခ်က္။ ယင္း၀တၳဳသည္ ယေန႕ေခတ္တြင္ ျပန္လည္ထုတ္ေ၀ျခင္း မရွိ
ေတာ့သည့္ အတြက္ သမုိင္းေလ့လာသူမ်ား အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစရန္ ေစတနာျဖင့္
ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ … ကိုေအာင္(ပ်ဴႏုိင္ငံ) ….. )
Read more »

Friday, 20 March 2009

မထူးဇာတ္ (၂)

ကုရာနတၳိ ေဆးမရွိလုိ႕
ေရာဂါေပါင္းစုံ ကြ်မ္း၀င္ေနရင္
….....
“ဒီမွာ မိတ္ေဆြ
တူရကီႏုိင္ငံမွာ အသင္းတခ်ဳိ႕ရွိတယ္၊
ၾကားဖူးသလား?
အေသခံဗုံးခြဲေပးေသာ လူသတ္သမားေတြရဲ႕
က်န္ရစ္သူ မိသားစုေတြကို ကူညီေထာက္ပံ့တဲ့ အသင္းဗ်ာ”
…......
ကဲ စဥ္းစားၾက
စဥ္းစားၾက
မီးဇာကုန္လုိ႕ ဆီခမ္းရင္
ေလွ်ာ့ေစ်းေပးလဲ
ဘယ္သူမွ မ၀ယ္ဘူး
ျမန္ျမန္ စဥ္းစားဗ်ဳိ႕။ ။

-စစ္ျငိမ္းဒီေရ
Read more »

Saturday, 14 March 2009

ဗုိလ္မုိးၾကိဳး ေခၚ ဗုိလ္မွဴးၾကီး စူဇူကီ ေကအိဂ်ိ

ေရးသူ- စစ္ျငိမ္းဒီေရ

my1.jpg
(ျမန္မာ၀တ္စုံျဖင့္ ေတြ႕ရေသာ ဘီ၊အုိင္၊ေအ ေခၚ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး
တပ္မေတာ္၏ ေမြးသဖခင္ ဗုိလ္မုိးၾကိဳး၊ ၁၉၄၂- ခုႏွစ္။)

“ရဲေဘာ္တုိ႕ အေျခအေန အလြန္ေကာင္းပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္အရည္အခ်င္း
လည္း ျပည့္၀တယ္။ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အခါေတာ္ၾကဳံျပီမုိ႕ ႏုိၾကြား
တက္ၾကြ ၾကပါ။ ရန္သူအင္အား နည္းေနတယ္။”
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမီနာမီ (မုိးၾကိဳး)(ဗုိလ္မွဴးၾကီး စူဇူကီ)
(စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္- ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္)
(၁၉၄၁၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ
စစ္ထြက္ မိန္႕ခြန္း)

ဗုိလ္မွဴးၾကီး စူဇူကီသည္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္
ဘီ၊အုိင္၊ေအ (Burma Independence Army) တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ရာထူးကို စတင္
ထမ္းေဆာင္၍ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေပးေသာ ဗုိလ္မုိးၾကိဳး ဟူသည့္ အမည္ကို လက္ခံ
ခဲ့ပါသည္။ ဗုိလ္မုိးၾကိဳးေခၚ ဗုိလ္မွဴးၾကီး စူဇူကီသည္ မီနာမီကီကန္းေခၚ ျမန္မာျပည္
စစ္ဆင္ေရးအဖြဲ႕တြင္ ဦးေဆာင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဘီ၊အုိင္၊ေအ တြင္ ပါ၀င္ေသာ
အျခား ဂ်ပန္အရာရွိမ်ားက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး မီနာမီ ဟုလည္း ေခၚေ၀ၚၾကပါသည္။

my2.jpg

ဘီအုိင္ေအ- ဖြဲ႕စည္းပုံ (ဌာနခ်ဳပ္)
ေသနာပတိ- ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး မီနာမီေခၚ ဗုိလ္မုိးၾကိဳး(ဗုိလ္မွဴးၾကီး စူဇူကီ)
စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္- ဒု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး မူရကာမီ (ဗုိလ္ၾကီး ႏုိဒါး)
စစ္ဦးစီးအရာရွိအထက္တန္း- ဒု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး အုိမုိဒါ (ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း)
ဦးစီးအရာရွိ- ဒု ဗုိလ္မွဴးၾကီး အီတုိဒါ (ဗုိလ္ရန္ေအာင္)
ဦးစီးအရာရွိ- ဒု ဗုိလ္မွဴးၾကီး ဟိရတ (ဗုိလ္စၾကာ)
စစ္ဆင္ေရးတာ၀န္ခံ ဦးစီးအရာရွိ- ဒုဗုိလ္မွဴးၾကီး အီဂ်ီမာ(အရပ္သား ကီမတ)
စစ္ဆင္ေရးတာ၀န္ခံ ဦးစီးအရာရွိ- ဒုဗုိလ္မွဴးၾကီး ရွင္မန္(အရပ္သား မိဇုတာနီ)
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိခ်ဳပ္- ဗုိလ္မွဴးၾကီး ကီမူရ (အရပ္သား ဟိဂုခ်ိ)
တပ္မေတာ္သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး အရာရွိခ်ဳပ္- မီနာမီအုိကာ(အရပ္သားစုဂိအိ)
ေဆး၀န္ထမ္းခ်ဳပ္- ဗုိလ္ခ်ဳပ္စူဇူကီ (ေဒါက္တာစူဇူကီ)

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ ဘီ၊အုိင္၊ေအ
ဌာနခ်ဳပ္၏ ဖြဲ႕စည္းပုံကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ဗုိလ္မုိးၾကိဳးေခၚ ဗိုလ္မွဴးၾကီး စူဇူကီ
၏ အခန္းက႑ကုိ သိရွိႏုိင္ပါသည္။

ဗုိလ္မုိးၾကိဳး၏ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအေပၚ သေဘာထား …..

(၁)
၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ရန္ကုန္ကို ဘီအုိင္ေအႏွင့္ ဂ်ပန္စစ္တပ္မ်ား သိမ္းယူ
ျပီးစဥ္က အမွတ္(၁၅) တပ္မေတာ္၏ ဒုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္မွဴးၾကီး နာစုႏွင့္
ဘီ၊အုိင္၊ေအ ေခၚ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္၏ အၾကီးအကဲ ဗုိလ္မုိးၾကိဳးတုိ႕
၏ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရး ေပးေရး၊ မေပးေရးတုိ႕ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ
ကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။ သူတုိ႕ႏွစ္ဦးသည္ စစ္တကၠသုိလ္တြင္ တတန္းတည္း ပညာ
သင္ၾကားခဲ့ေသာ ေက်ာင္းေနဖက္ သူငယ္ခ်င္းအရင္းအခ်ာ မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

(နာစု) သူတုိ႕ျမန္မာေတြကို လြတ္လပ္ေရးမေပးရင္ ဂ်ပန္-ျမန္မာ စစ္ပြဲ
ျဖစ္ႏုိင္မလား ….
(ဗုိလ္မုိးၾကိဳး)ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးဟာ စြဲျမဲခုိင္မာတဲ့ လွဳပ္ရွား
မွုဳျဖစ္တာမုိ႕၊ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ လြတ္လပ္ေရး ေပးသင့္တယ္ …..
(နာစု) မျဖစ္ႏုိင္တာခ်ည္း ေျပာေနတယ္။ မင္းဟာ ဂ်ပန္မွ ဟုတ္ေသးရဲ႕လား။
ျမန္မာျပည္တုိက္ပြဲမွာ က်ဆုံးခဲ့ၾကတဲ့ ဒုိ႕ရဲေဘာ္ေတြရဲ႕ ၀ိညာဥ္ေတြကို မင္း
ေတာင္းပန္ဖုိ႕ လုိမယ္လုိ႕ေကာ မေတြးမိဘူးလား ….
(ဗုိလ္မုိးၾကိဳး) က်ဆုံးသူေတြက ျမန္မာျပည္ကို စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ဖုိ႕
အသက္စြန္႕ခဲ့ၾကတာလုိ႕ ငါမယူဆဘူး။ ျမန္မာေတြရဲ႕ အကူအညီေၾကာင့္ပဲ
အေသအေပ်ာက္ နည္းနည္းနဲ႕ တုိက္ပြဲျပီးဆုံးခဲ့တာ မဟုတ္ဖူးလား …..

(၂)
(စာမ်က္ႏွာ ၁၇၀၊ အီဇုမီယတတ္စုေရာ ေရးသားေသာ ကြ်န္ေတာ္ပါ၀င္ခဲ့ေသာ
မီနာမီကီကန္း စာအုပ္မွာ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္။)
၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ အကုန္ပုိင္း၊ ဘီ၊အုိင္၊ေအ ဌာနခ်ဳပ္(ရန္ကုန္ျမိဳ႕) ….

ဗုိလ္မွဴးၾကီး စူဇူကီသည္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဘီအုိင္ေအ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို
သူ၏ အခန္းသုိ႕ ေခၚယူျပီး ပထမဆုံး …
“ဘယ္ေတာ့ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာၾကမွာလဲ” ဟု ေမးသည္။ ေအာင္ဆန္းႏွင့္
သူ႕ရဲေဘာ္မ်ားမွာ ရုတ္တရက္ ေၾကာင္အမ္းအမ္းျဖစ္သြားျပီး မ်က္ႏွာတြင္
ဘာအရိပ္အေယာင္မွ မျပပဲ မေျဖဘဲ ေနၾက၏။

ဗုိလ္မွဴးၾကီး စူဇူကီက “မင္းတုိ႕က ျမန္မာေတြမုိ႕ ဂ်ပန္တပ္ေတြကို ျပန္ခ်ရင္
ဘာတတ္ႏိုင္မွာလဲ၊ ကဲ အခုဘာလုပ္ၾကမလဲ” ဟု ေမးရာ မည္သူကမွ် ျပန္မေျဖပါ။
“ဒါေပမယ့္ ငါက ဂ်ပန္၊ ဒါေၾကာင့္ မင္းတုိ႕ကုိ ငါေခါင္းေဆာင္ျပီး ဂ်ပန္ကို မတုိက္
ႏုိင္ဘူး၊ မင္းတုိ႕က ဘာမွ စိတ္ထင့္ေနစရာမလိုဘူး။ လြတ္လပ္ေရးအတြက္
ဂ်ပန္တပ္မေတာ္ကုိ ခံခ်ရမွာပဲ။ ငါ့ကိုေတာ့ အလ်င္သတ္ျပီးမွ တုိက္ၾကစမ္း”
ဟု ဆုိခဲ့ပါသည္။

(၃)
ဗုိလ္မုိးၾကိဳး၏ ေနာက္ဆုံးလက္ေဆာင္ ….

ဗုိလ္မွဴးၾကီးစူဇူကီသည္ ျမန္မာျပည္ကာကြယ္ေရးအတြက္ အေျခခံက်ေသာ
သတိရ လက္ေဆာင္တခု ေပးခဲ့ပါသည္။ ထုိလက္ေဆာင္မွာ ျမန္မာ့ေရတပ္မေတာ္
ဖဲြဲ႕စည္းေပးခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျဗိတိသွ် ေရတပ္တြင္ အမွဳထမ္းခဲ့ေသာ
ေမာင္တင္ၾကည္ ဆုိသူ ဦးေဆာင္မွဳျဖင့္ အရာရွိေဟာင္း ေျခာက္ေယာက္ႏွင့္ တပ္သား
၂၄ ေယာက္ တုိ႕ကို စုေဆာင္း၍ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႕တြင္ ျမန္မာ့ေရတပ္
မေတာ္ကို ထူေထာင္ေပးခဲ့ပါသည္။ …..

ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္ေသာ လြတ္လပ္
ေရးလွဳပ္ရွားသူမ်ားဖက္မွ အျမဲတမ္း အကာအကြယ္ေပးခဲ့သူ ဗုိလ္မွဴးၾကီးစူဇူကီေခၚ
ဗုိလ္မုိးၾကိဳးအား ဂ်ပန္ဘုရင့္ကုိယ္ရံေတာ္တပ္ဌာနခ်ဳပ္သုိ႕ ေျပာင္းေရြ႕အမွဳထမ္း
ရန္ ဂ်ပန္စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၁၄ ရက္
ေန႕တြင္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး၏ ေက်းဇူးရွင္၊ ဗမာ့လက္နက္ကိုင္လွဳပ္ရွားမွဳ၏
ဦးေဆာင္ ေမြးသဖခင္ ျဖစ္ေသာ ဗုိလ္မွဴးၾကီး စူဇူကီ ေခၚ ဗုိလ္မုိးၾကိဳး ေခၚ
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး မီနာမီသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႕ ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့ရပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရွိျပီး ေနာက္ပုိင္းကာလမ်ားတြင္ ျမန္မာျပည္အစုိးရ
သည္ ကြယ္လြန္သူဗုိလ္မွဴးၾကီးစူဇူကီ၏ ေက်းဇူးသစၥာကို ေအာင့္ေမ့သတိရေသာ
အားျဖင့္ သူ၏ က်န္ရစ္သူမိသားစုအား ေအာင္ဆန္းတံခြန္ဘြဲ႕တံဆိပ္ကို အပ္ႏွင္း
ခဲ့ပါသည္။

သူ၏ ပုံစံတူရုပ္ထုတခု၊ သူ႕အား ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ သူ႕အမည္ပါေသာ
လမ္းအမည္တခု၊ သူ႕အားလြမ္းဆြတ္ဖြယ္ သူ႕အမည္ျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳထားေသာ
ကေလးကစားကြင္းေလး တခု အစရွိေသာ ဂုဏ္ျပဳျခင္းမ်ား မေတြ႕ရွိရေသာ
ေၾကာင့္ သူ၏ လြတ္ေျမာက္ေရးႏုိးေဆာ္ျခင္း ခံရသူမ်ားသည္ သူ႕ေစတနာျဖင့္
ထုိက္တန္ပါ၏ ေလာ …..

ျပည္ပအားကိုး ပုဆိန္ရုိး ဟု ေျပာခ်င္ေနသူမ်ားအတြက္ တင္ျပပါသည္။

(ဤမွ်သာ။)
မွီျငမ္း -
ႏွစ္ငါးဆယ္ ကမၻာ့ေရးရာ (ပ၊ဒု၊တ)။
အိဇုမိယ တတ္စုေရာ- ကြ်န္ေတာ္ပါ၀င္ခဲ့ေသာ မီနာမီကီကန္း။
စစ္ဦးစီးတကၠသုိလ္- တပ္မေတာ္အေျချပဳစာတမ္း။

Read more »

Friday, 13 March 2009

တုိက္ယူရသည့္ မ်က္ရည္တေပါက္ အပုိင္း(၉)

ေရးသူ- ရန္ကုန္ဘေဆြ

ယခင္အပုိင္း(၈)မွ အဆက္ … … …

ဤေနရာတြင္ Download ယူ၍ ဖတ္ရူပါ ခင္ဗ်ာ။

(ဆက္လက္ ေဖာ္ျပမည္။)
(မွတ္ခ်က္။ ယင္း၀တၳဳသည္ ယေန႕ေခတ္တြင္ ျပန္လည္ထုတ္ေ၀ျခင္း မရွိ
ေတာ့သည့္ အတြက္ သမုိင္းေလ့လာသူမ်ား အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစရန္ ေစတနာျဖင့္
ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ … ကိုေအာင္(ပ်ဴႏုိင္ငံ) ….. )
Read more »

Thursday, 12 March 2009

ေအာင္ဆန္းသူရိယ ဆပ္ဘဟားဒူးရြိဳင္း

တင္ျပသူ - စစ္ျငိမ္းဒီေရ

sm1.jpg

၁၉၅၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႕ ျပည္ပမွ က်ဴးေက်ာ္လာေသာ
ကူမင္တန္ တရုတ္ျဖဴတပ္မ်ား၏ ၾကားျဖတ္တုိက္ခုိက္မွဳကို ခုခံရင္
တရုတ္ျဖဴ စစ္သားအေလာင္း တရာေက်ာ္၏အလယ္တြင္ တပ္သား
ဆပ္ဘဟားဒူးရြိဳင္း ရဲ၀င့္စြာက်ဆုံးခဲ့ပါသည္။ ရဲေဘာ္ ဆပ္ဘဟား
ဒူးရြိဳင္းသည္ က်ဆုံးခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံသား မွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပား
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဧည့္ႏုိင္ငံသား မွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပား ေသာ္လည္းေကာင္း
လုံး၀ မပုိင္ဆုိင္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံအေပၚ ခ်စ္ျမတ္ႏိုး၍ သစၥာရွိခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။

sm2.jpg

ရဲေဘာ္ ဆပ္ဘဟားဒူးရြိဳင္း က်ဆုံးျပီးမွ က်န္ရစ္သူ မိသားစုတုိ႕သည္
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို ခံရပါသည္။
ရဲေဘာ္ ဆပ္ဘဟားဒူးရြိဳင္းသည္ နီေပါႏုိင္ငံသား မိဘ၊ ဘုိးဘြားမ်ားမွ
ေပါက္ဖြားဆင္းသက္လာသူ ဟု သိရပါသည္။ သူသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏
သမုိင္းတြင္ ႏုိင္ငံသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပား မရွိသူ သုိ႕မဟုတ္ ႏုိင္ငံသား
အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္း မခံရခင္ အခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏
အဆင့္ျမင့္ဆုံးေသာ ေအာင္ဆန္းသူရိယ ဘြဲ႕တံဆိပ္ကို ရရွိသူ ျဖစ္
ပါသည္။ (အလ်ဥ္းသင့္ပါက ေနာင္တြင္ သူ႕သမုိင္းအား တင္ျပပါ့မည္။)

ျပည္ပအားကိုး ပုဆိန္ရုိး ဟု ေျပာခ်င္ေနသူမ်ားအတြက္ တင္ျပပါသည္။

Read more »

Monday, 9 March 2009

လက္ေဆးမုိး

ေစာလုံငယ္ရဲ႕ ေနာင္တအရွဳိး
လြမ္းေမာဖြယ္ရာ အတိတ္ဇာတ္ဆုိး
သည္းခံစိတ္ျဖင့္ ခြင့္လႊတ္ေျပဖုိ႕
ခါေတာ္မွီ၏ လက္ေဆးမုိး။

ရုပ္ထုေဟာင္းလည္း သန္႕စင္ပါေစ
ရုပ္ထုသစ္မ်ား သြန္းေလာင္းခါရည္
စာေျခာက္ရုပ္ငယ္ ေဆြးဇာတ္ေပါင္းရင္
ငုနဲ႕ ပိေတာက္တုိ႕ ေမႊးထုံးေပါ့။

အရွံဳးေတြကို မေဆာင္ၾကဥ္နဲ႕
အမုန္းကိုလည္း ေျခရာေဖ်ာက္ျပီး
အာဃာတမ်ား ဆိတ္သုန္းေၾကြက်
ငုနဲ႕ ပိေတာက္ေတြ ပြဲေျမခ။

ဇာတ္ၾကီးသူတုိ႕ လြမ္းနာေပ်ာက္ေအာင္
ရုပ္ဆုိးသူရဲ႕ ယိမ္းအကနဲ႕
ေျမဇာျမက္ကုိ ေပ်ာ္ေတာ္ဆပ္ဖုိ႕
ငုနဲ႕ပိေတာက္ေပၚ ခြဲေ၀စုိ႕။

မ်က္ရည္ျမစ္က ရာသီရထား
စီးခြင့္ေပ်ာက္ဆုံး ပ်ံလႊားဌက္အား
ေတြးျပီးေစာင့္ခဲ့ သည္သေကာင့္သား
အသစ္စက္စက္ ငုနဲ႕ ပိေတာက္မ်ား။


-စစ္ျငိမ္းဒီေရ


Read more »

Friday, 6 March 2009

ေလးနက္တည္ၾကည္ေသာ လူျပက္တစ္ဦး (ဒုတိယပုိင္း)

ဘာသာျပန္သူ- ဆရာျမသန္းတင့္

ယခင္ ပထမပိုင္းမွ အဆက္ ….

လူသည္ မည္မွ် အသိဉာဏ္ရွိသည္ဆုိေစ တိရစာၦန္တုိ႕အေၾကာင္း နားမလည္း
ဟု သူ ယူဆပါသည္။ ရုရွားမ်ားသည္ “ၾကက္မလုိ ကန္းသည္” ဟု ဘာေၾကာင့္
ေျပာၾကသနည္း။ ၾကက္မသည္ လူမျမင္ခင္ကတည္းက စြန္ကို ၾကိဳျမင္ပါသည္။
ျမည္းလုိ ေခါင္းမာသည္ဟု ေျပာၾကပါသည္။ မဟုတ္ပါ။ ျမည္းသည္ မတရား
သျဖင့္ အခုိင္းခံရသည့္အတြက္ ထုံသြားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ တခါတရံမွာသာ
လွ်င္ ေၾကာက္ေၾကာက္ႏွင့္ ခုခံတတ္ပါသည္။ ၀က္သည္ အသန္႕ရွင္းဆုံး သတၱ၀ါ
ျဖစ္ပါသည္။ ရႊံ႕ထဲတြင္ လူးျခင္းမွာ ကုိယ္တြင္ ကပ္ေနေသာ အေသးအမႊားတုိ႕ကို
သုတ္သင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သန္႕ရွင္းသည့္ ေနရာတြင္သာထားလွ်င္ လူ႕ထက္
အမ်ားၾကီး သန္႕ရွင္းပါသည္။

ဂ်ာမန္ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားကို တုိက္ခုိက္ရာတြင္ ေရျမင္းမ်ားကို အသုံးျပဳရန္
အဆုိကုိ အဘယ့္ေၾကာင့္ ပယ္ခ်ခဲ့ပါသနည္း။ ယဥ္ပါးေအာင္ သြန္သင္ထား
ေသာ လင္းယုန္ဌက္မ်ားကို အသုံးျပဳကာ ဂ်ာမန္ဗုံးၾကဲ ေလယာဥ္တုိ႕ကို ဖ်က္ဆီး
ရန္ တင္ျပခ်က္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ မစဥ္းစားခဲ့ၾကပါသနည္း။ ၾကိဳက္သလုိ
ထင္ႏုိင္ပါသည္။ လူဆုိသည္မွာ ေတာ္ေတာ္ ဆက္ဆံရခက္သည့္ သတၱ၀ါတမ်ဳိး
ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းမွာ ဒူးေရာ့၏ အျမင္ ျဖစ္ပါသည္။

တခါတြင္ ဒူးေရာ့သည္ အသည္းအသန္ နာမက်န္း ျဖစ္ပါသည္။ သူေသသည့္
အခါတြင္ သူ႕ကုိ (အသုဘကို) တိရစာၦန္မ်ားအား လုိက္ပုိ႕ခြင့္ျပဳရန္ ေသတမ္းစာ
ေရးခဲ့ပါသည္။ သာသနာဘက္ဆုိင္ရာတုိ႕က သူ႕ေသတမ္းစာသည္ ဓမၼဂုိဏ္းသင့္
သည္ဟု ယူဆသည္။ တိရစာၦန္မ်ားတြင္လည္း ၀ိဉာဥ္ ရွိသည္ကို လူတုိ႕မသိၾက
ဟု ဒူးေရာ့ ယူဆပါသည္။ ေနာက္ ဆယ္ႏွစ္, ဆယ့္ငါးႏွစ္ၾကာသည့္အခါတြင္
“၀ိဉာဥ္” ဆုိေသာ စကားသည္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားကာ ထုိေနရာတြင္ “အာရုံေၾကာ
တုံ႕ျပန္႕မွဳ” ဆုိသည့္ စကားလုံး ေပၚလာခဲ့သည္။ သုိ႕တုိင္ေအာင္ အခ်ဳိ႕လူမ်ားက
ေ၀ါဟာရကို အယုံအၾကည္ မရွိလွဘဲ သံသယျဖင့္ ျပံဳးေနတတ္ၾကပါသည္။ ဥပမာ
အားျဖင့္ ဇီ၀ကမၼေဗဒပညာရွင္တုိ႕က ေခြးသည္ အေရာင္ကို မခြဲႏုိင္ဟု ဆုိၾကပါ
သည္။ ဒူးေရာ့က စိတ္ဆုိးမာန္ဆုိးျဖင့္ ျငင္းပါသည္။ “က်ဳပ္ေခြးေတြ လာၾကည့္စမ္း
ပါ၊ ခုမွ သင္ရတဲ့ ေခြးေပါက္စကေလးေတာင္ ေဘာလုံးအစိမ္းနဲ႕ ေဘာလုံးအနီကုိ
ေကာင္းေကာင္း ခြဲျပႏုိင္တယ္” ဟု ေျပာပါသည္။

ဒူးေရာ့၏ဇနီး အင္နာအစ္နာယက္နာသည္ တိရစၦာန္မ်ားကို အလြန္ခ်စ္တတ္ပါ
သည္။ သုိ႕တုိင္ေအာင္ သူ႕ဇနီးသည္ အိပ္ခန္းထဲတြင္ ေမ်ာက္မ်ား၊ ေခြးမ်ား၊
ေၾကာင္မ်ားႏွင့္ ၾကက္တူေရြးမ်ားကို အိပ္ခန္းထဲသုိ႕ ၀င္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း၊ ျဖဴေကာင္
မ်ား၊ ငန္းမ်ားကိုမူ ၀င္ခြင့္မျပဳေၾကာင္း ဒူးေရာ့က ၀မ္းပန္တနည္း ေျပာတတ္ပါသည္။
“ဒါ တရားသလားဗ်ာ၊ ဟုတ္သလားဗ်ာ” ဟု ကြ်န္ေတာ့္ကို ေမးပါသည္။

တခါတြင္လည္း ဒူးေရာ့သည္ ပညာေရး၀န္ၾကီး လူနာခ်ာစကီထံသုိ႕ ေရာက္လာကာ
သူ႕ထုံးစံအတုိင္း စာတမ္းတေစာင္ကို လက္မွတ္ထုိးေပးဖုိ႕ ေျပာပါသည္။ လူနာခ်ာစကီ
က သူ စဥ္းစားပါဦးမည္ဟု ေျပာပါသည္။ ထုိစဥ္ ဒူးေရာ့၏ အခ်စ္ေတာ္ ၾကြက္ကေလး
ဆင္ကာသည္ သူ႕အိတ္ထဲမွ ခုန္ထြက္လာကာ စားပြဲေပၚတြင္ ေရွ႕လက္ႏွစ္ဖက္
ေျမွာက္၍ ရပ္ေနပါသည္။ လူနာခ်ာစကီမွာ ၾကြက္ကို ေၾကာက္တတ္သူ ျဖစ္ပါသည္။
“အမယ္ေလး … ယူသြားစမ္းပါဗ်ာ၊ ယူသြားစမ္းပါ” ဟု ေအာ္ပါသည္။ ဒူးေရာ့က သက္ျပင္း
တခ်က္ ခ်လုိက္ျပီး “ေဆာ္ရီးပဲ ၀န္ၾကီး၊ ကြ်န္ေတာ္ ေခၚလုိ႕ မရပါဘူး၊ သူက သူ႕ရဲေဘာ္
ကုိယ္စား ေတာင္းဆုိေနတာပါ၊ ၾကြက္တုိ႕ရဲ႕ ေသြးစည္းညီညႊတ္မွဳဆုိတာ အဲဒါပါပဲဲ”ဟု
ေျပာပါသည္။

ေနာက္ဆယ္ႏွစ္ၾကာသည့္အခါ ပါရီရွိ ကူပုိးဇာတ္ရုံတြင္ ဒူးေရာ့သည္ အျခားၾကြက္
တေကာင္ျဖင့္ ေရာက္လာပါသည္။ သူ႕ၾကြက္ကို ျမင္သျဖင့္ မိန္းမေတြက အလန္႕
တၾကား ေအာ္ၾကသည့္အခါတြင္ ဒူးေရာ့သည္ တအံ့တၾသ ျဖစ္ေနပါသည္။ သူ႕ၾကြက္
သည္ သာမန္ၾကြက္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ၾကြက္အႏုပညာရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါသည္။
သုိ႕ရာတြင္ မည္သူကမွ် နားမေထာင္ၾကပါ။

ညစာစားထြက္လာသည့္အခါတြင္ ဒူးေရာ့သည္ သိပၸံပညာအေၾကာင္း၊ တုိးတက္
မွဳအေၾကာင္းတုိ႕ကုိ ေျပာပါသည္။ ေျပာေနရင္း သူ႕လက္ကိုင္ပ၀ါကို ထုတ္ပါသည္။
လက္ကိုင္ပ၀ါႏွင့္အတူ ငါးအရွင္တေကာင္၊ သုိ႕မဟုတ္ အမဲသားတတုံး ပါလာတတ္
ပါသည္။ သူ႕အိတ္ကပ္မ်ားထဲတြင္ တိရ စၦာန္မ်ားအတြက္ စားစရာ ၀ါးစရာေတြ
အျမဲရွိ ေနတတ္ပါသည္။

သူသည္ လူေတြကိုၾကည့္ျပီး တိရ စၦာန္ေတြအေၾကာင္းကို ေတြးေနပါသည္။
သူ႕ တဲရီးယားေခြးကေလးေတြ တစုံတရာကုိ ေက်နပ္သြားလွ်င္ ျပဳံးျပီး ဖင္ကေလး
ေတြ တယမ္းယမ္း ျဖစ္ေနတတ္ေၾကာင္းကို ေျပာျပရင္း -
“ခံစားခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပပုံ ေဖာ္ျပနည္းမွာ လူနဲ႕ တိရ စၦာန္ဟာ သိပ္မကြာဘူး
ဗ်၊ အတူတူပဲ၊ ဥပမာ ဖင္ယမ္းတဲ့ကိစၥ ဆုိပါေတာ့၊ ကပြဲေတြဘာေတြမွာ ေကာင္ေလး
တေယာက္က ေကာင္မေလးတေယာက္ကို အတူတြဲကဖုိ႕ ဖိတ္ေတာ့မယ္ဆုိရင္
အဲဒီေကာင္ေလးကို လွမ္းၾကည့္လုိက္။ ဖင္ကေလး တယမ္းယမ္းနဲ႕ ျမင္ရလိမ့္မယ္”
ဟု ေျပာပါသည္။

သူႏွင့္ ဇနီးအင္နာသုိ႕ ပါရီသုိ႕ ေရာက္လာသည့္အခါတြင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕က လူမည္း
ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အႏုပညာရွင္မ်ား၊ ကိုယ္ဟန္ျပမယ္မ်ား လာေလ့ရွိသည့္ ကပြဲ
တခုသုိ႕ ေခၚသြားပါသည္။ ဒူးေရာ့သည္ တြဲကေနၾကသည္ စုံတြဲမ်ားကို ေသေသ
ခ်ာခ်ာၾကည့္ေနရာမွ ၀မ္းသာအားရျဖင့္ -
“အေမၾကီးေရ ၾကည့္စမ္း ၾကည့္စမ္း၊ ဟုိမွာ အတြဲေတြ ဗုိက္ခ်င္းပြတ္ေနၾကတာ၊
သူတုိ႕အာရုံေၾကာေတြ တုံ႕ျပန္ပုံက ၾကက္တူေရြးေတြနဲ႕ တေထရာတည္းပဲ” ဟု
ေအာ္ပါသည္။

အင္နာက -
“ပါရီေရာက္တုန္း အ၀တ္အစားကေလး ဘာေလးေတြ ၀ယ္မလုိ႕စိတ္ကူးထားတာ၊
ခုေတာ့ ဒူးေရာ့က သစ္ကုလားအုပ္တေကာင္ ၀ယ္လုိက္လုိ႕ ပုိက္ဆံမက်န္ေတာ့ဘူး၊
သစ္ကုလားအုပ္ကလည္း ေစ်းၾကီးသလား မေမးနဲ႕၊ ျပီးေတာ့ သူ႕ကုိ သယ္သြားရင္
လည္း စပယ္ရွယ္တြဲနဲ႕ တင္ရမွာ” ဟု ကြ်န္ေတာ့္ကုိ ေျပာျပီး ညည္းေနပါသည္။

ဒူးေရာ့သည္ မီးမတ္စ္ဆုိသည့္ သူ႕ေမ်ာက္၀ံၾကီးကုိ ေတာ္ေတာ္ခ်စ္ပါသည္။ ေမ်ာက္
၀ံၾကီးကုိ သူ ဘယ္လုိသင္ၾကားရပုံကုိ ကြ်န္ေတာ့္ကို အေသးစိတ္ ေျပာျပပါသည္။
“မီးမတ္စ္က ခု အကၡရာေတြကို အသံထြက္ ရြတ္တတ္ေနျပီဗ်၊ စကားလည္း
ေတာ္ေတာ္ေလး ေျပာတတ္ေနျပီ၊ စာလည္း အေရးသင္ေနျပီ၊ ခု ေလာေလာ
ဆယ္မွာေတာ့ ၀လုံးကို ေကာင္းေကာင္းေရးတတ္ေနျပီ၊ အဲဒီကေန တျဖည္းျဖည္း
သင္ေပးရမယ္” ဟု ေျပာပါသည္။

ထုိ႕ေနာက္ ျဂိဳလ္ဆုိး၀င္လာပါသည္။ ဒူးေရာ့သည္ မင့္စ္တြင္ သြား၍ ဆပ္ကပ္ျပရ
ပါသည္။ သူသည္ မီးမတ္စ္ကို အထူးဂရုစုိက္ ေခၚသြားပါသည္။ ဆပ္ကပ္ၾကိဳး၀ုိင္း
ထဲသုိ႕ပင္ မသြင္းပါ။ သုိ႕ရာတြင္ အိမ္တြင္ထားခဲ့လွ်င္ ဂရုမစုိက္ၾကမည္စုိးသျဖင့္
တမင္ ေခၚလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေမ်ာက္၀ံၾကီးမွာ မၾကာခဏ ေနထုိင္မေကာင္း
ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ယခုအေခါက္တြင္မူ အဆုတ္အေအးမိေရာဂါ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။
သူေသသြားပုံကုိ ဒူးေရာ့က ေျပာျပပါသည္။
“ဒီေကာင္က ဟုိတယ္က ကြ်န္ေတာ့္အိပ္ရာေပၚမွာ အိပ္တယ္ဗ်၊ ေမ်ာက္၀ံတေကာင္
ကို အိမ္မွာလုိ ေနတတ္ေအာင္ သင္ရတာ အခက္ဆုံးပဲဗ်ာ၊ ေၾကာင္ကုိ အိမ္ခင္ေအာင္
လုပ္ရတာလြယ္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ ေမ်ာက္၀ံက သတိတုိ႕ဘာတုိ႕ သိပ္ေကာင္းတာ မဟုတ္
ဘူး၊ သူတို႕က အျပင္မွာ ေပ်ာ္တယ္၊ ဒီေတာ့ အိမ္ထဲမွာ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ေနရရင္
သိပ္စိတ္ညစ္တာေပါ့၊ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ့္ေကာင္ၾကီး မီးမတ္စ္ကေတာ့ ဒီလုိ မဟုတ္ဘူး
ဗ်ာ၊ ေနမေကာင္းဘူး၊ ျငိမ္ျငိမ္ေနဆုိရင္ အသာလွဲေနတာပဲ၊ အဲဒီေန႕ကေတာ့ သူ
ကြ်န္ေတာ့္ ခုတင္ေပၚကထ၊ ေနာက္ေဖးစကၠဴ နည္းနည္းဆုတ္ျပီး အိမ္သာကိုသြား
တယ္၊ အိမ္သာမေရာက္ခင္ လမ္းမွာ လဲက်ေသသြားတယ္ဗ်ာ”
ဒူးေရာ့၏ မ်က္လုံးထဲတြင္ မ်က္ရည္ေတြ ၀ဲေနပါသည္။

သူ၏ ကမၻာ့အျမင္ကို နားလည္ရန္ ခက္သည္ဟု ကြ်န္ေတာ္ ေျပာခဲ့ပါသည္။ သုိ႕ရာတြင္
ဆပ္ကပ္ၾကိဳး၀ုိင္း အတြင္းမွာေရာ၊ သိပၸံဆုိင္ရာ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ပါ သူသည္
စစ္ကို မုန္းေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါသည္။
“လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရးကိစၥတြင္ ပထမဆုံး ရဲရင့္စြာဦးေဆာင္သူမွာ ဆုိဗီယက္ရုရွား
ျဖစ္ပါသည္။ ယခုတုိင္လည္း သူ႕နာမူနာအတုိင္း လုပ္ၾကရန္ အျခားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားကို
တုိက္တြန္းလ်က္ ရွိပါသည္” ဟု ၁၉၂၄ ခုႏွစ္တုန္းက သူ ေရးခဲ့ပါသည္။ (ထုိစကားမ်ား
ကို ေျပာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းသုံးဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ ၾကာခဲ့ပါျပီ။ သမုိင္းတြင္ တခါမွ် မရွိဖူး
ခဲ့ေသာ စစ္ပြဲၾကီးလည္း ျပီးခဲ့ပါျပီ။ ဒူးေရာ့၏ စကားမ်ားသည္ ယေန႕ထုတ္ေ၀ေနသည့္
သတင္းစာထဲမွ ကူးယူထားသည့္ စကားလုံးမ်ားဟုပင္ ထင္ရပါသည္။ ယင္းတုိ႕ကုိ
ျပန္စဥ္းစားလုိက္လွ်င္ ေတာ္ေတာ္ ၀မ္းနည္းဖုိ႕ ေကာင္းပါသည္။)

ဒူးေရာ့၏ ဘ၀တခုလုံးသည္ ကဗ်ာႏွင့္ ခပ္ေၾကာင္ေၾကာင္အျဖစ္တုိ႕ ဖြဲ႕စည္းထား
သည့္ ဘ၀ ျဖစ္ပါသည္။ မွဴးမတ္ၾကီးတဦး၏ သားျဖစ္သည့္ ဒူးေရာ့သည္ သူ ငယ္စဥ္
က ေမာ္စကုိ ဂ်င္မနီစီယန္မွ က်င္းပသည့္ တတိယတန္း ဘာသာေရး စာေမးပြဲကို
သြား ေျဖရပါသည္။ သူသည္ စာေမးပြဲခန္းထဲသုိ႕ ရုိးရုိး၀င္မလာဘဲ လက္ႏွစ္ဖက္ကို
ေျမၾကီးတြင္ ေထာက္ျပီး ကင္းျမွီးေကာက္ေထာင္၍ ၀င္လာပါသည္။ စာစစ္သူမ်ားသည္
အလယ္ေခတ္တုန္းက ရွိခဲ့ေသာ လက္လွည့္သမားမ်ားအေၾကာင္းကို မၾကားဖူးၾကပါ။
ထုိ႕ေၾကာင့္ မထီမဲ့ျမင္ လုပ္ရေကာင္းလားဆုိကာ သူ႕ကုိ စာေမးပြဲေျဖခြင့္ မေပးဘဲ
အိမ္ျပန္ပုိ႕လုိက္ၾကပါသည္။

အသက္ၾကီးလာသည့္အခါတြင္ ဒူးေရာ့အနီးတြင္ သိပၸံပညာရွင္ သုခမိန္ေတြ ၀ုိင္းေန
ပါသည္။ ပါေမာကၡ ကိုဇက္နီေကာ့ႏွင့္ ပါေမာကၡ လီယြန္တုိဗစ္တုိ႕က သူ႕ စာအုပ္
တအုပ္တြင္ နိဒါန္းေရးေပးၾကပါသည္။ ဒူးေရာ့ႏွင့္ ဆပ္ကပ္လူျပက္တေယာက္ၾကားတြင္
ဘာေတြတူညီခ်က္ ရွိသနည္းဟု ေမးေကာင္းေမးၾကပါလိမ့္မည္။ သုိ႕ရာတြင္ သူသည္
ေသသည္အထိ ဆပ္ကပ္သမားတဦးအျဖစ္ ေနသြားခဲ့ပါသည္။ ဆပ္ကပ္ၾကိဳး၀ုိင္းကုိ
ဆဲေရးတုိင္းထြာေသာ္လည္း ထုိဆပ္ကပ္ၾကိဳး၀ုိင္းအျပင္သုိ႕ သူ မထြက္ႏုိင္ပါ။

၁၉၃၄ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီ သူ ကြယ္လြန္ေသာအခါတြင္ ဘုိဇီဒြန္ကာ ရပ္ကြက္မွ ဆပ္ကပ္ရုံ
ဆီသုိ႕ သူ႕ရုပ္ကလာပ္ကို သယ္လာခဲ့ပါသည္။ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူထုမ်ား
သည္ မ်ဳိးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ရႊင္ျမဴးေစခဲ့သည့္ လူျပက္တဦးကို ေနာက္ဆုံး လာေရာက္
ႏွဳတ္ဆက္ခဲ့ၾကပါသည္။ သုိ႕ရာတြင္ ေခြးမ်ားကမူ နားရြက္ကို ေပး၍ နားေထာင္ ေနၾက
ပါသည္။ အနံ႕ခံေစာင့္ေနၾကပါသည္။ ဆပ္ကပ္ထဲမွ ေရျမင္းမ်ားကလည္း သူ႕ကုိ ေစာင့္
ေနၾကပါသည္။ က်ီးမ်ားကလည္း ေစာင့္ေနၾကပါသည္။ ထုိမွ်မက သူ႕အမည္ကို
အခ်ည္းႏွီး ေအာ္ေခၚေနၾကပါသည္။ ဒူးေရာ့က ေပၚမလာေတာ့ပါ။ ေနာင္တြင္လည္း
သူ႕လုိ လူမ်ဳိးကို ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ေတြ႕ရေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။

၁၉၂၁ ခု ႏွစ္ဆန္းေလာက္က သူႏွင့္ကြ်န္ေတာ္သည္ ပိန္ခ်ဳံးေနေသာ္လည္း ရႊင္လန္း
သြက္လက္ေနသည့္ ကုလားအုပ္တေကာင္ဆြဲေသာ စြပ္ဖားကေလးကိုစီးကာ ျပဇာတ္
ဌာနမွ အိမ္သုိ႕ ျပန္လာခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိစဥ္ ဒူးေရာ့က -
“ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ကို ဘာျဖစ္လုိ႕မ်ား လူျပက္လူျပက္လုိ႕ ေခၚေနၾကသလဲ မသိဘူး၊
ခင္ဗ်ားကို လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္တခုေတာ့ ေျပာလုိက္ရဦးမယ္၊ လူျပက္ေတြဟာ ကမၻာေပၚမွာ
အေလးနက္ဆုံး လူေတြဗ်၊ အဲဒါကိုေတာ့ ခင္ဗ်ား မွတ္ထား”
ဟု ရုတ္တရက္ ေျပာပါသည္။

(ျပီးပါျပီ။)
(မွတ္ခ်က္။ ။ကြယ္လြန္သူ ဆရာျမသန္းတင့္ ဘာသာျပန္ေရးသားျပဳစုခဲ့ေသာ
အီလ်ာ ဂရီဂုိးဗစ္ခ်္ အာရင္ဘာ့ခ္၏ men,years- life စာအုပ္မွ ထုတ္ႏုတ္
ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။ မူပုိင္ခြင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဆရာ၏ က်န္ရစ္သူမိသားစု
အား ရုိေသစြာ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ ….. ကုိေအာင္(ပ်ဴႏုိင္ငံ) … )

Read more »

Thursday, 5 March 2009

ေလးနက္တည္ၾကည္ေသာ လူျပက္တစ္ဦး (ပထမပုိင္း)

ဘာသာျပန္သူ- ဆရာျမသန္းတင့္

(မွတ္ခ်က္။ ။ကြယ္လြန္သူ ဆရာျမသန္းတင့္ ဘာသာျပန္ေရးသားျပဳစုခဲ့ေသာ
အီလ်ာ ဂရီဂုိးဗစ္ခ်္ အာရင္ဘာ့ခ္၏ men,years- life စာအုပ္မွ ထုတ္ႏုတ္
ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။ မူပုိင္ခြင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဆရာ၏ က်န္ရစ္သူမိသားစု
အား ရုိေသစြာ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ ….. ကုိေအာင္(ပ်ဴႏုိင္ငံ) … )

ဒူးေရာ့သည္ အနာဂတ္၀ါဒီမ်ားကုိ မေထာက္ခံေသာ္လည္း သူကုိယ္တုိင္မွာ
ခပ္ဆန္းဆန္း၊ ခပ္ေၾကာင္ေၾကာင္ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးဇာတ္
သဘင္အတြက္ ပထမဆုံး တင္ဆက္သည့္ ဇာတ္၏ အမည္ကလည္း ခပ္ေၾကာင္
ေၾကာင္၊ ခပ္ဆန္းဆန္း ျဖစ္ပါသည္။ “ကမၻာ့ယုန္မ်ား ေသြးစည္းညီညႊတ္ၾကေလာ့”
ဆုိသည့္ အမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဇာတ္စဖြင့္လွ်င္ ဖြင့္ခ်င္း “အရင္းက်မ္း” ဟု ေရးထား
ေသာ သစ္သားျဖင့္ လုပ္ထားသည့္ စာအုပ္ဖုံးၾကီးတစ္ခုကုိ ကိုင္၍ ေတာယုန္
ကေလးတစ္ေကာင္ ထြက္လာပါသည္။ ယုန္ေခါင္းေဆာင္က “အရင္းက်မ္း” စာအုပ္
ၾကီး လွန္ေလွာဖတ္ေနျပီးေနာက္ အျခားေတာယုန္မ်ားကို လွမ္းေခၚလုိက္ပါသည္။
အနည္းဆုံး ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ရွိပါလိမ့္မည္။ ေနာက္တစ္ခန္းတြင္ ဇာတ္စင္ေပၚ၌
နန္းေတာ္ပုံ အေဆာက္အအုံကေလး တစ္ခု ျမင္ရပါသည္။ ရုိင္ဖယ္ေသနတ္မ်ားကုိ
ကုိင္ထားသည့္ ယုန္မ်ားက နန္းေတာ္ကုိ ေစာင့္ေနၾကပါသည္။ ကစားစရာ အေျမာက္
လွည္းကေလးကို တြန္းလာသည့္ ေတာယုန္မ်ားက ကန္႕လန္႕ကာေဘးမွ ထြက္
လာၾကပါသည္။ ေတာယုန္ၾကီးမ်ားက နန္းေတာ္ကို ေစာင့္ေနသည့္ ယုန္မ်ားကို
အေျမာက္ျဖင့္ လွမ္းပစ္ပါသည္။ နန္းေတာ္ကိုေစာင့္သည့္ ယုန္မ်ားကို အႏုိင္ရျပီး
ေနာက္ ေတာယုန္မ်ားသည္ နန္းေတာ္ေပၚတြင္ အလံနီတစ္လက္ကို လႊင့္ထူလုိက္
ၾကသည္။

ကန္႕လန္႕ကာၾကိဳးဆြဲသူမွာ အျပာေရာင္၀တ္စုံကုိ ၀တ္ထားသည့္ ၀က္၀ံေပါက္
ကေလးတစ္ေကာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ကေလးေတြ သေဘာက်လုိက္သည္မွာ ဆုိဖြယ္မရွိေတာ့ပါ။ ေဖ်ာ့ေတာ့ပိန္ခ်ဳံးေန
ၾကသည့္တုိင္ သူတုိ႕သည္ အူေတြ နာလာသည္အထိ အားရပါးရ ရယ္ၾကသည္။
ကန္႕လန္႕ကာ ခ်လုိက္သည့္အခါတြင္ ယုန္မ်ားႏွင့္ ေတာယုန္မ်ားက ကန္႕လန္႕
ကာေရွ႕သုိ႕ ထြက္လာၾကပါသည္။ ပြဲၾကည့္ပရိတ္သတ္ႏွင့္ သရုပ္ေဆာင္တုိ႕ ေပါင္း
ဆုံေရာေထြးေနသည္ကို ျမင္ရပါသည္။ (ရုံထဲသုိ႕အ၀င္တြင္ ကေလးမ်ားအား
မုန္လာဥ၀ါ တစ္ေတာင့္စီ ေပးလုိက္ပါသည္။ ထုိမုန္လာဥ၀ါမ်ားျဖင့္ သရုပ္ေဆာင္
မ်ားကို ျမွဴဆြယ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။)

ျပကြက္မွာ နာရီ၀က္ေလာက္သာ ၾကာေသာ္လည္း ထုိျပကြက္ကုိ ျပႏုိင္ဖုိ႕အတြက္
အခ်ိန္ၾကာစြာ ျပင္ဆင္ေလ့က်င့္ယူရပါသည္။ တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ မွားယြင္း
ေသာ အေတြးမ်ားကို တုိက္ဖ်က္လုိသျဖင့္ ထုိျပဇာတ္ကိုတင္ရေၾကာင္း ဒူးေရာ့က
ကြ်န္ေတာ့္ကို ေျပာျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ယုန္မ်ားသည္ ေၾကာက္တတ္သည္ဟု
အစဥ္အလာ နားလည္ထားခဲ့ၾကပါသည္။ ရုရွားလူထုပုံျပင္မ်ားထဲတြင္ ေတာယုန္မ်ား
မွာ မ်က္စိေစြသည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိယုန္မ်ားသည္ မေၾကာက္တတ္ရုံမွ်မက
အေျမာက္ကိုပင္ ပစ္တတ္သည္ကုိ သူျပခ်င္သည္ဟု ေျပာပါသည္။

ထုိစဥ္က ဒူးေရာ့သည္ အသက္ ၅၇ ႏွစ္ရွိေလျပီ။ သူသည္ ရုရွားျပည္တြင္
နာမည္အေက်ာ္ဆုံးေသာ ဆပ္ကပ္လူျပက္ ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ငယ္ငယ္
တုန္းက သူ႕ကို ဆပ္ကပ္ထဲတြင္ ၾကည့္ခဲ့ဖူးပါသည္။ အ၀တ္အစား ေရာင္စုံေတြ
ကို၀တ္ကာ ရင္ဘတ္တြင္ ထူးဆန္းသည့္ တံဆိပ္ေတြကို ခ်ိတ္ထားသည့္
ရယ္စရာ လူတေယာက္ ပုံသဏၭာန္ကုိ ကြ်န္ေတာ္ ယခုတုိင္ ျမင္ေယာင္ေန
ပါေသးသည္။ ကြ်န္ေတာ္ မေမြးမီ ပေ၀သဏီကတည္းက ဒူးေရာ့ညီအကုိမ်ား
သည္ ရုရွားျပည္တ၀န္းတြင္ ျပည္သူခ်စ္ေသာ အႏုပညာသည္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾက
ပါသည္။ ခ်က္ေကာ့သည္ ဗလာဒီမာဒူးေရာ့၏ ေခြးလိမၼာ ဆပ္ကပ္ကိုၾကည့္၍
အေတာမသတ္ေအာင္ ရယ္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ငယ္ငယ္တုန္းက ၾကည့္
ခဲ့ရသည့္ ဆပ္ကပ္လူျပက္မွာ ဗလာဒီမာဒူးေရာ့ မဟုတ္ဘဲ သူ႕ညီ အနာတုိလီ
ဒူးေရာ့ ျဖစ္မည္ ထင္ပါသည္။ ထုိစဥ္က သူ႕ညီကုိ ပုိ၍ လူၾကိဳက္မ်ားပါသည္။
အစတြင္ ညီအကို ႏွစ္ေယာက္ တဖြဲ႕တည္းလုပ္ၾကပါသည္။ ေနာက္တြင္ သူတုိ႕
ကြဲသြားၾကပါသည္။ ဗလာဒီမာဒူးေရာ့က “ဒူးေရာ့အၾကီး” ဟု သူ႕ကုိယ္သူ
ေၾကာ္ျငာျပီး အနာတုိလီဒူးေရာ့က “ဒူးေရာ့အစစ္” ဟု ေၾကာ္ျငာပါသည္။
(သူသည္ ေတာ္လွန္ေရးမတုိင္မီ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ျပီး သူေသလွ်င္ သခၤ်ဳိင္း
မွတ္တုိင္တြင္ “ဒူးေရာ့အစစ္” ဟု ကမၸည္းထုိးရန္ ေသတမ္းစာထဲတြင္ ေရး
ခဲ့ပါသည္။)

မည္သုိ႕ဆုိေစ ဗလာဒီမာဒူးေရာ့ကို ကြ်န္ေတာ္ေတြ႕သည္အခ်ိန္တြင္မူ သူ
သည္ တဦးတည္းေသာ ဒူးေရာ့ ျဖစ္ေနပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ျပဇာတ္ဌာန
က ဒူးေရာ့ကို ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ဌာနတြင္ ၀င္လုပ္ရန္ ၾကိဳးစားၾကပါသည္။ သုိ႕ရာတြင္
ဒူးေရာ့သည္ သူ႕တိရစာၦန္မ်ားကိုသာ စိတ္၀င္စားေနပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့္ကို
ပထမဆုံးအၾကိမ္ သူလာေတြ႕သည္ကို ကြ်န္ေတာ္ သတိရေနပါေသးသည္။
သူ႕အိမ္တြင္ ကေလးသဘင္အဖြဲ႕ တဖြဲ႕ ဖြဲ႕မည္ျဖစ္သျဖင့္ ကူညီႏုိင္မည္လားဟု
စုံစမ္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သူက ပက္ဗေလာ့၏ အေၾကာင္းကုိ ေျပာျပကာ အာရုံေၾကာ
တုံ႕ျပန္႕မွဳအေၾကာင္းကုိ အက်ယ္တ၀င့္ ေျပာသြား ပါသည္။ သူသည္ ဆပ္ကပ္
လူျပက္တေယာက္ႏွင့္ မတူဘဲ တကယ့္ေလးစားထုိက္သည့္ ပါေမာကၡၾကီး
တေယာက္ႏွင့္ တူေနပါသည္။

ယုန္ျပဇာတ္ကို တုိက္ေနစဥ္ ကြ်န္ေတာ့္ကို ဖိတ္သျဖင့္ သြားၾကည့္ပါသည္။ ယုန္မ်ား
မွာ ေၾကာက္တတ္ရာ ထုိအေၾကာက္ကုိ ေဖ်ာက္ပစ္ဖုိ႕ ေတာ္ေတာ္လုပ္ယူရပါသည္။
သူ႕အေျပာအတုိင္းဆုိလွ်င္ တိရစာၦန္မ်ားတြင္လည္း အာရုံေၾကာ တုံ႕ျပန္႕မွဳအမ်ဳိးမ်ဳိး
ရွိေၾကာင္း၊ လူသည္ ေတြးသည္၊ ထုိေၾကာင့္ တည္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္ဆုိေသာ
ေဒးကား၏ စကားမွန္လွ်င္ လူ၏ အျပဳအမူႏွင့္ တိရစာၦန္၏ အျပဳအမူၾကားတြင္လည္း
ၾကီးမားေသာ တူညီခ်က္ေတြရွိေၾကာင္း၊ အရဲရင့္ဆုံး လူတေယာက္ကုိ ေၾကာက္တတ္
ေအာင္ လုပ္ရသည္မွာ လြယ္ကူေၾကာင္း၊ သုိ႕ရာတြင္ လူေၾကာက္တေယာက္ကို သူရဲ
ေကာင္းျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရသည္မွာ ခက္ေၾကာင္း၊ ပုိးေကာင္သည္ ၾကက္ထံမွထြက္ေျပး
လွ်င္ ပုိးေကာင္ကုိ စားပစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႕မဟုတ္ဘဲ ပိုးေကာင္က ၾကက္ထံသုိ႕
တည့္တည့္လာလွ်င္ ၾကက္သည္ လ်င္ျမန္စြာ ေနာက္ဆုတ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္
တိရစာၦန္တုိ႕၏ သဘာ၀ကုိ ရွင္းျပပါသည္။ (စကားစပ္မိ၍ ေျပာရလွ်င္ ရုရွားစကားပုံ
တခု ရွိပါသည္။ “သုိးေရွ႕က်ေတာ့ သူရဲေကာင္း၊ သူရဲေကာင္းေရွ႕က်ေတာ့ သုိး”
ဟူေသာ စကားပုံ ျဖစ္ပါသည္။ ယုန္မ်ား၊ ၾကက္မ်ားက တီထြင္ခဲ့ေသာ စကားပုံမဟုတ္
ပါ။ လူက တီထြင္ခဲ့ေသာ စကားပုံ ျဖစ္ပါသည္။) ညအခ်ိန္က်မွ ဇာတ္တုိက္ပါသည္။
ဒူးေရာ့က အဓိကဇာတ္ေဆာင္ျဖစ္သည့္ ေတာယုန္ၾကီးတေကာင္ကို စိတ္ရွည္
လက္ရွည္ျဖင့္ မုန္လာဥ၀ါေတြ ေကြ်းပါသည္။ သုိ႕ေကြ်းရင္ လက္ကို တျဖည္းျဖည္း
မသိမသာ ေနာက္သုိ႕ ဆုတ္လာပါသည္။ ဤသုိ႕ျဖင့္ ယုန္ကို ရဲေအာင္ သင္ေပး
ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အေျမာက္ပစ္ခုိင္းသည့္ ကိစၥကမူ ယုန္မ်ားကို အလားတူ ျဖည္း
ျဖည္းခ်င္း သင္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ပတ္သုံးပတ္ေလာက္ သင္လုိက္သည့္
အခါတြင္ ယုန္မ်ားသည္ သူတုိ႕ေလာက္ အင္အားေကာင္းသူ မရွိဟု ထင္သြားၾက
ပါသည္။ ဒူးေရာ့က ထုိသုိ႕ေသာ သင္ၾကားနည္းကို “အေၾကာက္မွ်ားျခင္း” ဟု
ေခၚပါသည္။

သူ႕ျပဇာတ္တြင္ မုန္လာဥမ်ားသည္လည္း အေရးၾကီးပါသည္။ မုန္လာဥ၀ါမ်ားကို
စာအုပ္ၾကားထဲတြင္ ညွပ္ထားပါသည္။ ယုန္က မုန္လာဥ၀ါ တေတာင့္ ယူလုိလွ်င္
ၾကိဳးစကုိ ဆြဲရပါသည္။ ၾကိဳးစကို ဆြဲလုိက္သည့္အခါတြင္ အေျမာက္က က်ည္ဆန္
ထြက္သြားပါသည္။

ဒူးေရာ့သည္ သူ႕တိရစာၦန္ကေလးမ်ားကို ေကြ်းဖုိ႕ မုန္လာဥ၀ါမ်ားကို တေနရာက
ရပါသည္။ သုိ႕ရာတြင္ ၀က္၀ံကေလးမွာ အစားဆင္းရဲရွာပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္က
၀က္၀ံေပါက္ကေလးအတြက္ ရာရွင္ခြဲတမ္းခ်ေပးရန္ ျပဇာတ္ဌာနသုိ႕ ေလွ်ာက္ပါ
သည္။ ရာရွင္ခြဲတမ္းက နည္းေသာ္လည္း ၀က္၀ံေပါက္ကေလးမွာ ထြားလာပါသည္။
ထုိအခါတြင္ သူ၀တ္သည့္အက်ႌက က်ပ္လာပါသည္။ ေနာက္ထပ္ အက်ႌတထည္
ခ်ဳပ္ဖုိ႕ အထည္စ ရွာေပးပါဟု ဒူးေရာ့က ကြ်န္ေတာ္ကို ပူဆာပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္က
အထည္စရွာ၍ မလြယ္ေၾကာင္း၊ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ပင္ ေဘာင္းဘီတထည္ရေအာင္
လေပါင္းမ်ားစြာ ေစာင့္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ၀က္၀ံေပါက္ကေလးကုိ ၀တ္စုံမပါဘဲျပလွ်င္
ရေၾကာင္းျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္က ေျပာေသာ္လည္း သူ လက္မခံပါ။ ေနာက္ဆုံးတြင္
၀က္၀ံေပါက္ကေလးအတြက္ အထည္စ ရလာပါသည္။ ဒူးေရာ့သည္ ေဘဘီဟု
ေခၚသည့္ ဆင္ကေလး ေသသြားသည့္အတြက္ ေတာ္ေတာ္ စိတ္ထိခုိက္ေနပါ
သည္။ ဆပ္ကပ္တြင္ ထားစရာမရွိသျဖင့္ တိရစာၦန္ရုံးသုိ႕ ခဏသြားထားပါသည္။
တိရစာၦန္ရုံတြင္ ေက်ာက္မီးေသြး မရွိပါ။ ဤတြင္ အေအးမိျပီး ေသသြားျခင္းျဖစ္ပါ
သည္။ ဆင္ကေလးမွာ အေလးခ်ိန္သုံးတန္ ရွိပါသည္။ ဆင္သားကို တိရစာၦန္ရုံ
၀န္ထမ္းမ်ား ေ၀ငွစားေသာက္ ပစ္လုိက္ၾကပါသည္။ “ခင္ဗ်ားတုိ႕ မသိပါဘူးဗ်ာ၊
ဆင္ကေလးက သိပ္လိမၼာတာ” ဟု တဖြဖြ ေျပာေနပါသည္။ “ကြ်န္ေတာ့္အခ်စ္ဆုံး၊
အရင္းႏွီးဆုံး၊ သစၥာအရွိဆုံးရဲေဘာ္ ေသဆုံးသြားခဲ့ျပီ၊ ေဘဘီကေလး ေသဆုံးသြား
ခဲ့ျပီ၊ ကြ်န္ေတာ္၏ ၀ိညာဥ္ႏွင့္ရင္း၍ ေမြးခဲ့ရေသာ ကေလးငယ္တေယာက္ ျဖစ္ပါ
သည္” ဟု ေနာင္ ငါးႏွစ္အၾကာတြင္ သူက ေရးခဲ့သည္။

ဒုတိယျပကြက္မွာ ရာစုႏွစ္အစေလာက္တုန္းက စင္တင္ခဲ့ေသာ ျပကြက္ျဖစ္ျပီး
“သည္ဟိတ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ဖရင့္” ဟု ဒူးေရာ့က ေခါင္းစဥ္တပ္ခဲ့သည္။ ယခုေတာ့
“ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရး” ဟု အမည္ေျပာင္းထားသည္။ ထုိျပကြက္တြင္
မဟာရန္သူၾကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ၀ံပုေလြတေကာင္ႏွင့္ ဆိတ္တေကာင္၊ ေၾကာင္တေကာင္
ႏွင့္ ၾကြက္တေကာင္၊ ေျမေခြးတေကာင္ႏွင့္ ၾကက္ဖတေကာင္၊ ၀က္၀ံတေကာင္ႏွင့္
၀က္တေကာင္တုိ႕ စားပြဲတလုံးတြင္ အတူ၀ုိင္းထုိင္ေနၾကသည္။

ထုိျပကြက္ကိုရေအာင္ ဘယ္လုိ ျပင္ဆင္ရသည္ကို ဒူးေရာ့က ကြ်န္ေတာ့္ကို
အေသးစိတ္ ရွင္းျပပါသည္။ ေအာက္တြင္ ဘီးေလးမ်ားတပ္ထားျပီး ေခါင္းေလာင္း
ကေလးေတြ ဆြဲထားသည့္ ၾကြက္ေလွာင္အိမ္တခုကုိ အထက္တြင္ ခ်ိတ္ထားပါသည္။
ထုိၾကြက္ေလွာင္အိမ္ကို စားပြဲေပၚမွ သံလမ္းကေလးျဖင့္ ေအာက္ ေၾကာင္ရွိရာ
ျခင္းေတာင္းဆီသုိ႕ တျဖည္းျဖည္း ခ်ေပးပါသည္။ ေလွာင္အိမ္မွ ဘီးသံႏွင့္
ေခါင္းေလာင္းသံမ်ားေၾကာင့္ ေၾကာင္က ေၾကာက္ေနပါသည္။ တျဖည္းျဖည္းျဖင့္
ေၾကာင္သည္ ၾကြက္ကို ေၾကာက္လာပါသည္။ ၾကြက္ကလည္း တခ်ိန္ထက္တခ်ိန္
ရဲလာပါသည္။ အျခားေသာ တိရစာၦန္မ်ားကုိလည္း ထုိနည္းအတုိင္း သင္ေပးပါ
သည္။ ၾကာေသာ္ အင္အားၾကီးသည့္ သတၱ၀ါသည္ သူ႕ကိုယ္ခံစြမ္းအားကို အယုံ
အၾကည္ကင္းမဲ့လာကာ အားနည္းသူကလည္း အေၾကာက္ေတြ ေျပေပ်ာက္သြား
ပါသည္။ ထုိအေျခခံေပၚတြင္ သူတို႕၏ “ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရး”
ကို တည္ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ယခု ကြ်န္ေတာ္ ေျပာေနသည့္ ေဆာင္းရာသီတုန္းက ကြ်န္ေတာ္သည္ ဒူးေရာ့ႏွင့္
မၾကာခဏ ေတြ႕ျဖစ္ျပီး သူ႕ကုိ တတ္ႏုိင္သေလာက္ ကူညီခဲ့ကာ သူ႕ကုိ ေတာ္ေတာ္
ခင္မင္ေနပါသည္။ ထုိ႕ေနာက္တြင္ ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္သူ သိပ္မေတြ႕ ျဖစ္ၾကေတာ့ပါ။
သုိ႕ရာတြင္ ေတြ႕သည့္အခါတုိင္း သူသည္ ကြ်န္ေတာ့္ကို ရႊင္ျပဳံးရယ္ေမာေစပါသည္။
စိတ္ဓါတ္တက္ၾကြေအာင္ လုပ္ေပးပါသည္။ သူသည္ ကြ်န္ေတာ္ ေတြ႕ဖူးသမွ်ေတြထဲ
တြင္ အထူးဆန္ဆုံး လူတေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆပ္ကပ္ၾကိဳး၀ုိင္းထဲ ေရာက္လွ်င္
သူသည္ တရားေဟာခ်င္ပါသည္။ သင္ခန္းစာ ေပးခ်င္ပါသည္။ သိပၸံနည္းက် ရွင္းလင္း
ခ်က္မ်ားကို ေျပာျပတတ္ပါသည္။ အာရုံေၾကာ တုံ႕ျပန္စနစ္အေၾကာင္းကုိ ရွင္းျပ
တတ္ပါသည္။ ခဏၾကာလွ်င္ ဆပ္ကပ္လူျပက္ အ၀တ္အစား ျပဳိးျပိဳးျပက္ျပက္ျဖင့္
ေခြးေလးေကာင္ကို လက္ခ်င္းတြဲကာ လမ္းေလွ်ာက္ခုိင္းလာတတ္ပါသည္။
သုိ႕မဟုတ္လွ်င္လည္း ၀က္ကိုစီးျပီး ထြက္လာတတ္ပါသည္။ ဘုိဇီဒြန္ကာ ရပ္ကြက္
ရွိ သူ႕အိမ္သုိ႕ ထင္ရွားသည့္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားျဖစ္ေသာ ခ်ယ္ပါးေနာ့၊ ဘယ္တီရက္
စသူတုိ႕ အလည္လာတတ္ၾကသည္။ ထုိအခါမ်ဳိးတြင္ သူသည္ ေလးနက္ေသာ
စကားမ်ားကုိ ေျပာေနရာမွ ဆပ္ကပ္လူျပက္၏ ျပက္လုံးမ်ဳိးတုိ႕ျဖင့္ အရႊန္းေဖာက္
တတ္သည္။ သူသည္ ပင္ကိုအားျဖင့္ ကဗ်ာဆရာတေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္
ေျခေလးေခ်ာင္း သရုပ္ေဆာင္မ်ား၏ ကမၻာေလာကတြင္ ကဗ်ာကို ေတြ႕ခဲ့ပါသည္။

လူေတြႏွင့္ စကားေျပာလွ်င္ သူသည္ ရွဳပ္ရွဳပ္ေထြးေထြး ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။
တခါတရံတြင္ ရုပ္၀ါဒႏွင့္ ေတာ္စတိြဳင္း၀ါဒကုိ ေရာေထြးျမင္ေနပါသည္။ တခါတရံ
တြင္လည္း မတ္၀ါဒႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို ေရာေထြးျမင္ေနပါသည္။ သူ၏
ဆပ္ကပ္သေဘာတရား စာအုပ္မ်ားေအာက္တြင္ “ကုိယ့္ဒူးကုိယ္ခြ်န္သမား ဒူးေရာ့”
ဟု လက္မွတ္ထုိးေလ့ရွိပါသည္။ အမွန္ကမူ သူသည္ တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္သာ အထာ
က်ေနသူ ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ လူမ်ားကို “တိရစာၦန္လုိေတြး၊ တိရစာၦန္လုိ စဥ္းစား၊
တိရစာၦန္လုိ ခံစား” ေစခ်င္သူ ျဖစ္ပါသည္။

သူ႕ေခါင္းထဲတြင္ ထူးဆန္းသည့္ စိတ္ကူးမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနပါသည္။
သူ႕စာအုပ္တအုပ္တြင္ ၁၉၁၇ ခု၊ ၾသဂုတ္လထဲက ရခဲ့ေသာ စာတေစာင္ကုိ
ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ “တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးဌာန(ေရ)
က ေရေၾကာင္းစစ္ဆင္ေရးတြင္ တိရစာၦန္မ်ား (ေရျမင္းမ်ားႏွင့္ ဖ်ံမ်ား)အား
ေလ့က်င့္ေပးႏုိင္သည္ ဆုိသည့္ မစၥတာဒူးေရာ့၏ အဆုိကုိ စဥ္းစားလ်က္ရွိျပီး
ထုိအၾကံျပဳခ်က္သည္ အလြန္စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းသည္ဟု ယူဆပါသည္”
ဟု ေရးထားကာ ေအာက္တြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေရ)မွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးတဦး
လက္မွတ္ထုိးထားသည္။ ဂ်ာမန္ ေရငုပ္ သေဘၤာမ်ားအား တုိက္ခုိက္ရန္အတြက္
ေရျမင္းမ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ဖ်ံမ်ားကို ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးမည္ဆုိသည့္ အဆုိ
ျပဳခ်က္ကို အေလးအနက္ စဥ္းစားခဲ့သည္ဆုိလွ်င္ ထုိစဥ္က ေရတပ္ဦးစီးဌာန
တြင္ ရွိခဲ့ေသာ အရာရွိမ်ား၏ စိတ္အေျခအေနကို ခန္႕မွန္းၾကည့္ႏုိင္ေလာက္
ပါသည္။

ေနာက္ပုိင္းတြင္ ျပႆနာသည္ အလုိလုိ ျပီးသြားပါသည္။ ပင္လယ္ဖ်ံမ်ားႏွင့္
ေရျမင္းမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္ မည္သူကမွ် စိတ္,မ၀င္စားၾကပါ။
၁၉၂၃ ခုႏွစ္တြင္ ဒူးေရာ့အား အစုိးရ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တခုျဖင့္ ဂ်ာမနီသုိ႕
လႊတ္လုိက္ပါသည္။ အျပန္တြင္ ဒူးေရာ့သည္ ေရျမင္းအခ်ဳိ႕ကုိ သယ္လာပါ
သည္။ ေရျမင္းမ်ားသည္ အလြန္ေလ့က်င့္၍ လြယ္ေၾကာင္း၊ အသိဉာဏ္မွာလည္း
ေခြးထက္ျမင့္ေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာပါသည္။ တခါတြင္ ကြ်န္ေတာ့္ကို ေရျမင္းေတြ
ထားသည့္ ေရကန္ေဘးသုိ႕ ေခၚသြားျပီး ေရျမင္းေတြႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးပါသည္။
“ေဟာဒါကေတာ့ စာေရးဆရာ၊ ကဗ်ာဆရာ အာရင္ဘတ္တဲ့ကြ၊ မင္းတုိ႕
တိရစာၦန္ေတြရဲ႕ မိတ္ေဆြၾကီးပဲ” ဟု ေျပာလုိက္ပါသည္။ ေရျမင္းေတြ ေရထဲမွ
ဘြားခနဲေပၚလာၾကကာ သူတုိ႕ ဆူးေတာင္မ်ားျဖင့္ ေရကုိ တဖ်န္းဖ်န္းရုိက္ျပီး
ၾသဘာ ေပးၾကပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့္တကိုယ္လုံးမွာ ေအးစက္သည့္ ေရေတြ
စုိရႊဲေနပါသည္။ “သူတုိ႕ဦးေႏွာက္ထဲက အေခြေတြကို ျမင္တတ္ရမယ္ဗ်” ဟု
သူက ေျပာပါသည္။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပမည္။)

Read more »

Tuesday, 3 March 2009

တုိက္ယူရသည့္ မ်က္ရည္တေပါက္ အပုိင္း(၈)

ေရးသူ- ရန္ကုန္ဘေဆြ

ယခင္အပုိင္း(၇)မွ အဆက္ … … …

မုဆုိးတေယာက္မွာ ေသဆုံးသြားျပီဆုိ၏၊ မုဆိုးၾကီးႏွစ္ေယာက္က အညာသုိ႕သြားေန
ၾကဆုိ၏၊ က်န္မုဆုိးၾကီးတစ္ေယာက္ကုိ သစ္ခုတ္ရာသုိ႕ လုိက္ေခၚခုိင္းထားသည္။
သူပုန္နယ္ထဲသုိ႕ ၀င္ေရာက္ ေခၚရသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေနာက္သုံးေလးရက္ၾကာ
မွ ေရာက္လာႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ေျပာ၏။

ဤေနရာတြင္ Download ယူ၍ ဆက္လက္ ဖတ္ရူပါ ခင္ဗ်ာ။

(ဆက္လက္ ေဖာ္ျပမည္။)
(မွတ္ခ်က္။ ။၀တၳဳစာအုပ္ထဲက အရင္ေခတ္ စာလုံးေပါင္းသတ္ပုံ အတုိင္း ေဖာ္
ျပထားပါသည္။ ယင္း၀တၳဳသည္ ယေန႕ေခတ္တြင္ ျပန္လည္ထုတ္ေ၀ျခင္း မရွိ
ေတာ့သည့္ အတြက္ သမုိင္းေလ့လာသူမ်ား အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစရန္ ေစတနာျဖင့္
ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ … ကိုေအာင္(ပ်ဴႏုိင္ငံ) ….. )
Read more »