Sunday, 16 March 2008

ဂုိလ္ဒါ မယ္ယာ သုိ ့မဟုတ္ ဘုရား သခင္ ရဲ ့လက္ေဆာင္

ဘာသာျပန္သူ - စစ္ျငိမ္းဒီေရ

အပို္င္း (၃)

(1921 ခုႏွစ္ အစၥေရး ႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး အတြက္
ေတာ္လွန္ ေရးသမား ဂုိလ္ဒါမယ္ရာ စုေပါင္း ဘုံရိပ္
သာ က ၾကက္ေမြးျမဴး ေရး ျခံတြင္ တာ၀န္ ထမ္း
ေဆာင္ ေနပုံ )

1932 ခုႏွစ္ မွာ ဂုိလ္ဒါ မယ္ယာ တစ္ေယာက္ အမ်ဳိး သမီး အလုပ္သမား ေကာင္စီ
ရယ့္ ကုိယ္စား လွယ္တစ္ဦး အျဖစ္ အေမ ရိကန္ျပည္ ေထာင္ စု ကို သြားေရာက္ ခဲ့
ပါတယ္။ အစၥေရး ႏုိင္ငံ သစ္ မျဖစ္ေပၚခင္ က ဂ်ဴး ( Yishuv ) လူမ်ဳိး အမ်ား အျပား
သည့္ ႏုိင္ငံ တကာ မွ ျဖန္ ့က်က္ ေနထုိင္ လ်က္ ရွိ ခဲ့တယ္။အေမ ရိ ကန္ ျပည္ေထာင္
စုနဲ ့ဥေရာပ ေရာက္ ဂ်ဴး အသုိင္း အ၀ုိင္း မ်ားသည္ အစၥေရး ႏုိင္ငံ သစ္ ေပၚေပါက္ေရး
လွဳပ္ရွား မွဳ မ်ား၏ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံ မ်ား ျဖစ္ၾက ပါတယ္။ 1895 ခုႏွစ္ မွာ ထုတ္
ေ၀ခဲ့တဲ့ ေဒါက္တာ သီဒုိဟာဇယ္လ္ ( Dr. Theodore Herzl ) ရဲ ့ဂ်ဴး ႏုိင္ငံ
(The Jewish State) အမည္ရွိ စာအုပ္ ေၾကာင့္ဂ်ဴး အသုိင္း အ၀ုိင္း တစ္ခု လုံး
လွဳပ္လွဳပ္ ရြရြ ျဖစ္ခဲ့ တယ္။ 1904 ခုႏွစ္ မွာဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ား ကို ပါလက္စတုိင္း ေဒသတြင္
ျပန္လည္ ေနရာ ခ်ထားေပးရန္ လွဳံေဆာ္သူ ေဒါက္တာ ဟာဇယ္လ္ေသးဆုံးခဲ့တယ္။

သူ ့ေနရာ ကို ဓါတု ေဗဒ ဆုိင္ရာ ေဒါက္တာ ဘြဲ ့ရထား သူ ေဒါက္တာ ၀ုိက္ဇ္ မန္
( Weizmann ) က ဆက္ခံ ခဲ့တယ္ လုိ ့ ႏုိင္ငံ မဲ့ ဂ်ဴး အသုိင္း အ၀ိုင္း က ယုံၾကည္ ခဲ့
တယ္။ ေဒါက္တာ ၀ုိက္ဇ္ မန္သည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္ စုရွိ ဂ်ဴး လူမ်ဳိးမ်ား အေပၚ
တြင္ လည္း ၾသဇာ ရွိသူ ျဖစ္တယ္။
getimage11.jpg

(ရုရွား မွ ေမြး အေမရိကန္ တြင္ ၾကီးျပင္း ခဲ့ေသာ ဂုိလ္ဒါ မယ္ရာ အစၥေရး ႏုိင္ငံ၏
အာဏာ အရွိဆုံး ေလးၾကိမ္ေျမာက္ ၀န္ၾကီး ခ်ဴပ္ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ခံရမွဳ အတြက္
၀မ္းနည္း ၀မ္းသာ ငိုေၾကြး ေနပုံ )

1915 ခုႏွစ္ တြင္ ေဒးဗစ္ ဘန္ဂူ ရီယန္ ( David Ben Gurion ) ( အစၥေရး ႏုိင္ငံ၏
လြတ္လပ္ေရး ဖခင္ၾကီး )သည္ အေမ ရိကန္ ျပည္ေထာင္ စုတြင္ ဂ်ဴး အမ်ဳိး သား
ေရွ ့ေဆာင္ အဖြဲ ့ ‘ဟီဟာ လုဇ္”(Hehalutz )ေခၚ ( The Pioneer ) တည္ေထာင္
ဖြဲ ့စည္း ႏုိင္ခဲ့ တယ္။ 1916 ခုႏွစ္ ပထမ ကမၻာစစ္ အတြင္း ျဗိတိန္စစ္တပ္ သည္
လက္နက္ ခဲယမ္း မီးေက်ာက္ ျပႆနာ ျဖစ္ ခဲ့တယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္ မွာ ၀ုိက္ဇ္ မန္က
ျဗိတိန္စစ္ဘက္ ေကာ္မတီ ၏ လက္နက္ အတြင္း ၀န္ ေဒးဗစ္ လြိဳက္ေဂ်ာ့ ( David
Lloyd George ) ကုိ သူ ့ရဲ ့တီထြင္ မွဳေတြ နဲ ့ အကူအညီ မ်ားစြာ ေပး ခဲ့တယ္။ ထုိ႕
အျပင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ရွိ ဂ်ဴး လူမ်ဳိးမ်ားမွ တဆင့္ အေမ ရိကန္ ႏုိင္ငံ
အား ပထမ ကမၻာ စစ္အတြင္း ၀င္လာ ေစရန္ အၾကပ္ ကိုင္ တုိက္တြန္းမွဳ ေတြ ျပဳ
လုပ္ ခဲ့တယ္။ ၀ုိက္ဇ္ မန္ အကူ အညီ ေပးခဲ့ တဲ့ လြိဳက္ေဂ်ာ ့သည္ 1916 ခုႏွစ္
ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျဗိတိန္ ၀န္ၾကီး ခ်ဴပ္ ျဖစ္ခဲ့ တယ္။ ၀ုိက္ဇ္ မန္ က သူ ့လူမ်ဳိး ဂ်ဴးမ်ား
အတြက္တစ္ခုခု ေဆာင္ ရြက္ေပးျခင္း အားျဖင့္ သူ ့အားခ်ီးျမွင့္ပါဟု လြိဳက္ေဂ်ာ့ထံ
ေတာင္းဆုိ ခဲ့တယ္။

ဒါေၾကာင့္ 1917 ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ (2) ရက္ ေန ့ မွ ျဗိတိန္ အစုိးရ ကဘဲလ္ဖုိး
ေၾကျငာ ခ်က္ ( Belfour Declaration ) နဲ ့ ပါလက္စတုိင္း ေဒသ ရွိ ဂ်ဴး လူမ်ဳိး
မ်ား၏ေနထုိင္ ခြင့္၊ ေျပာင္းေရြ ့ အေျခ ခ်မွဳ နဲ ့ ဘာသာ ေရး၊ လူမွဳ ေရး တုိ ့ကုိ
မနစ္နာ ေစ ရန္ ကာကြယ္ မည္ ဟု ေၾကျငာ ခ်က္ ထုတ္ ျပန္ ခဲ့တယ္။ အထက္
ေဖာ္ျပ ပါ သမုိင္း ဆုိင္ရာ အျဖစ္ အပ်က္ မ်ား က 1932 ခုႏွစ္ တြင္ အေမ ရိကန္
ျပည္ေထာင္ စု သို ့ ဂ်ဴး အမ်ဳိးသမီး အလုပ္သမား ေကာင္စီ၏ ကိုယ္စားလွယ္
အျဖစ္ ေရာက္ရွိ လာေသာ ဂုိလ္ဒါ မယ္ရာ အား အရည္ အခ်င္းမည္မွ် ရွိေၾကာင္း
စစ္ေဆး ရန္ ၾကိဳ ဆုိ ၾက ပါ ေတာ့ တယ္။

အေမ ရိကန္ ခရီး စဥ္ အစ ပုိင္း ကာလ မ်ား အတြင္း ဂုိလ္ဒါ သည္ အေမ ရိကန္
ဂ်ဴး ေခါင္းေဆာင္ မ်ား ျဖစ္ေသာ ‘၀ါးဘတ္ ‘ ( Warburg ) ၊ ‘ စထေရာ့ ‘ ( Strauss )
တုိ ့ထံ မွ အၾကံဥာဏ္ မ်ား ရယူ ႏုိင္ခဲ့တယ္။ အေမရိကန္ ခရီး စဥ္အတြင္း သမီးျဖစ္
သူ ဆာရာ တစ္ေယာက္ ေက်ာက္ကပ္ ေရာဂါ နဲ ့ အသည္း အသန္ခြဲစိတ္ ကုသ မွဳ
ခံယူ ရခ်ိန္ မွာ ဂုိလ္ဒါ သည္ အစၥေရး ႏုိင္ငံ ထူေထာင္ ေရး အတြက္ ေငြေၾကး အလွဴ
ခံ ကိစၥမ်ား နဲ ့အခ်ိန္ ရွိ သေရြ ့လုံးပန္း ေနတယ္။ အေမ ရိကန္ ရွိ ဂ်ဴး အမ်ဳိး သမီး
မ်ား ေရွ ့ေဆာင္ အဖြဲ ့( The Pioneer Women's Organization of America ) ၏
အစည္း အေ၀း မ်ား တြင္ ဂုိလ္ဒါ သည္ ႏုိင္ငံသစ္ အတြက္ လုိအပ္ ေသာ ေငြေၾကး
ႏွင့္ အဆက္ အသြယ္ မ်ားစြာ တုိ ့ကို စည္းရုံး ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ယင္းစည္းရုံး ႏုိင္ မွဳမ်ား
သည္ အစၥေရး ႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ ေရး အၾကိဳ ကာလ မ်ား ျဖစ္သည့္ 1945 ခုႏွစ္
ဇူလုိင္လ အတြင္း ေဒးဗစ္ ဘန္ဂူ ရီယန္ ၏ အေမ ရိကန္ ေရာက္ ဂ်ဴးသူေ႒း မ်ားထံ
မွ ေငြေၾကး ႏွင့္ နည္းပညာအလွဴ ခံ မွဳမ်ား ကို မ်ားစြာ အေထာက္ အပံျဖစ္ေစ
ခဲ့တယ္။ 1934 ခုႏွစ္ တြင္ ဂုိလ္ဒါ သည္ အေမ ရိကန္ျပည္ေထာင္ စု မွ ပါလက္စတုိင္း
ေဒသ သုိ ့ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိ ခဲ့တယ္။

1934 ခုႏွစ္ အတြင္း ဂုိလ္ဒါ သည္ ဂ်ဴး အမ်ဳိး သမီး မ်ား အလုပ္ သမား ေကာင္စီ၏
ႏုိင္ငံေရး ဌာန တြင္အၾကီး အကဲ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ခန္ ့အပ္ ျခင္း ခံရ ပါတယ္။ ယင္း
ေရြးခ်ယ္မွဳ သည္ ေနာက္ တစ္ခ်ိန္ တြင္သူမ ၏ အနာ ဂတ္ ဘ၀ အား ႏုိင္ငံ ေတာ္
၏ အၾကီးအကဲျဖစ္ေစ ရန္ ပထမ ဆုံး လမ္းစ ျဖစ္ခဲ့ ပါတယ္။1937 ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ
မွာ ျဗိတိန္ အစိုးရ၏ ပီးလ္ ေကာ္ မရွစ္ ( Peel Commission ) က ဂ်ဴး ႏုိင္ငံသစ္ထူ
ေထာင္ရန္ နယ္ေျမ အနည္း ငယ္ ကုိ ပုိင္းျခား သတ္မွတ္ ေပးခဲ့ တယ္။ သုိ ့ေသာ္
ဂ်ဴး လူမ်ဳိး မ်ား၏ မညီညြတ္ မွဳမ်ား၊ အာရပ္ တုိ ့၏ ပုန္ကန္ မွဳမ်ား၊ ျဗိတိန္ အထက္
လႊတ္ေတာ္ ရွိ ကြန္ဆာ ေဗးတစ္ ပါတီအမတ္ မ်ား ေၾကာင့္ 1938 ခုႏွစ္ တြင္ ပီးလ္
စီမံကိန္း က်ဆုံး သြား ခဲ့တယ္။ 1938 ခုနွစ္ ျပင္သစ္ ႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ ေသာ
‘အီဗန္ လပ္စ္ ဘရိန္း ‘( Evian – les – Bains ) ညီလာ ခံ သုိ ့ ဂုိလ္ဒါ က ဂ်ဴး
ဒုကၡသည္ ျပႆ နာ ကို တင္ျပ ခဲ့တယ္။ သုိ ့ေသာ္ အႏုိပ္ စက္ အႏုိင္ က်င့္ခံ
ဥေရာ ပ ရွိ ဂ်ဴး အေရး မွ ပိုမုိ ဆုိး၀ါး ခဲ့တယ္။ အဲဒီ 1938 ခုႏွစ္ မွာဘဲ ျဗိတိန္ အစုိးရ
က ပါလက္ စတုိင္း ေဒသ အတြင္း သုိ ့ ေျပာင္းေရြ ့ ၀င္ေရာက္ လာေသာ ဂ်ဴး လူမ်ဳိး
မ်ား အား တားဆီး ပိတ္ပင္ ခဲ့တယ္။ ျဗိတိန္ အစုိး ရ ရဲ ့တားစီးမွဳ မ်ားကုိ အံတု စိန္
ေခၚ ျပီး ပါလက္စတုိင္း ေဒသ အတြင္း သုိ ့ ဂ်ဴး လူမ်ဳိး မ်ား ခုိး၀င္ ေရာက္ရွိ ေရး
လွဳပ္ရွား မွဳေတြ မွာ ဂိုလ္ဒါ ပါ၀င္ ခဲ့တယ္။ 1939 ခုႏွစ္ ဒုတိယ ကမၻာ စစ္ ၾကီး
မစတင္ခင္ အခ်ိန္ မွာ ဂုိလ္ဒါ သည္ ျဗိတိန္ အစုိးရ ၏ မတရား အသင္း အျဖစ္
ေၾကျငာ ထားေသာ‘ ဟာဂါနာ ‘ ( Haganah )ေခၚ ေျမေအာက္ ဂ်ဴး တပ္မ ေတာ္
၏ အမ်ဳိး သမီး တပ္ဖြဲ ့ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး အေန ျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့
ပါတယ္။ 1940 ခုႏွစ္ မွာခင္ပြန္း ျဖစ္သူ ေမာ့ရစ္စ္ နဲ ့ ျပန္လည္ ေပါင္းသင္း ခဲ့တယ္။
အဲဒီ ေနာက္ပိုင္း သူတုိ ့ႏွစ္ဦး သည္ ဘယ္ေတာ့မွ မကြဲ ၾကေတာ့ ပါ။

-ဘာသာျပန္မွဳ

0 comments: