Wednesday, 2 April 2008

မဟာအာရွ ေဒသ၏ ခမ္းနားေသာ တရားစီရင္ေရး စနစ္မ်ား


ေရးသူ -စစ္ျငိမ္းဒီေရ


ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန ့က ရန္ကုန္ ‘ငမုိးရိပ္‘
ေခ်ာင္းအတြင္း စစ္အစုိးရ ၏ အၾကမ္းဖက္ မွဳေၾကာင့္ ဒဏ္ရာ မ်ားစြာျဖင့္ ပ်ံလြန္
ေတာ္မူ ေနသည့္ သံဃာ တစ္ပါး ၏ ျမင္ကြင္း ကို အင္တာနက္ ေပၚမွ ေတြ ့ျမင္ရ
ေသာ အခါ စစ္အာဏာရွင္ အစုိးရ ေတာ္ေတာ္ ရက္စက္ ပါလား ဟု ထင္မိ ပါသည္။
မၾကာေသးခင္က ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ မတ္လ အတြင္း တရုပ္ႏုိင္ငံ တိဘက္ေဒသ ဆႏၵျပပြဲ
မ်ားတြင္ သံဃာမ်ားအား တရုပ္အစုိးရ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ ့၀င္ မ်ားက ျပင္းျပင္း
ထန္းထန္း ႏုိပ္ကြပ္ မွဳမ်ား ကို ထပ္မံ ျမင္ေတြ ့ရေသာ အခါ တရုပ္ အာဏာရွင္မ်ား
သည္ ျမန္မာစစ္အာဏာ ရွင္မ်ား ႏွင့္ရက္စက္မွဳ ဆုိင္ရာ ျပိဳင္ပြဲ က်င္းပ ခဲ့လ်င္ အဆင့္
မနိမ့္သူ မ်ား ဟု ထင္မိ ျပန္ပါ သည္။

z septemgber.jpg
(၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန ့က ရန္ကုန္ ငမုိးရိပ္ေခ်ာင္း အတြင္းက ေတြ႕
ရေသာ သံဃာ တစ္ပါး ၏ ျမင္ကြင္း)
zzabc.jpg
(၂၀၀၈ ခုႏွစ္ မတ္လ တြင္ တရုပ္ တပ္ဖြဲ ့မ်ားေၾကာင့္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူ ေနေသာ တိဘက္
သံဃာတစ္ပါး )

အီရန္ ႏုိင္ငံ နဲ ့ပက္သက္ေသာ သတင္းတစ္ပုဒ္ ကို ဒိန္းမတ္ ႏုိင္ငံ ယုလန္ကြ်န္းမၾကီး
အေနာက္ဘက္ ေဒသ ထုတ္ URBAN သတင္းစာရဲ ့၁၅/၁/၂၀၀၈ ေန ့ထုတ္ စာမ်က္ႏွာ
၁၂ ပါ ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ ခု ကုိ ေတြ ့ျမင္ေသာ အခါ ဘာေျပာ ရမွန္း မသိေအာင္ပင္ ျဖစ္မိ
ျပန္ပါသည္။ ယင္း ေဖာ္ျပခ်က္မွာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင္ ့အဖြဲ ့ၾကီး
(Amnesty International) က အီရန္ အစုိးရ၏ လူျမင္ကြင္း ေရွ ့၌ ရက္စက္စြာ ေသ
ဒဏ္ အျပစ္ေပးမွဳ ကို ကန္ ့ကြက္ေသာ သတင္းေဆာင္းပါး တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အီရန္
ႏုိင္ငံ တြင္ ကေလးႏွစ္ေယာက္ မိခင္ အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးႏွင့္ အျခားအိမ္
ေထာင္ရွိ ကာမပုိင္ ေယာကၤ်ား တစ္ဦး တုိ ့ လူမွဳေရး ေဖာက္ျပန္ေသာေၾကာင့္ ၁၉၉၂
ခုႏွစ္ အတြင္း အမ်ားျပည္သူ ျမင္ကြင္းတြင္ ဆုိး၀ါးေသာ ပုံစံျဖင့္ ေသဒဏ္ အျပစ္ေပး ပုံကုိ
၃၂ မိနစ္ၾကာ ဗြီဒီယုိ မွတ္တမ္း ရုိက္ကူး ထားေသာ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းမွတ္တမ္း တင္ ဗြီဒီယုိေခြ သည္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ အီရန္ႏုိင္ငံ ျပင္ပ သို ့ ေရာက္ရွိခဲ့
ျပီး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသား ခြင့္ အဖြဲ ့ၾကီး က ႏုိင္ငံတကာ ရွိ အစုိးရမ်ား
ႏွင့္ အစုိးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား အေန ျဖင့္ အီရန္ႏုိင္ငံ အစုိးရ အား ျပင္းထန္း
စြာ ေတာင္းဆုိ ကန္ ့ကြက္ေပးရန္ အေရးကိစၥ ျဖစ္လာပါသည္။ ယင္းမွတ္တမ္း တင္ ဗြီဒီ
ယုိေခြ တြင္ အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္မွဳ ေၾကာင့္ ေသဒဏ္ အျပစ္ေပးခဲ့ရေသာ ကေလး
ႏွစ္ေယာက္ မိခင္ ျဖစ္သူ အမ်ဳိးသမီးအား အရွင္ လတ္လတ္ ေျမၾကီး ထဲတြင္ ေျမျမဳပ္ ျပစ္
ေသာ ျမင္ကြင္း ျဖစ္ပါသည္။

ထုိျမင္ကြင္း တြင္ ေသဒဏ္ အျပစ္ေပး ခံရေသာ ထုိအမ်ဳိးသမီး အား ၾကိဳးႏွင့္ တုပ္ေႏွာင္း
ထားျပီ ေျမၾကီး ထဲတြင္ ကုိယ့္တစ္ပုိင္း ျမဳပ္ထားကာ က်န္ရွိေနေသာ အေပၚပုိင္း ကုိ
အမ်ဳိး သမီး ၉ ဦး ႏွင့္ အမ်ဳိးသား ၂ ဦးပါ၀င္ေသာ အီရန္ ေတာ္လွန္ေရး အေစာင့္တပ္ဖြဲ႕
ဟု ေခါင္းစဥ္ တပ္ထားေသာ ဘာသာေရး တပ္ဖြဲ ့၀င္ မ်ားက ေျမၾကီး မ်ားျဖင့္ ဖုံးအုပ္၍
သတ္ ျဖတ္ ေနေသာ ဗြီဒီယုိ မွတ္တမ္း ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းမွတ္တမ္း ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ
အသုိင္းအ၀ုိင္း က အီရန္ အစုိးရ အား ျပင္းထန္းစြာ အျပစ္တင္ ကန္ ့ကြက္ေသာ ေၾကာင့္
အီရန္ပါလီမန္ က ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ မွစ၍ အမ်ားျပည္သူ ျမင္ကြင္း ၌ ဆုိး၀ါးေသာ ပုံစံျဖင့္
ေသဒဏ္ အျပစ္ေပး မွဳ မ်ားကို ရပ္ဆုိင္းမည္ ဟု ေၾကျငာ ခဲ့ပါသည္။
တရား စီရင္ေရး စနစ္ တစ္ခု သည္ အေျခခံ ဥပေဒ ပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားမွ ေရးဆြဲ ထား
ေသာ ဥပေဒ ျဖတ္ထုံးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ တရားစီရင္ေရးဥပေဒ၏ ေရေသာက
္ျမစ္ျဖစ္ေသာ အေျခခံ ဥပေဒ သည္ လူ ့အဖြဲ ့အစည္း တစ္ခုတြင္ မ်ားစြာ အေရးၾကီး ပါ
သည္။ယေန ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ စစ္အစုိးရ က သူတုိ ့ ကိုယ္တုိင္ ေရးဆြဲ ထားေသာ အေျခ
ခံ ဥပေဒ ကုိ လူထု ေထာက္ခံမွဳ ရေစ ရန္ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖင့္ ၾကံစည္ လုပ္ေဆာင္ ေနပါ
သည္။ စစ္အစုိးရ၏ ဖြဲ ့စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ေထာက္ခံမွဳ ရရွိေရး အတြက္ ဒါရုိက္တာ
တခ်ဳိ ့ႏွင့္ သရုပ္ေဆာင္ တခ်ဳိ ့တုိ ့သည္ အနာဂတ္ ျပႆနာ မ်ား ကို လုံး၀ မစဥ္းစားပဲ
အခြင့္အေရး မ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ ျပီး ျပည္သူ အား လိမ္ညာလွည့္ျဖား ရန္ ရုပ္သံ ဇာတ္လမ္း
မ်ား ရုိက္ကူးလ်က္ ရွိပါသည္။

အာဏာ ရလ်င္ ျပီးေရာ ဆုိေသာ ျမန္မာ စစ္အာဏာရွင္မ်ား အပါအ၀င္ အာရွေဒသ က
အာဏာရွင္မ်ား ႏွင့္ ယင္း အာဏာရွင္ မ်ား၏ လက္ကိုင္တုတ္မ်ားေၾကာင့္ အာရွတုိက္ရွိ
လူ ့အဖြဲ ့အစည္း အမ်ားအျပားတုိ ့မွာ ကံဆုိး မုိးေမွာင္ က်လ်က္ ရွိပါသည္။

zzab.jpg
(၁၉၉၂ ခုႏွစ္ အီရန္ႏုိင္ငံ ၏ အမ်ားျပည္သူ ျမင္ကြင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးအား အရွင္
လတ္လတ္ ေျမျမဳပ္ ေသဒဏ္ ေပးေန ပုံ)

0 comments: